Ktl-icon-tai-lieu

Ôn Tập Hidrocabon lớp 11

Được đăng lên bởi huyhoangk37
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 844 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bùi Huy Hoàng

Lớp 11B8

Chau Du Thea

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA ĐỢT 2 HỌC KỲ II
PHẦN I: LÝ THUYẾT
I-Hoàn thành các chuỗi phản ứng sau
1. Đivinyl (C4H6)
C6H6

C4H10

CH4

C6H5NO2

C2H2

C6H4(NO2)2

C2Ag2

C2H2

TNB

666
2.

3. C3H7OH

C3H6

C3H8

C2H4

PVC
4. Đá vôi

C2H6

C2H2

C2H3Cl

C2H4(OH)2
vôi sống

buta-1,3-đien

canxicacbua

axitilen

vinylaxetilen

cao su Buna

cao su Buna-S
5. Propin

propen

axetilen
6. Metan

isopropylclorua

benzen
etin

eten

metylbenzen
rượu etylic

propen

propan

kali benzoat
đivinyl

GOOD LUCK!

metan
axit benzoic

1,2-đibrom-1-vinyletan

Bùi Huy Hoàng

Lớp 11B8

Chau Du Thea

1-clobut-2-en

7.

II-Hoàn thành các phản ứng sau
1. Butađien/isopren với dung dịch Br2 tỉ lệ 1:1 (40oC)
2. Đivinyl/isopen với HBr tỉ lệ 1:1
3. Trùng hợp đivinyl/isopren
4. Axetilen/propin với H2 (Pd/PbCO3) và H2 (Ni,to)
5. Etin/propin/vinylaxetilen/but-2-in/but-1-in với dung dịch AgNO3/NH3
6. Nitrobenzen/toluen với HNO3 đ (xt H2SO4 đ) tỉ lệ 1:1
7. Benzen/toluen với Br2 khan (bột Fe)
8. Benzen/toluen với Cl2 (ánh sáng)
9. Stiren với butađien (to,p,xt)
10. Stiren với dung dịch KMnO4 (to thường)
11. Đime/Trime hóa etin
III-Phân biệt các hidrocacbon sau bằng phương pháp hóa học
1. Metan, Etilen, Axetilen
2. Hexan, hex-1-en, hex-1-in, benzen
3. Hex-1-in, toluen, hex-1-en, benzen
4. But-1-en, vinylaxetilen, butan
GOOD LUCK!

Bùi Huy Hoàng

Lớp 11B8

Chau Du Thea

5. Butan, butađien, but-1-in
6. Etylbenzen, stiren, etan, axetilen
7. But-1-in, but-2-in, benzen, toluen
8. Vinylaxetilen, stiren, toluen, benzen, hexan
IV- Viết đồng phân (cấu tạo, hình học) và gọi tên tương ứng của các đồng phân đó.
1. Viết và gọi tên thay thế các đồng phân hidrocacbon mạch hở của C 4H6, ankađien C5H8
2. Viết và gọi tên thay thế các đồng phân ankin của C5H8, C6H10
3. Viết và gọi tên thay thế các đồng phân thơm của C8H10 và C9H12

PHẦN II: TOÁN
Dạng 1: Ankin và các chất có liên kết ba đầu mạch tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3
Câu 1: Cho 2,24 lít axetilen (đktc) đi qua dung dịch AgNO 3/NH3 dư, sau phản ứng thu được m
(gam) kết tủa vàng nhạt. Cho kết tủa tác dụng hết với HCl dư thu m’ (gam) kết tủa trắng nữa. Giá trị
của m và m’ là bao nhiêu?
Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol 1 ankin A thu 0,4 mol CO 2. Cho 112 cm3 A qua dung dịch
AgNO3/NH3 dư thu m gam kết tủa. Giá trị m là?
Câu 3: Cho 17,4 gam hỗn hợp propin và but-2-in tác dụng với dung dịch AgNO 3/NH3 dư thu được
44,1 gam kết tủa vàng. Phần trăm thể tích của chúng lần lượt là bao nhiêu?

Câu 4: Hỗn hợp 14,8 gam hai ankin đồ...
Bùi Huy Hoàng Lớp 11B8 Chau Du Thea
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA ĐỢT 2 HỌC KỲ II
PHẦN I: LÝ THUYẾT
I-Hoàn thành các chuỗi phản ứng sau
1. Đivinyl (C
4
H
6
) C
4
H
10
CH
4
C
2
H
2
C
2
Ag
2
C
2
H
2
C
6
H
6
C
6
H
5
NO
2
C
6
H
4
(NO
2
)
2
TNB
666
2.
3. C
3
H
7
OH C
3
H
6
C
3
H
8
C
2
H
4
C
2
H
6
C
2
H
2
C
2
H
3
Cl
PVC C
2
H
4
(OH)
2
4. Đá vôi vôi sống canxicacbua axitilen vinylaxetilen
buta-1,3-đien cao su Buna
cao su Buna-S
5. Propin propen isopropylclorua propen propan metan
axetilen benzen metylbenzen kali benzoat axit benzoic
6. Metan etin eten rượu etylic đivinyl 1,2-đibrom-1-vinyletan
GOOD LUCK!
Ôn Tập Hidrocabon lớp 11 - Trang 2
Ôn Tập Hidrocabon lớp 11 - Người đăng: huyhoangk37
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Ôn Tập Hidrocabon lớp 11 9 10 192