Ktl-icon-tai-lieu

ô nhiễm asen

Được đăng lên bởi vungocthu
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1306 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 27 (2011) 22-29

Ô nhiễm asen trong nước ngầm và khả năng xử lý tại chỗ quy
mô hộ gia đình tại xã Trung Châu, Đan Phượng, Hà Nội
Nguyễn Mạnh Khải1,*, Nguyễn Quốc Việt1, Hoàng Thị Quỳnh Trang1,
Lê Viết Cao1, Nguyễn Tiến Trung1, Nguyễn Quang Minh2
1

2

Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, 334 Nguyễn Trãi, Hà Nội, Việt Nam
Khoa Phòng hoá, Trường sĩ quan Phòng hóa, Binh chủng Hoá học, Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam
Nhận ngày 10 tháng 1 năm 2011

Tóm tắt. Sự hiện diện của asen trong nước ngầm ở nhiều nơi, nhất là vùng nông thôn của Việt
Nam đã và đang trở thành vấn đề môi trường cần quan tâm. Đề tài này lấy ngẫu nhiên 20 mẫu
nước giếng khoan từ các hộ gia đình thuộc xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội để phân
tích và đánh giá các chỉ tiêu Fe, As và pH. Đồng thời các mẫu cặp sau khi qua hệ thống xử lý của
các hộ gia đình cũng được phân tích để đánh giá hiệu quả khử Fe và As tại các hộ gia đình, qua đó
nhận định về khả năng xử lý As bằng sắt hydroxit tại khu vực này. Hàm lượng As trong nước
ngầm vùng khảo sát hầu hết đều vượt quá giới hạn tối đa cho phép đối với As trong nước sinh hoạt
(10µg L-1) từ 2-4 lần. Kết quả khảo sát cho thấy 100% các hộ gia đình sử dụng nước ngầm làm
nước cấp cho sinh hoạt do đó sẽ tiềm ẩn nguy cơ thâm nhập As vào cơ thể qua đường ăn uống. Tỷ
lệ Fe/As ở các mẫu nghiên cứu dao động trong khoảng từ 100 đến 1500 và hầu hết pH nước ngầm
đều dao động trong khoảng từ 6,5-7 thể hiện khả năng sử dụng công nghệ loại bỏ As bởi hydroxit
Fe (III). Đánh giá về hiệu quả xử lý Fe, As từ hệ thống lọc cát tại các hộ gia đình cho thấy đối với
mẫu có hàm lượng Fe ban đầu cao… thì hiệu quả loại bỏ As cũng lên đến 98%. Tuy nhiên do thiếu
kiến thức cũng như kỹ năng vận hành, bảo dưỡng bể lọc cát mà hiệu quả xử lý Fe, As ở một số hộ
gia đình không đạt hiệu quả. Do vậy cần có các hướng dẫn, phổ biến kiến thức để nâng cao khả
năng xử lý tại chỗ đối với Fe, As trong dân cư nông thôn.
Từ khóa: Ô nhiễm, tỉ lệ Fe/As, pH, nước ngầm, hệ lọc cát.

