Ktl-icon-tai-lieu

Ôn luyện kiến thức Vật Lý lớp 12

Được đăng lên bởi Đỗ Tấn Thọ Đỗ
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 222 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ôn luyện kiến thức môn Vật lý lớp 12

Ch¬ng 1 : C¬ häc vËt r¾n.
I. HÖ thèng kiÕn thøc trong ch¬ng

I) §éng häc vËt r¾n:
1) X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña vËt r¾n quay quanh mét trôc: Dïng to¹ ®é gãc  = (t)
2) Tèc ®é gãc ®Æc trng cho chuyÓn ®éng quay nhanh hay chËm cña mét vËt cña vËt r¾n.
 2   1 

Tèc ®é gãc trung b×nh cña vËt r¾n trong kho¶ng thêi gian t = t2 - t1 lµ:  tb 
.
t 2  t1
t
 d
Tèc ®é gãc tøc thêi (gäi t¾t lµ vËn tèc gãc):   lim

 ' ( t )
t  0 t
dt
§¬n vÞ: rad/s; Tèc ®ä gãc cã thÓ d¬ng hoÆc ©m.
3) Khi quay ®Òu:  = const; Ph¬ng tr×nh chuyÓn ®éng cña vËt r¾n:  = 0 + t.
4) Gia tèc gãc: §Æc trng cho ®é biÕn thiªn nhanh hay chËm cña vËn tèc gãc.
Gia tèc gãc trung b×nh trong kho¶ng thêi gian t = t2 - t1 lµ: tb 
Gia tèc gãc tøc thêi:   lim

t  0

2  1 

.
t 2  t1
t

 d

' ( t )  ' ' ( t ) . §¬n vÞ lµ: rad/s2.
t
dt

5) ChuyÓn ®éng quay biÕn ®æi ®Òu:
Gia tèc gãc :

tb =  =

  0
= const
t

Ph¬ng tr×nh chuyÓn ®éng quay biÕn ®æi ®Òu:   0  t 

Tèc ®é gãc :

1 2
t Khi ®ã:
2

 = 0 + t

2 - 02 = 2( - 0)

2
aht = an = v = 2R ; at = .R.
R
+ an vu«ng gãc víi v ; nã ®Æc trng cho biÕn thiªn nhanh hay chËm vÒ híng vËn tèc.
+ at theo ph¬ng cña v ; nã ®Æc trng cho sù biÕn thiªn nhanh hay chËm cña tèc ®é gãc.
7/ Víi b¸nh xe l¨n trªn ®êng kh«ng trît th×:
+ B¸nh xe quay mét vßng, xe ®i ®îc ®o¹n ®êng b»ng chu vi b¸nh xe. Tèc ®é xe còng lµ tèc ®é trôc b¸nh xe.
+ Tèc ®é dµi mét ®iÓm M ë ngoµi b¸nh cã gi¸ trÞ b»ng tèc ®é xe nh ph¬ng tiÕp tuyÕn víi b¸nh, chiÒu theo chiÒu quay
cña b¸nh. So víi mÆt ®Êt th× vËn tèc lµ v: v  v 0  v M ; v 0 lµ tèc ®é trôc b¸nh xe hay tèc ®é xe víi mÆt ®êng, v M lµ tèc ®é
cña ®iÓm M so víi trôc.
II) §éng lùc häc vËt r¾n:
1) M« men lùc: M ®Æc trng cho t¸c dông lµm quay cña lùc M = F.d.sin

