Ktl-icon-tai-lieu

Nội dung bài học sinh học 12 cơ bản

Được đăng lên bởi hoacomay0095
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 884 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÔN TẬP
A. LÝ THUYẾT
I. ADN, ARN, PROTEIN
ADN
* Đơn phân của ADN là các
nucleotit (A,T,G,X)
* 1 Nu gồm (H3PO4+ C5H10O4
+ một trong 4 loại bazo nito:
A,T,G,X)
Thành phần hóa
học

* Trong mỗi nucleotit: C5H10O4
nối với H3PO4 = liên kết cộng
hóa trị

ARN

PROTEIN

* Đơn phân của ARN là * Đơn phân của Pro là
các nucleotit
các axit amin
(A,U,G,X)
* 1 aa gồm( NH2 ,
* 1 nucleotit gồm
COOH, gốc R)
( H3PO4+ C5H10O5 +
* Có khoảng 20 loại aa
một trong 4 loại bazo
(khác nhau ở gốc R)
nito: A,U,G,X)

*C5H10O5 nối với
H3PO4 = liên kết cộng
hóa trị

* Trên mỗi mạch đơn: C5H10O4
của nucleotit này nối với H3PO4 * Liên kết hidro: Chỉ
của nucleotit kế tiếp = liên kết có tARN và rARN
cộng hóa trị
theo NTBS (A= U,
* Các Nu trên 2 mạch lk với G=X)

Liên kết hóa
học

* Các aa liên kết với
nhau bằng lk peptit

nhau bằng lk Hidro theo
NTBS
Công thức : ADN
* Tổng số Nu: N = A + T + G + X => A + G = T + X= N/2
* Khối lượng gen : m = N x 300đv.C
* Chiều dài: L =

2L
N
x 3,4 A0  N = 3,4
2

* Số liên kết hyđrô: H = 2A + 3G = N + G
* Số liên kết hóa trị :
+ Giữa các nuclêôtit: N – 2
+ Trong cả phân tử ADN: 2(N – 1)
* Số vòng xoắn: C =

N
20

(1A0 =10-1nm = 10-4 m =10-7 mm)

 N = C x 20

II. NGUYÊN PHÂN VÀ GIẢM PHÂN
Sự khác nhau
NGUYÊN PHÂN

GIẢM PHÂN

1

*Xảy ra ở tế bào sinh dưỡng và tb sinh dục sơ khai

*Xảy ra ở tế bào sinh dục chín .
*Kết quả : từ 1 tb mẹ (2n) tạo ra 4 tb con ( n)

* Kết quả : từ 1 tb mẹ (2n) cho ra 2 tế bào con (2n)

* Công thức
Nguyên phân: Số tế bào con được tạo ra qua x lần nguyên phân từ a tế bào ban đầu là a.2x
Giảm phân:
GP
Cơ thể đực: 1TBSD ( 2n)

4 giao tử (n)
GP

Cơ thể cái: 1TBSD ( 2n)

1 giao tử (n)

Phần V: DI TRUYỀN HỌC
Chương I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
Bài 1: GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN
I. Khái niệm gen
- Gen là một đoạn của ADN mang thông tin mã hoá một sản phẩm xác định (chuỗi pôlipeptit hay một
phân tử ARN).
- Vd: gen tARN mã hoá phân tử ARN vận chuyển
II. Mã di truyền
1. Khái niệm : Mã di truyền là trình tự sắp xếp các nuclêôtit trong gen quy định trình tự sắp xếp
các aa trong prôtêin.
2. Mã di truyền là mã bộ ba: với 4 loại Nu (A, T, G, X) đã tạo nên 4 3 = 64 bộ ba khác nhau.
Trong đó:
- Có 61 bộ ba mã hóa aa: 1 bộ mã mở đầu AUG :+ Khởi đầu dịch mã
+ Mã hóa cho aa Metiônin (ở SV nhân thực),
+ Mã hóa cho aa foocmin metiônin(ở SV nhân sơ)
- Có 3 bộ ba kết thúc UAA, UAG, UGA : Không mã hóa aa mà chỉ làm tín hiệu kết thúc dịch mã
3. Đặc điểm mã di truyền
- Tính liên tục : Đọc từ một điểm xác định theo từng bộ ba không gối lên n...
ÔN TẬP
A. LÝ THUYẾT
I. ADN, ARN, PROTEIN
ADN ARN PROTEIN
Thành phần hóa
học
* Đơn phân của ADN là các
nucleotit (A,T,G,X)
* 1 Nu gồm (H
3
PO
4
+ C
5
H
10
O
4
+ một trong 4 loại bazo nito:
A,T,G,X)
* Đơn phân của ARN là
các nucleotit
(A,U,G,X)
* 1 nucleotit gồm
( H
3
PO
4
+ C
5
H
10
O
5
+
một trong 4 loại bazo
nito: A,U,G,X)
* Đơn phân của Pro là
các axit amin
* 1 aa gồm( NH
2
,
COOH, gốc R)
* Có khoảng 20 loại aa
(khác nhau ở gốc R)
Liên kết hóa
học
* Trong mỗi nucleotit: C
5
H
10
O
4
nối với H
3
PO
4
= liên kết cộng
hóa trị
* Trên mỗi mạch đơn: C
5
H
10
O
4
của nucleotit này nối với H
3
PO
4
của nucleotit kế tiếp = liên kết
cộng hóa trị
* Các Nu trên 2 mạch lk với
nhau bằng lk Hidro theo
NTBS
*C
5
H
10
O
5
nối với
H
3
PO
4
= liên kết cộng
hóa trị
* Liên kết hidro: Chỉ
tARN và rARN
theo NTBS (A= U,
G=X)
* Các aa liên kết với
nhau bằng lk peptit
Công thức : ADN
* Tổng số Nu: N = A + T + G + X => A + G = T + X= N/2
* Khối lượng gen : m = N x 300đv.C
* Chiều dài: L =
2
x 3,4 A
0
N =
4,3
2
* Số liên kết hyđrô: H = 2A + 3G = N + G
* Số liên kết hóa trị :
+ Giữa các nuclêôtit: N – 2
+ Trong cả phân tử ADN: 2(N – 1)
* Số vòng xoắn: C =
20
N = C x 20 (1A
0
=10
-1
nm = 10
-4
=10
-7
mm)
II. NGUYÊN PHÂN VÀ GIẢM PHÂN
Sự khác nhau
NGUYÊN PHÂN GIẢM PHÂN
1
Nội dung bài học sinh học 12 cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nội dung bài học sinh học 12 cơ bản - Người đăng: hoacomay0095
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Nội dung bài học sinh học 12 cơ bản 9 10 52