Ktl-icon-tai-lieu

nhị thứ newton

Được đăng lên bởi vovanvai1999-np
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 80 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ NHỊ THỨC NEWTON VÀ ỨNG DỤNG
A.LÍ THUYẾT:
1.Các hằng đẳng thức

 a  b  1
1
 a  b  a  b
2
 a  b   a 2  2ab  b 2
3
 a  b   a3  3a 2b  3ab2  b3
4
 a  b   a 4  4a3b  6a 2b2  4ab3  b 4
0

...
2.Nhị thức Newton( Niu-tơn)
a.Định lí:

 a  b

n

 Cn0 a n  Cn1a n 1b  ...  Cnn 1ab n 1  Cnnb n   Cnk a n  k b k

n

k 0

Kết quả:

 a  b    a   b 
n

*

 1 x
*

n

n

n

k

n

  Cnk a n  k  b     1 Cnk a n k b k
k 0

k

k 0

n

  Cnk .x k  Cn0  Cn1 .x  ...  Cnn .x n
k 0

 a  b

n

b.Tính chất của công thức nhị thức Niu-tơn
:
-Số các số hạng của công thức là n+1
-Tổng số mũ của a và b trong mỗi số hạng luôn luôn bằng số mũ của nhị thức: (n-k)+k=n
Tk 1  Cnk a n k bk
-Số hạng tổng quát của nhị thức là:
n
 a  b
(Đó là số hạng thứ k+1 trong khai triển
)
-Các hệ số nhị thức cách đều hai số hạng đầu, cuối thì bằng nhau.
2n  Cnn  Cnn 1  ...  Cn0
-

0  Cn0  Cn1  ...   1 Cnn
n

-

Cnk  Cnk11  Cnk1
-

(Với 1 < k < n)

3.Một sô công thức khai triển hay sử dụng:
n

2   1  1   Cnk Cnn  Cnn 1  ...  Cn0
n

n

k 0


n

0   1  1    1 Cnk Cn0  Cn1  ...   1 Cnn
n

k

n

k 0



 1 x

n

 1 x

n

 x  1

n

n

  Cnk x n k Cn0 x n  Cn1 x n 1  ...  Cnn x 0
k 0


n

   1 Cnk x k Cn0 x0  Cn1 x1  ...   1 Cnn x n
n

n

k 0


n

   1 Cnk x n k Cn0 x n  Cn1 x n1  ...   1 Cnn x 0
k

n

k 0


4.Dấu hiệu nhận biết sử dụng nhị thức newton.
n

C
a.Khi cần chứng minh đẳng thức hay bất đẳng thức mà có
tiếp.
n

 i  i  1 C
b. Trong biểu thức có

i 1

i
n

 i¥

 i  k  C
Trong biểu thức có

i 1

n

Trong biểu thức có

i 1

i
n

thì ta nhân 2 vế với xk rồi lấy đạo hàm

a C


với i là số tự nhiên liên

thì ta dùng đạo hàm
n



i 1

i
n

k

i
n

thì ta chọn giá trị của x=a thích hợp.

n

1

 i 1 C


Trong biểu thức có

i 1

i
n

 a; b
thì ta lấy tích phân xác định trên

x

a

n

 xb    Cni  x a 
n

i 1

n i

i

n

thích hợp.

 x   C x 
b

i 1

i
n

a n i   ib



Nếu bài toán cho khai triển



i¥
số của x là C sao cho phương trình
có nghiệm
n 1
n 1
n
i

i

i

i
Cn
2
2
2
đạt MAX khi
hay
với n lẽ,
với n chẵn.
m

a  n  i   bi  m

thì hệ

i
n

B. Bài tập:
I.Các bài toán về hệ số nhị thức.
1.Bài toán tìm hệ số trong khai triển newton.
Ví dụ 1:(Đại học Thuỷ lợi cơ sở II, 2000) Khai triển và rút gọn đa thức:
9
10
14
Q  x    1  x    1  x   ...   1  x 

Q  x...


 !"# !$%
0
1
2
2 2
3
3 2 2 3
4
4 3 2 2 3 4
1
2
3 3
4 6 4
...
a b
a b a b
a b a ab b
a b a a b ab b
a b a a b a b ab b
&'$%()$* +,-.$/ 0
1' 23
0 1 1 1 1
0
...
n
n
n n n n n n k n k k
n n n n n
k
a b C a C a b C ab C b C a b
45$6-7
8
0 0
1
k
n n
n
n k
k n k k n k k
n n
k k
a b a b C a b C a b
8
0 1
0
1 . . ... .
n
n
k k n n
n n n n
k
x C x C C x C x
93 :$;1< !$% '$%,-.$/ 
n
a b
-Số các số hạng của công thức là n+1
-Tổng số mũ của a và b trong mỗi số hạng luôn luôn bằng số mũ của nhị thức: (n-k)+k=n
-Số hạng tổng quát của nhị thức là:
1
k n k k
k n
T C a b
(Đó là số hạng thứ k+1 trong khai triển
n
a b
)
-Các hệ số nhị thức cách đều hai số hạng đầu, cuối thì bằng nhau.
-
1 0
2 ...
n n n
n n n
C C C
nhị thứ newton - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nhị thứ newton - Người đăng: vovanvai1999-np
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
nhị thứ newton 9 10 643