Ktl-icon-tai-lieu

Nội suy

Được đăng lên bởi Notall Notall
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 415 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương III : NOÄI SUY

1) Noäi suy ña thöùc
2) Noäi suy Spline baäc 3
3) Phöông phaùp bình phöông toái thieåu

Ngô Thu Lương – Phương Pháp Tính

1

1.1) Noäi suy ña thöùc theo Lagrange

a) Noäi dung : Bieát caùc giaù trò yi = f ( xi ) cuûa haøm
y = f ( x) taïi caùc ñieåm x i theo baûng

Tìm haøm laïi haøm f ( x)
Lôøi giaûi : Voâ soá haøm
Tìm f ( x) = P( x) chæ laø ña thöùc baäc n
thoûa P ( xi ) = yi

Lôøi giaûi laø duy nhaát
Ngô Thu Lương – Phương Pháp Tính

2

Caùc böôùc tìm ña thöùc P (x)
Böôùc 1 : Thieát laäp ña thöùc cô sôû Lagrange
n
( x − xk )
L i ( x) =
∏
k = 0 , k ≠ i ( xi − x k )
Ví duï : L0 ( x) =

( x − x1)...(x − xi −1)(x − xi )..(x − xn )
=
( x0 − x1)...(x0 − xi −1)(x0 − xi )..(x0 − xn )

Ngô Thu Lương – Phương Pháp Tính

3

Böôùc 2 : Coâng thöùc tính P(x)
n
P ( x ) = ∑ yi L i ( x ) =
i=0
y 0 L 0 ( x ) + y1 L 1 ( x ) + ... + y n L n ( x )

b) Sai soá :

f ( x) − P( x) ≤

M ( n +1)
≤
( x − x0 )( x − x1 )....( x − x n )
( n + 1)!

Ngô Thu Lương – Phương Pháp Tính

4

c) Nhaän xeùt :
*) Soá moác noäi suy caøng lôùn thì sai soá caøng nhoû , tuy
nhieân baäc cuûa ña thöùc seõ lôùn, tính toaùn seõ daøi .
(
n
+
1
)
*)Sai soá phuï thuoäc vaøo M
, thöïc teá khoâng bieát
vì haøm f ( x) chöa bieát
*)Ña thöùc noäi suy P (x) laø duy nhaát

Ngô Thu Lương – Phương Pháp Tính

5

Ví du ï :
Tìm ña thöùc noäi suy P(x) töø baûng soá lieäu
x0 = − 1 , x1 = 0 , x2 = 1
1
y0 = , y1 = 1 , y2 = 3
3
Tính gaàn ñuùng giaù trò cuûa bảng taïi x = 0.7

Ngô Thu Lương – Phương Pháp Tính

6

Giaûi : Ta tìm caùc ña thöùc Lagrange
( x − 0)( x − 1) x 2 − x
L0 ( x) =
=

(−1 − 0)(−1 − 1)

2

[ x − (−1)](x − 1) x 2 − 1
L1( x) =
=
[0 − (−1)](0 − 1)
−1
2
x +x

[ x − (−1)]( x − 0)
L2 ( x) =
=
[1 − (−1)](1 − 0)
2
2
1
2 x + 4x + 3
P( x) = L0 ( x) + 1L1( x) + 3 L2 ( x) =
3
3
2.(0.7) 2 + 4.(0.7) + 3
P ( 0. 7 ) =
= 2.26
3
Ngô Thu Lương – Phương Pháp Tính

7

d) Tyû sai phaân
Tyû sai phaân baäc 0 cuûa f taïi x0 :
f [ x0 ] = f ( x0 )
Tyû sai phaân baäc 1 cuûa f taïi x0 , x1 :
f [ x 1 ] − f [ x0 ]
f [ x0 , x 1 ] =
x 1 − x0
Tyû sai phaân baäc 2 cuûa f taïi x 0 , x 1 , x 2
f [ x 1, x 2 ] − f [ x0 , x 1 ]
f [ x0 , x 1, x2 ] =
x 2 − x0

Töông töï cho tyû sai phaân baäc cao hôn
Ngô Thu Lương – Phương Pháp Tính

8

e) Baûng tyû sai phaân

Ngô Thu Lương – Phương Pháp Tính

9

f) Noäi suy Newton tieán theo baûng tyû sai phaân
Ña thöùc P (x) coù theå tìm döôùi daïng
P( x) = a0 + a1( x − x0 ) + a2 ( x − x0 )( x − x1) + ..
.. + an ( x − x0 )( x − x1)..( x − xn −1)

Ngô Thu Lương – Phương Pháp Tính
...
C
C
C
h
h
h
ư
ư
ư
ơ
ơ
ơ
n
n
n
g
g
g
I
I
I
I
I
I
I
I
I
:
:
:
N
N
N
O
O
O
Ä
Ä
Ä
I
I
I
S
S
S
U
U
U
Y
Y
Y
1
1
1
N
N
N
o
o
o
ä
ä
ä
i
i
i
s
s
s
u
u
u
y
y
y
ñ
ñ
ñ
a
a
a
t
t
t
h
h
h
ö
ö
ö
ù
ù
ù
c
c
c
2
2
2
N
N
N
o
o
o
ä
ä
ä
i
i
i
s
s
s
u
u
u
y
y
y
S
S
S
p
p
p
l
l
l
i
i
i
n
n
n
e
e
e
b
b
b
a
a
a
ä
ä
ä
c
c
c
3
3
3
3
3
3
)
)
)
P
P
P
h
h
h
ö
ö
ö
ô
ô
ô
n
n
n
g
g
g
p
p
p
h
h
h
a
a
a
ù
ù
ù
p
p
p
b
b
b
ì
ì
ì
n
n
n
h
h
h
p
p
p
h
h
h
ö
ö
ö
ô
ô
ô
n
n
n
g
g
g
t
t
t
o
o
o
á
á
á
i
i
i
t
t
t
h
h
h
i
i
i
e
e
e
å
å
å
u
u
u
Ngô Thu Lương – Phương Pháp Tính
1
Nội suy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nội suy - Người đăng: Notall Notall
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Nội suy 9 10 432