Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập chương 1 Hóa 10 nâng cao

Được đăng lên bởi The Blues
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 500 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyên đề bồi dưỡng HSG

GV: Trần Thị Nhị

CHƯƠNG I : NGUYÊN TỬ
Dạng 1: Bài toán tính khối lượng, kích thước, khối lượng riêng và bán kính của nguyên tử
1: Cho giá trị tuyệt đối về khối lượng nguyên tử của 1 kim loại đồng vị của Mg là 4,48.10 -23g; của Al là 4,82.10-23g; của
Fe là 8,96.10-23g.
a. Tính khối lượng mol của Mg, ion Al3+, Fe3+.
b. Tính số p và N trong hạt nhân nguyên tử của các đồng vị trên, biết số thứ tự của Mg, Al, Fe tương ứng là 12,13%
2: Tỉ khối của kim loại platin bằng 21,45, khối lượng nguyên tử bằng 195 đvc. Tỉ khối của vàng bằng 195 và khối lượng
riêng nguyên tử bằng 197. So sánh số nguyên tử kim loại chứa trong 1cm 3 mỗi kim loại trên.
3/ Tính bán kính gần đúng của nguyên tử canxi, biết thể tích của một mol canxi bằng 25,87 cm 3 và trong tinh thể, các
nguyên tử canxi chỉ chiếm 74% thể tích, còn lại là các khe trống.
4/ Giữa bán kính hạt nhân R và số khối A của nguyên tử có mối liên hệ như sau: R 1,5.10  13 .3 A . Tính khối lượng
riêng của hạt nhân. (ĐS: ĐS = 1,16.1014g/cm3)

Dạng 2: Bài toán liên quan đến các hạt cơ bản tạo thành nguyên tử
1/ Tổng số hạt p,n,e trong 2 nguyên tử kl A, B là 142 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là
42, số hạt mang điện của ngyên tử B nhiều hơn của A là 12. Xác dịnh tên 2 kim loại A, B
2/ Cho biết nguyên tử của nguyên tố A có tổng số hạt cơ bản là 52, số khối của nguyên tử nhỏ hơn 36. Hãy xác định số
proton,số nơtron,số electron trong nguyên tử của nguyên tố A.
3/ Nguyên tử R có tổng số các loại hạt là 58. Biết số khối nhỏ hơn 40, xác định kí hiệu của R
4/ Nguyên tử Y có tổng số các loại hạt là 62. Biết số khối nhỏ hơn 43, xác định ký hiệu của Y

