Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập Toán 10

Được đăng lên bởi Quang Hiển
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 716 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ 2 – Năm học 2015
Môn TOÁN Lớp 10
Thời gian làm bài 90 phút

Đề số 1

Câu 1: Giải các bất phương trình và hệ bất phương trình sau:

( x  1)( x  2)
a)
 0.
(2 x  3)


5
6 x  7  4 x  7
c). 
 8x  3  2 x  5
 2

b) 5 x  9  6 .

Câu 2: Cho bất phương trình sau: mx 2  2(m  2) x  m  3  0 .
a) Giải bất phương trình với m = 1.
b) Tìm điều kiện của m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi x thuộc R.
Câu 3: Tìm các giá trị lượng giác của cung  biết: sin  

1

và

5


  .
2

Câu 4: Trong mặt phẳng Oxy, cho ba điểm A(–1; 0), B(1; 6), C(3; 2).
a) Viết phương trình tham số của đường thẳng AB.
b) Viết phương trình tổng quát của đường cao CH của tam giác ABC (H thuộc đường thẳng AB). Xác
định tọa độ điểm H.

c) Viết phương trình đường tròn (C) có tâm là điểm C và tiếp xúc với đường thẳng AB.
Câu 5 : Chiều cao của 45 học sinh lớp 5 (tính bằng cm) được ghi lại như sau :
102

102

113

138

111

109

98

114

101

103

127

118

111

130

124

115

122

126

107

134

108

118

122

99

109

106

109

104

122

133

124

108

102

130

107

114

147

104

141

103

108

118

113

138

112

a) Lập bảng phân bố ghép lớp [98; 103); [103; 108); [108; 113); [113; 118); [118; 123); [123; 128);
[128; 133); [133; 138); [138; 143); [143; 148].
b) Tính số trung bình cộng.
c) Tính phương sai và độ lệch chuẩn.
Câu 6 :
a) Cho cota =

1
3
. Tính A 
2
3
sin a  sin a cos a  cos2 a

b) Cho tan   3 . Tính giá trị biểu thức A  sin2   5cos2 
--------------------Hết-----------------1

ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ 2 – Năm học 2015
Môn TOÁN Lớp 10
Thời gian làm bài 90 phút

Đề số 2
Câu 1:
a) Cho x, y > 0. Chứng minh rằng:

7 x  9y
252

 xy

b) Giải bất phương trình: (2 x  1)( x  3)  x 2  9

Câu 2: Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình sau có 2 nghiệm phân biệt:

(m  2) x 2  2(2m  3) x  5m  6  0

Câu 3: Cho tam giác ABC có A(1; 1), B(– 1; 3) và C(– 3; –1).
a) Viết phương trình đường thẳng AB.
b) Viết phương trình đường trung trực  của đọan thẳng AC.
c) Tính diện tích tam giác ABC.

Câu 4: Cho tan  =

3
sin  .cos 
. Tính giá trị biểu thức : A =
.
5
sin2   cos2 

Câu 5: Số tiết tự học tại nhà trong 1 tuần (tiết/tuần) của 20 học sinh lớp 10 trường THPT A được ghi nhận
như sau :
9 15 11 12 16 12 10 14 14 15 16 13 16 8 9 11 10 12 18 18
a) Lập bảng phân bố tần số, tần suất cho dãy số liệu trên.
b) Vẽ biểu đồ đường gấp khúc theo tần số biểu diễn bảng phân bố trên.
c) Tính số trung bình cộng, phương sai và độ lệch chuẩn của giá trị này.
...
1
Đề số 1
ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ 2 – Năm học 2015
n TOÁN Lớp 10
Thời gian làm bài 90 phút
u 1: Giải các bất phương trình và h bất phương trình sau:
a)
x x
x
( 1)( 2)
0
(2 3)
. b) x
5 9 6
. c).
x x
x
x
5
6 4 7
7
8 3
2 5
2
u 2: Cho bất phương trình sau: mx m x m
2
2( 2) 3 0
.
a) Giải bất phương trình với m = 1.
b) Tìm điều kiện của m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi x thuc R.
u 3: Tìm các giá trị lượng giác của cung
biết:
1
sin
5
và
2
.
u 4: Trong mặt phẳng Oxy, cho ba điểm A(–1; 0), B(1; 6), C(3; 2).
a) Viết phương trình tham số của đường thẳng AB.
b) Viết phương trình tổng quát của đường cao CH của tam giác ABC (H thuộc đường thẳng AB). Xác
định tọa độ điểm H.
c) Viết phương trình đường tròn (C) có tâm là điểm C và tiếp xúc với đường thẳng AB.
Câu 5 : Chiều cao của 45 học sinh lớp 5 (tính bằng cm) được ghi lại như sau :
102 102 113 138 111 109 98 114 101
103 127 118 111 130 124 115 122 126
107 134 108 118 122 99 109 106 109
104 122 133 124 108 102 130 107 114
147 104 141 103 108 118 113 138 112
a) Lập bảng phân bố ghép lớp [98; 103); [103; 108); [108; 113); [113; 118); [118; 123); [123; 128);
[128; 133); [133; 138); [138; 143); [143; 148].
b) Tính strung bình cộng.
c) Tính phương sai và độ lệch chuẩn.
u 6 :
a) Cho cota =
1
3
. Tính A
a a a a
2 2
3
sin sin cos cos
b) Cho
tan 3
. Tính giá trị biểu thức
A
2 2
sin 5cos
--------------------Hết------------------
Ôn tập Toán 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập Toán 10 - Người đăng: Quang Hiển
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Ôn tập Toán 10 9 10 637