Ktl-icon-tai-lieu

Nước thải sinh hoạt vào một số phương pháp xử lý

Được đăng lên bởi vietthanh-buon
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1086 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trường Đại Học Phương Đông

KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC & MÔI TRƯỜNG
----------

BÁO CÁO
Môn: Sử Lý Nước Thải
Chuyên Đề : Tình hình ô nhiễm do nước thải sinh hoạt trên
địa bàn thành phố Hà Nội . Nêu các công nghệ sinh học đang
được áp dụng ở Việt Nam để sử lý nước thải sinh hoạt và
đánh giá về mức độ công nghệ và hiệu quả của cá c công
nghệ này

Nhóm 6 những người thực hiện :
Ngọ Viết Thành MSSV : 512303014
Phạm Gia Tới
1

MSSV: 512303015

Hà Nội -2015

MỞ Đ ẦU
Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của H à N ội nói riêng và khu vực miền B ắc Bộ nói
chung, lượng chất thải sinh hoạt tại các đô thị luôn là vấn đề nóng trong các chương
trình bảo vệ môi trường. Hệ thống lưu vực sông T ô L ịch ,sông Lừ, Sét, Kim Ngưu, ngày
càng chịu áp lực, gánh nặng ô nhiễm do nước thải; nguồn nước ngầm cũng đang bị đe
dọa bởi chất thải sinh hoạt
- Nước thải sinh hoạt (Domestic wastewater)là loại nước thải phát sinh từ các hoạt động
sinh hoạt của các cộng đồng dân cư như: khu vực đô thị, trung tâm thương mại, khu vực
vui chơi giải trí, cơ quan công sở,…Các thành phần ô nhiễm chính đặc trưng thường thấy
ở nước thải sinh hoạt là BOD5, COD, Nitơ và Phốtpho. Một yếu tố gây ô nhiễm quan
trọng trong nước thải sinh hoạt đó là các loại mầm bệnh được lây truyền bởi các vi sinh
vật có trong phân. Vi sinh vật gây bệnh cho người bao gồm các nhóm chính là virus, vi
khuẩn, nguyên sinh bào và giun sán
-Xử lý nước thải (Wastewater treatment) là quá trình loại bỏ chất ô nhiễm ra khỏi nước
thải và nước thải hộ gia đình tức là bao gồm cả dòng chảy bề mặt (dòng thải), gia dụng,
thương mại và cơ quan.Bao gồm các quá trình vật lý, hóa học, và sinh học để loại bỏ các
chất ô nhiễm có nguồn gốc vật lý, hóa học và sinh học. Mục tiêu của nó là để tạo ra một
dòng chất thải dạng lỏng an toàn với môi trường (hoặc xử lý nước thải) và chất thải rắn
(hoặc xử lý bùn) phù hợp để xử lý hoặc tái sử dụng (thường là phân bón cho nông
nghiệp).Hiện nay với việc sử dụng công nghệ tiên tiến có thể tái sử dụng nước thải thành
nước uống, mặc dù Singapore là nước duy nhất thực hiện công nghệ này vào việc sản
xuất quy mô với sản phẩm là nước mới(NEWater)
- Nước sau khi được sử dụng sẽ trở thành nước thải và thải ra ngoài môi trường, tùy
thuộc vào mức độ nguy hại mà ảnh hưởng tới ...
Trưng Đi Hc Phương Đông

 
!"
#$%&'( ( ")*+,- !"." ,/--0%
12345- 5 6 758"9%#:;; <." =13;
1>:6+?;@ A"<-3*1B . C - !"." ,/-D5
1: ;": D' *E 18 ; ; < D5 "<# F#! G3 : ;
; <5$
H*I J;;K"- L "<
;=A"M- 5 ANOPQRQROS
T /*"3"ANOPQRQRON
Nước thải sinh hoạt vào một số phương pháp xử lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nước thải sinh hoạt vào một số phương pháp xử lý - Người đăng: vietthanh-buon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Nước thải sinh hoạt vào một số phương pháp xử lý 9 10 706