Dạng 3: Bài tập liên quan đến số khối, đồng vị và nguyên tử khối trung bình
1/ Khối lượng nguyên tử của sắt là 55,97. Sắt có các đồng vị: 55Fe(5,84%) , 56Fe(91,68%) ,57Fe(2,17%), 58Fe(0,31%)
a/ Hỏi có bao nhiêu phần trăm về khối lượng của 56Fe chứa trong muối sắt (III) sunfat Fe2(SO4)3.
b/ Hỏi có bao nhiêu phần trăm về khối lượng của 55Fe chứa trong muối sắt (II) hiđroxit Fe(OH) 2
2/ Một nguyên tố gồm 2 đồng vị có tỉ lệ số nguyên tử với nhau là 27 : 23. Hạt nhân đồng vị thứ nhất chứa 35p và 44n.
Hạt nhân đồng vị thứ 2 nhiều hơn hạt nhân đồng vị thứ nhất nhất 2 nơtron. Xác định NTKTB của nguyên tố trên
3/ Một nguyên tố X gồm 2 đồng vị là X 1 và X2. Đồng vị X1 có tổng số hạt là 18. Đồng vị X 2 có tổng số hạt là 20. Biết
rằng % các đồng vị trong X bằng nhau và các loại hạt trong X1 cũng bằng nhau. Xác định NTK của X.
4/ Nguyên tử X có tổn...
Chuyên đề bồi dưỡng HSG GV: Trần Thị Nhị
CHƯƠNG I : NGUYÊN TỬ
Dạng 1: Bài toán tính khối lượng, kích thước, khối lượng riêng và bán kính của nguyên tử
1: Cho giá trị tuyệt đối về khối lượng nguyên tử của 1 kim loại đồng vị của Mg là 4,48.10
-23
g; của Al là 4,82.10
-23
g; của
Fe là 8,96.10
-23
g.
a. Tính khối lượng mol của Mg, ion Al
3+
, Fe
3+
.
b. Tính số p và N trong hạt nhân nguyên tử của các đồng vị trên, biết số thứ tự của Mg, Al, Fe tương ứng là 12,13%
2: Tỉ khối của kim loại platin bằng 21,45, khối lượng nguyên tử bằng 195 đvc. Tỉ khối của vàng bằng 195 và khối lượng
riêng nguyên tử bằng 197. So sánh số nguyên tử kim loại chứa trong 1cm
3
mỗi kim loại trên.
3/ Tính bán kính gần đúng của nguyên tử canxi, biết thể tích của một mol canxi bằng 25,87 cm
3
trong tinh thể, các
nguyên tử canxi chỉ chiếm 74% thể tích, còn lại là các khe trống.
4/ Giữa bán kính hạt nhân R và số khối A của nguyên tử có mối liên hệ như sau:
3
13
.10.5,1 AR
. Tính khối lượng
riêng của hạt nhân. (ĐS: ĐS = 1,16.10
14
g/cm
3
)
Dạng 2 : Bài toán liên quan đến các hạt cơ bản tạo thành nguyên tử
1/ Tổng số hạt p,n,e trong 2 nguyên tử kl A, B 142 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện
42, số hạt mang điện của ngyên tử B nhiều hơn của A là 12. Xác dịnh tên 2 kim loại A, B
2/ Cho biết nguyên tử của nguyên tố Atổng số hạt cơ bản52, số khối của nguyên tử nhỏ hơn 36. Hãy xác định số
proton,số nơtron,số electron trong nguyên tử của nguyên tố A.
3/ Nguyên tử R có tổng số các loại hạt là 58. Biết số khối nhỏ hơn 40, xác định kí hiệu của R
4/ Nguyên tử Y có tổng số các loại hạt là 62. Biết số khối nhỏ hơn 43, xác định ký hiệu của Y
Dạng 3: Bài tập liên quan đến số khối, đồng vị và nguyên tử khối trung bình
1/ Khối lượng nguyên tử của sắt là 55,97. Sắt có các đồng vị:
55
Fe(5,84%) ,
56
Fe(91,68%) ,
57
Fe(2,17%),
58
Fe(0,31%)
a/ Hỏi có bao nhiêu phần trăm về khối lượng của
56
Fe chứa trong muối sắt (III) sunfat Fe
2
(SO
4
)
3
.
b/ Hỏi có bao nhiêu phần trăm về khối lượng của
55
Fe chứa trong muối sắt (II) hiđroxit Fe(OH)
2
2/ Một nguyên tố gồm 2 đồng vị tỉ lệ số nguyên tử với nhau 27 : 23. Hạt nhân đồng vị thứ nhất chứa 35p 44n.
Hạt nhân đồng vị thứ 2 nhiều hơn hạt nhân đồng vị thứ nhất nhất 2 nơtron. Xác định NTKTB của nguyên tố trên
3/ Một nguyên tố X gồm 2 đồng vị X
1
X
2
. Đồng vị X
1
tổng số hạt 18. Đồng vị X
2
tổng số hạt 20. Biết
rằng % các đồng vị trong X bằng nhau và các loại hạt trong X
1
cũng bằng nhau. Xác định NTK của X.
4/ Nguyên tử X có tổng số hạt bằng 126. Số n nhiều hơn số e là 12 hạt.
a/ Xác định kí hiệu của X.
b/ X gồm 3 đồng vị X
1
, X
2
, X
3
. Số khối của X
1
bằng trung bình cộng số khối của X
2
và X
3
. Hiệu số n của X
2
và X
3
gấp 2
lần số p của nguyên tử hiđro. Tìm số khối của X
2
và X
3
.
c/ NTKTB của X bằng 87,88. Hỏi đồng X
3
chiếm bao nhiêu nguyên tử trong tổng số 625 nguyên tử. Biết tỉ lệ số nguyên
tử của X
2
và X
3
là 1 : 6.
5/ Một nguyên tố X 3 đồng vị với thành phần % số nguyên tử lần lượt 92,3%; 4,7% 3%. Biết tổng số khối 3
đồng vị 87. Nếu cho 2,8107g X tác dụng với dd NaOH thấy sau phản ứng thu được 4,48 lít H
2
(đktc) theo phương
trình: X + 2NaOH + H
2
O = Na
2
XO
3
+ 2H
2
a/ Tìm số khối của 3 đồng vị trên, biết rằng hạt nhân đồng vị 2 chứa nhiều hơn hạt nhân đồng vị 1 là 1 nơtron.
b/ Tìm số n của mỗi đồng vị, biết rằng có 1 đồng vị có cùng số p và số n.
6/ X 2 đồng vị X
1
X
2
. Tổng số hạt không mang điện X
1
X
2
90. Nếu cho 1,2g Canxi (Y) tác dụng với 1
lượng X vừa đủ thì thu được 5,994g hợp chất YX
2
. Biết tỉ lệ số nguyên tử X
1
: số nguyên tử X
2
là 605 : 495.
a/ Xác định M
X
và số khối của X
1
và X
2
.
b/ Xác định số nguyên tử X
1
và X
2
trong 1 mol nguyên tử X.
7/ Một nguyên tố M có nguyên tử lượng trung bình 24,2; M có 2 đồng vị. Đồng vị 1 có số khối bằng 24. Xác định số
khối của đồng vị thứ hai, biết tỉ lệ số nguyên tử của 2 đồng vị là: 1 : 4
8/ Một nguyên tố X 3 đồng vị có mguyên tử lượng trung bình 68,45 đvc. Đồng vị thứ 1 37 nơtron chiếm
75%, đồng vị thứ 2 hơn đồng vị thứ 1 là 1 nơtron chiếm 15%, đồng vị thứ 3 hơn đồng vị thứ 2 là 2 nơtron .
a/ Xác định diện tích hạt nhân Z.
b/ Tìm số khối của mỗi đồng vị. (ĐS: a) Z = 31 b) 68, 69, 71)
9/ Nguyên tố X có 3 đồng vị
A1
X,
A2
X,
A3
X . Tổng số khối là 51, số khối của đồng vị
A2
X hơn số khối của
A1
X là 1 đơn vị,
số khối của
A3
X bằng 9/8 số khối của
A1
X.
a/ Tính số khối mỗi đồng vị .
b/ Biết rằng :
A1
X chiếm 99,577%,
A2
X chiếm 0,339%. Tính nguyên tử lượng trung bình của X.
c/ Hãy xác định p, n, e và tên của X . Biết rằng trong đồng vị
A1
X số p bằng số n
Bài tập Nguyên tử
4
Ôn tập chương 1 Hóa 10 nâng cao - Trang 2
Ôn tập chương 1 Hóa 10 nâng cao - Người đăng: The Blues
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Ôn tập chương 1 Hóa 10 nâng cao 9 10 786