Ktl-icon-tai-lieu

Ô nhiễm sông Thị Vải

Được đăng lên bởi abcd
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1493 lần   |   Lượt tải: 0 lần
V N

Ô NHI M SÔNG TH V I
ThS. Tr nh Th Long
Vi n Khoa H c Th y L i Mi n Nam

w

w

w

.v

nc

ol

d.

vn

Tóm t t
Môi tr ng, ch t l ng cu c s ng và ngu n tài nguyên thiên nhiên ang b e d a
và ang bên b v!c th"m c$a phát tri'n không b)n v*ng n+u không có các gi-i pháp “ áp
/ng” k p th i và t 1ng x/ng. H5u h+t t t c- các con sông 7 Vi9t Nam ang kêu c/u, nh t
là nh*ng con sông ph-i h/ng ch u nhi)u n ;c th-i t< các khu ô th , khu công nghi9p,
…“>ô th hóa, s! hình thành và phát tri'n nhanh chóng các khu công nghi9p, khu ch+
xu t, … ã khi+n h9 th ng sông ngòi Vi9t Nam, g m 8 l u v!c v;i 10.000 km2 sông ngòi,
kênh rFch, b ô nhiGm 7 m/c báo ng” [1]. Th V-i hi9n là m t con sông ch+t i'n hình 7
Vi9t Nam. Li9u nó có h i sinh tr7 lFi
c không ang là câu hMi và vi9c làm c p thi+t cho
t t c- các nhà qu-n lý, các nhà khoa h c và các nhà ra quy+t nh. Bài báo trình bày các
nghiên c/u b ;c 5u trên sông Th V-i do Vi9n Khoa H c Th$y L i Mi)n Nam Th!c hi9n
trong th i gian v<a qua và nh h ;ng trong các nghiên c/u ti+p theo.
I.
GI I THI U T NG QUAN SÔNG TH V I
Sông Th V-i v;i chi)u dài kho-ng 76 km ( oFn chính kho-ng 36km) là m t con
sông n ;c mYn, ngZn, khá r ng và sâu, chi)u r ng trung bình 400 - 650m,
sâu trung
bình 22m, n1i sâu nh t 60m. Sông Th V-i mang tính ch t c$a m t v^ng bi'n hay m t
ph5n v nh Gành Rái an sâu vào t li)n (hình 1) . >ây là khu v!c r t h p dbn các nhà 5u
t do có v trí thucn l i v) giao thông th$y b , có h9 th ng c-ng n ;c sâu phát tri'n, ndm
trong trung tâm phát tri'n kinh t+ mFnh nh t c- n ;c thu c khu v!c mi)n >ông Nam b và
là cea ngõ giao thông th$y cho c- vùng kinh t+ tr ng i'm phía Nam. Vì vcy hàng loFt khu
công nghi9p (KCN) và cim dân c ven sông phát tri'n r t nhanh. Các hoFt ng kinh t+
ch$ y+u trên l u v!c hi9n nay là công nghi9p (tính +n tháng 4/2006, d c theo sông Th
V-i có 11 khu công nghi9p, 192 d! án ang hoFt ng) và d ch vi c-ng (c-ng tlng h p và
c-ng n i b c$a m t s KCN, nh c-ng Gò D5u A và B, c-ng Vedan, c-ng nhà máy Super
Phosphat Long Thành (KCN Gò D5u), c-ng Mp Xuân, c-ng Phú Mp, c-ng Cái Mép, …)
(Hình 2).
Sông ã b ô nhiGm nYng n) do ph-i ti+p nhcn n ;c th-i công nghi9p và sinh hoFt
trong khu v!c, nh t là th-i t< các nhà máy, các KCN ndm d c theo 2 bên b sông. Mti
ngày sông ph-i “u ng” kho-ng 33.267m3 n ;c th-i t< các khu công nghi9p (h5u h+t )u
ch a qua xe lý, ch a k' +n l ng n ;c gi-i nhi9t t< nhà máy nhi9t i9n Phú Mp và các
nhà máy, c1 s7 (CS) s-n xu t ndm ngoài khu công nghi9p (KCN). Ngoài ra, còn có nguy
c1 gây ra các s! c v) môi tr n...
www.vncold.vn