6/ Khi chuyÓn ®éng quay kh«ng ®Òu: a a ht  a t

: gãc gi÷a vÐc t¬ r & F:  (r.F ) ; C¸nh tay ®ßn d: kho¶ng c¸ch tõ trôc quay ®Õn gi¸ cña lùc n»m trong mÆt ph¼ng
vu«ng gãc víi trôc quay.
Quy íc: M« men lùc cã gi¸ trÞ d¬ng nÕu nã lµm cho vËt quay theo chiÒu d¬ng vµ ngîc l¹i.
2) Quy t¾c m« men lùc: Muèn vËt r¾n quay quanh mét trôc cè ®Þnh ë tr¹ng th¸i c©n b»ng, th× tæng ®¹i sè c¸c m« men
®èi víi trôc quay ®ã cña c¸c lùc t¸c dông vµo vËt ph¶i b»ng kh«ng.  M 0
3) M« men qu¸n tÝnh:
+ M« men qu¸n tÝnh cña chÊt ®iÓm ®èi víi mét trôc quay ®Æc trng cho møc qu¸n tÝnh (søc ×) cña chÊt ®iÓm ®èi víi
chuyÓn ®éng quay quanh trôc ®ã. Nã ®o b»ng biÓu thøc I = m.r 2; víi r lµ kho¶ng c¸ch chÊt ®iÓm víi trôc quay. ...
Ôn luyện kiến thức môn Vật lý lớp 12
Ch¬ng 1 : C¬ häc vËt r¾n.
I. HÖ thèng kiÕn thøc trong ch ¬ng
I) §éng häc vËt r¾n:
1) X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña vËt r¾n quay quanh mét trôc: Dïng to¹ ®é gãc = (t)
2) Tèc ®é gãc ®Æc trng cho chuyÓn ®éng quay nhanh hay chËm cña mét vËt cña vËt r¾n.
Tèc ®é gãc trung b×nh cña vËt r¾n trong kho¶ng thêi gian t = t
2
- t
1
lµ:
ttt
12
12
tb
.
Tèc ®é gãc tøc thêi (gäi t¾t lµ vËn tèc gãc):
)t('
dt
d
t
lim
0t
§¬n vÞ: rad/s; Tèc ®ä gãc cã thÓ d¬ng hoÆc ©m.
3) Khi quay ®Òu: = const; Ph¬ng tr×nh chuyÓn ®éng cña vËt r¾n: =
0
+ t.
4) Gia tèc gãc: §Æc trng cho ®é biÕn thiªn nhanh hay chËm cña vËn tèc gãc.
Gia tèc gãc trung b×nh trong kho¶ng thêi gian t = t
2
- t
1
lµ:
ttt
12
12
tb
.
Gia tèc gãc tøc thêi:
)t('')t('
dt
d
t
lim
0t
. §¬n vÞ lµ: rad/s
2
.
5) ChuyÓn ®éng quay biÕn ®æi ®Òu:
Gia tèc gãc :
tb
= =
t
0
= const Tèc ®é gãc : =
0
+ t
Ph¬ng tr×nh chuyÓn ®éng quay biÕn ®æi ®Òu:
2
0
t
2
1
t
Khi ®ã:
2
-
0
2
= 2( -
0
)
6/ Khi chuyÓn ®éng quay kh«ng ®Òu:
tht
aaa
a
ht
= a
n
=
R
v
2
=
2
R ; a
t
= .R.
+ a
n
vu«ng gãc víi v ; nã ®Æc trng cho biÕn thiªn nhanh hay chËm vÒ híng vËn tèc.
+ a
t
theo ph¬ng cña v ; nã ®Æc trng cho sù biÕn thiªn nhanh hay chËm cña tèc ®é gãc.
7/ Víi b¸nh xe l¨n trªn ®êng kh«ng trît th×:
+ B¸nh xe quay mét vßng, xe ®i ®îc ®o¹n ®êng b»ng chu vi b¸nh xe. Tèc ®é xe còng lµ tèc ®é trôc b¸nh xe.
+ Tèc ®é dµi mét ®iÓm M ë ngoµi b¸nh cã gi¸ trÞ b»ng tèc ®é xe nh ph¬ng tiÕp tuyÕn víi b¸nh, chiÒu theo chiÒu quay
cña b¸nh. So víi mÆt ®Êt th× vËn tèc lµ v:
;
0
v
lµ tèc ®é trôc b¸nh xe hay tèc ®é xe víi mÆt ®êng,
M
v
lµ tèc ®é
cña ®iÓm M so víi trôc.
II) §éng lùc häc vËt r¾n:
1) M« men lùc: M ®Æc trng cho t¸c dông lµm quay cña lùc M = F.d.sin
: gãc gi÷a vÐc t¬ r & F:
)F.r(
; C¸nh tay ®ßn d: kho¶ng c¸ch tõ trôc quay ®Õn gi¸ cña lùc n»m trong mÆt ph¼ng
vu«ng gãc víi trôc quay.
Quy íc: M« men lùc cã gi¸ trÞ d¬ng nÕu nã lµm cho vËt quay theo chiÒu d¬ng vµ ngîc l¹i.
2) Quy t¾c m« men lùc: Muèn vËt r¾n quay quanh mét trôc cè ®Þnh ë tr¹ng th¸i c©n b»ng, th× tæng ®¹i sè c¸c m« men
®èi víi trôc quay ®ã cña c¸c lùc t¸c dông vµo vËt ph¶i b»ng kh«ng.
0M
3) M« men qu¸n tÝnh:
+ men qu¸n tÝnh cña chÊt ®iÓm ®èi víi mét trôc quay ®Æc trng cho møc qu¸n tÝnh (søc ×) cña chÊt ®iÓm ®èi víi
chuyÓn ®éng quay quanh trôc ®ã. Nã ®o b»ng biÓu thøc I = m.r
2
; víi r kho¶ng c¸ch chÊt ®iÓm víi trôc quay. §¬n vÞ:
kg.m
2
.
+ M« men qu¸n tÝnh cña vËt r¾n ®èi víi mét trôc quay ®Æc trng cho møc qu¸n tÝnh (søc ×) cña vËt r¾n ®èi víi trôc quay
®ã.
i
2
ii
rmI
+ Thanh m¶nh, chiÒu dµi l , trôc quay lµ trung trùc cña thanh: I = m. l
2
/12;
+ Thanh m¶nh, chiÒu dµi l , trôc quay ®i qua mét ®Çu vµ vu«ng gãc víi thanh: I = m. l
2
/3;
+ Vµnh trßn b¸n kÝnh R: I = m.R
2
. + §Üa trßn máng: I = m.R
2
/2. + H×nh cÇu ®Æc: I = 2m.R
2
/5.
Ôn luyện kiến thức Vật Lý lớp 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn luyện kiến thức Vật Lý lớp 12 - Người đăng: Đỗ Tấn Thọ Đỗ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Ôn luyện kiến thức Vật Lý lớp 12 9 10 621