1. Đặt vấn đề∗

(chiếm 16,5% tổng dân số) khai thác và sử dụng
nguồn nước này [1]. Chất lượng nước ngầm
thường ổn định hơn chất lượng nước bề mặt.
Trong nước ngầm, hầu như không có các hạt
keo hay cặn lơ lửng, các chỉ tiêu vi sinh trong
nước ngầm cũng tốt hơn so với nguồn nước
khác [2]. Tuy nhiên, khi khai thác nguồn nước
ngầm, nhiều vùng phải đối mặt với một số vấn
đề rất đáng lo ngại trong đó phải kể đến là ô
nhiễm asen. Ở Việt Nam có kh...
Tp chí Khoa hc ĐHQGHN, Khoa hc T nhiên và Công ngh 27 (2011) 22-29
22
Ô nhim asen trong nước ngm và kh năng x lý ti ch quy
mô h gia đình ti Trung Châu, Đan Phượng, Hà Ni
Nguyn Mnh Khi
1,
*, Nguyn Quc Vit
1
, Hoàng Th Qunh Trang
1
,
Lê Viết Cao
1
, Nguyn Tiến Trung
1
, Nguyn Quang Minh
2
1
Khoa Môi trường, Trường Đại hc Khoa hc T nhn, ĐHQGHN, 334 Nguyn Trãi, Ni, Vit Nam
2
Khoa Phòng hoá, Trường sĩ quan Png a, Binh chng Hoá hc, Sơn Đông, Sơn Tây, Ni, Vit Nam
Nhn ngày 10 tháng 1 năm 2011
Tóm tt. S hin din ca asen trong nước ngm nhiu nơi, nht là vùng nông thôn ca Vit
Nam đã đang tr thành vn đề môi trường cn quan tâm. Đề tài y ly ngu nhiên 20 mu
nước giếng khoan t các h gia đình thuc Trung Châu, huyn Đan Phượng, Ni để pn
ch đánh giá các ch tiêu Fe, As và pH. Đồng thi các mu cp sau khi qua h thng x ca
các h gia đình cũng được phân tích để đánh giá hiu qu kh Fe và As ti các h gia đình, qua đó
nhn định v kh năng x As bng st hydroxit ti khu vc y. Hàm lượng As trong nước
ngm vùng kho sát hu hết đều vượt quá gii hn ti đa cho phép đối vi As trong nước sinh hot
(10µg L
-1
) t 2-4 ln. Kết qu kho t cho thy 100% c h gia đình s dng nước ngm làm
nước cp cho sinh hot do đó s tim n nguy cơ thâm nhp As vào cơ th qua đường ăn ung. T
l Fe/As các mu nghiên cu dao động trong khong t 100 đến 1500 và hu hết pH nước ngm
đều dao động trong khong t 6,5-7 th hin kh năng s dng công ngh loi b As bi hydroxit
Fe (III). Đánh giá v hiu qu x lý Fe, As t h thng lc cát ti các h gia đình cho thy đối vi
mu có hàm lượng Fe ban đầu cao… thì hiu qu loi b As cũng lên đến 98%. Tuy nhiên do thiếu
kiến thc cũng như k năng vn hành, bo dưỡng b lc cát hiu qu x lý Fe, As mt s h
gia đình không đạt hiu qu. Do vy cn có các hướng dn, ph biến kiến thc để nâng cao kh
năng x lý ti ch đối vi Fe, As trong dân cư nông thôn.
T khóa: Ô nhim, t l Fe/As, pH, nước ngm, h lc t.
1. Đặt vn đề
Vit Nam, sau nhiu năm thc hin
chương trình nước sch và v sinh môi trường
nông thôn, nước ngm được s dng và tr
thành ngun nước sinh hot chính ca nhiu
cng đồng n cư. Theo báo cáo ca Tng cc
i trường, hin nay có khong 13 triu người
_______
Tác gi liên h. ĐT: 84-4-38584943
E-mail: sonnt@vnu.edu.vn
(chiếm 16,5% tng dân s) khai thác và s dng
ngun nước này [1]. Cht lượng nước ngm
thường n định hơn cht lượng nước b mt.
Trong nước ngm, hu như không có các ht
keo hay cn lơ lng, các ch tiêu vi sinh trong
nước ngm cũng tt hơn so vi ngun nước
khác [2]. Tuy nhiên, khi khai thác ngun nước
ngm, nhiu vùng phi đối mt vi mt s vn
đề rt đáng lo ngi trong đó phi k đến ô
nhim asen. Vit Nam có khong hơn 1 triu
giếng khoan có nng độ asen trong nước ngm
ô nhiễm asen - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ô nhiễm asen - Người đăng: vungocthu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
ô nhiễm asen 9 10 317