VN  Ô NHIM SÔNG TH VI
ThS. Trnh Th Long
Vin Khoa Hc Thy Li Min Nam
Tóm tt
Môi trng, cht lng cuc sng và ngun tài nguyên thiên nhiên ang b e d a
ang bên b v!c th"m c$a phát tri'n không b)n v*ng n+u không có các gi-i pháp “áp
/ng” kp thi và t1ng x/ng. H5u h+t tt c- các con sông 7 Vi9t Nam ang kêu c/u, nht
là nh*ng con sông ph-i h/ng chu nhi)u n;c th-i t< các khu ô th, khu công nghi9p,
…“>ô th hóa, s! hình thành và phát tri'n nhanh chóng các khu công nghi9p, khu ch+
xut, … ã khi+n h9 thng sông ngòi Vi9t Nam, gm 8 lu v!c v;i 10.000 km
2
sông ngòi,
kênh rFch, b ô nhiGm 7 m/c báo ng” [1]. Th V-i hi9n là mt con sông ch+t i'n hình 7
Vi9t Nam. Li9u hi sinh tr7 lFi c không ang là câu hMi và vi9c làm cp thi+t cho
tt c- các nhà qu-n lý, các nhà khoa h c và các nhà ra quy+t nh. Bài báo trình bày các
nghiên c/u b;c 5u trên sông Th V-i do Vi9n Khoa H c Th$y Li Mi)n Nam Th!c hi9n
trong thi gian v<a qua và nh h;ng trong các nghiên c/u ti+p theo.
I. GII THIU TNG QUAN SÔNG TH VI
Sông Th V-i v;i chi)u i kho-ng 76 km (oFn chính kho-ng 36km) là mt con
sông n;c mYn, ngZn, khá rng và sâu, chi)u rng trung bình 400 - 650m,  sâu trung
bình 22m, n1i u nht 60m. Sông Th V-i mang tính cht c$a mt v^ng bi'n hay mt
ph5n vnh Gành Rái an sâu vào t li)n (hình 1) . >ây là khu v!c rt hp dbn các nhà 5u
t do có v trí thucn li v) giao thông th$y b, có h9 thng c-ng n;c sâu phát tri'n, ndm
trong trung tâm phát tri'n kinh t+ mFnh nht c- n;c thuc khu v!c mi)n >ông Nam b
là cea ngõ giao thông th$y cho c- vùng kinh t+ tr ng i'm phía Nam. Vì vcy ng loFt khu
công nghi9p (KCN) và cim dân c ven sông phát tri'n rt nhanh. Các hoFt ng kinh t+
ch$ y+u trên lu v!c hi9n nay là công nghi9p (tính +n tháng 4/2006, d c theo sông Th
V-i 11 khu công nghi9p, 192 d! án ang hoFt ng) và dch vi c-ng (c-ng tlng hp
c-ng ni b c$a mt s KCN, nh c-ng Gò D5u A và B, c-ng Vedan, c-ng nhà máy Super
Phosphat Long Thành (KCN Gò D5u), c-ng Mp Xuân, c-ng P Mp, c-ng Cái Mép, …)
(Hình 2).
Sông ã b ô nhiGm nYng n) do ph-i ti+p nhcn n;c th-i công nghi9p và sinh hoFt
trong khu v!c, nht là th-i t< các nhà máy, các KCN ndm d c theo 2 bên b sông. Mti
ngày sông ph-i “ung” kho-ng 33.267m
3
n;c th-i t< các khu công nghi9p (h5u h+t )u
cha qua xe , cha k' +n lng n;c gi-i nhi9t t< nhà máy nhi9t i9n Phú Mp và các
nhà máy, c1 s7 (CS) s-n xut ndm ngoài khu công nghi9p (KCN). Ngoài ra, còn có nguy
c1 y ra các s! c v) môi trng tràn d5u c$a các ph1ng ti9n vcn chuy'n ng th$y,
các ngun ô nhiGm du nhcp t< ngoài kh1i vào theo ch+  dòng tri)u [40].
Ô nhiễm sông Thị Vải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ô nhiễm sông Thị Vải - Người đăng: abcd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Ô nhiễm sông Thị Vải 9 10 515