Ktl-icon-tai-lieu

Nhóm oxi lưu huỳnh

Được đăng lên bởi thub1300805
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 426 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG V

CÁC NGUYÊN TỐ PHÂN NHÓM VI A ( Chalcogen)
Oxi, Lưu Huỳnh, Selen, Telu, Polonium
Nguyên tố

O

S

Se

Te

Po

Số thứ tự

8

16

34

52

84

Cấu hình e-

[He]
2s2 2p4

[Ne]
3s2 3p4

[Ar ]
4s2 4p4

[Xe ]
5s2 5p4

Năng lượng ion 1314
hóa Kj/mol

1000

941

860

Điểm
chảy(C)

115,2

221

449,5

444,6

685

988

nóng -218,8

Điểm sôi ( C )

-183

Màu

không màu vàng

xám

Trạng thái

khí

rắn

rắn

Màu bạc
hay xám
rắn

I. Giới thiệu chung
Cấu hình điện tử: ns2 np4

O:

2p
2s

3d
S:

3p
3s

Các khuynh hướng chính:
• TẠO RA HỢP CHẤT ION
Nguyên tố nhóm VIA với kim loại kiềm , kiềm thổ và những nguyên
tố có độ âm điện yếu hơn .
• TẠO RA HỢP CHẤT CỘNG HÓA TRỊ
Nguyên tố nhóm VIA kết hợp với nguyên tố có độ âm điện gần bằng
nó , tạo nên 2 liên kết cộng hóa trị
Số oxy hóa có thể có : -2 , +4 , + 6

16
8

O

O

OXI

O

Oxy có 3 đồng vị : 16 O ( 99,763% ) ;17O (0,037% ) ; 18O ( 0,200%)
Đồng vị nhân tạo 14 O 15 O chu kỳ bán hủy rất ngắn









Thuận từ
Trạng thái tự nhiên
Oxy là nguyên tố phổ biến nhất trong thiên nhiên . Trong khí
quyển oxy chiếm 23% về khối lượng, trong nước 89% , trong cơ
thể người 65% , trong cát 53% , trong đất sét 56%. Tổng lượng
oxy trong vỏ quả đất là 50% về khối lượng hay 53,3% về số
nguyên tố. Oxy tự do tập trung hầu hết trong khí quyển , không
khí ( 78,03 % nitơ, 20,93% oxy về thể tích ) các khí hiếm tỉ lệ
thấp hơn nước và khí carbonic .

Đặc điểm cấu tạo nguyên tử
Nguyên tử oxi có cấu hình electron lớp vỏ ngoài cùng là 2s 22p4.
Với cấu trúc này, nguyên tử oxi có các khả năng:
 Nhận thêm 2e biên thành ion O2O2(k) + 2e = O2- Ho = +900 kJ/mol (~ 6,83 eV)
 Góp chung 2e tạo thành 1 liên kết đôi hay 2 liên kết đơn
 Góp chung 2e và tạo một liên kết cho nhận, ví dụ H3O+
Đặc điểm cấu tạo phân tử
Phân tử O2 có độ dài liên kết bằng 1,21 Ao và năng lượng liên kết bằng
494kJ/mol.
Theo thuyết VB, phân tử oxi được hình thành nhờ sự xen phủ của các
electron 2p độc thân, tạo thành 1 liên kết σ và 1 liên kết π:
với sự xen phủ của các obital được biểu diễn ở (hình a)
Theo thuyết VB, phân tử oxi không có electron độc thân và không có từ
tính, điều này mâu thuẫn với thực nghiệm.
Theo thuyết MO, sự hình thành phân tử O2 do dự tổ hợp tuyến tính 2
obital 1s (hình b)

(a)Sự hình thành phân tử oxi theo thuyết VB.

(b)Sự hình thành phân tử oxi theo thuyết MO.

5.Thế điện cực
Giá trị thế điện cực của oxi trong các môi trường như
sau:

Tính chất vật lý
Ở điều kiện thường, oxi là một khí không màu, không mùi, không vị; nặng
hơn không khí.. Oxi...
Nguyên tố O S Se Te Po
Số thứ tự 8 16 34 52 84
Cấu hình e
-
[He]
2s
2
2p
4
[Ne]
3s
2
3p
4
[Ar
]
4s
2
4p
4
[Xe
]
5s
2
5p
4
Năng lượng ion
hóa Kj/mol
1314 1000 941 860
Điểm nóng
chảy(C)
-218,8 115,2 221 449,5
Điểm sôi ( C )
-183 444,6 685 988
Màu không màu vàng xám Màu bạc
hay xám
Trạng thái khí rắn rắn rắn
CHƯƠNG V
CÁC NGUYÊN TỐ PHÂN NHÓM VI A ( Chalcogen)
Oxi, Lưu Huỳnh, Selen, Telu, Polonium
Nhóm oxi lưu huỳnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhóm oxi lưu huỳnh - Người đăng: thub1300805
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Nhóm oxi lưu huỳnh 9 10 300