Ktl-icon-tai-lieu

Ôn Tóan

Được đăng lên bởi Mai Libra
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1665 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài Tóan 1
CMR

ta có

.

Bài toán 2 : (Dãy)

3) Cho dãy số (un) với
a) Xét tính đơn điệu của dãy.
b) Chứng minh dãy (un) bị chặn

4*) Cho

CMR

Bài toán 3: (Cấp số cộng)

5) Cho CSC (un) có

. Tìm u1 ; d ; S2005

6) Cho CSC (un) có

. Tìm u1 ; d ; u2005

7) Năm số lập thành CSC, tổng của chúng bằng 5 và tích của chúng bằng 45. Tìm 5 số
ấy.
8) Bốn số lập thành CSC, biết tổng của chúng bằng 22 và tích của chúng bằng
280.
Tìm 4 số ấy
9*) a) CMR trong tam giác ABC nếu cotgA, cotgB, cotgC theo thứ tự lập thành
CSC thì a2, b2, c2 cũng tạo thành CSC
b) Cho tam giác ABC có

. CMR ac = 6Rr

10*) Cho phương trình: x4 + 2(2m + 1)x2 – 3m = 0. Tìm m để phương trình có 4
nghiệm phân biệt lập thành CSC.
Bài toán 4: (Cấp số nhân)

11) Xác định CSN

biết

.

12) Tìm CSN
u2005

biết các số hạng dương và

. Tìm u1; q; S2005;

13) Ba số có tổng bằng 21 lập thành CSC, lần lượt thêm 2 và 6 vào số hạng thứ 2
và thứ 3 ta được CSN. Tìm 3 số ấy.
14) Cho 3 số có tổng bằng 26 lập thành CSN, nếu theo thứ tự đó thêm vào 1, 6, 3
vào 3 số ấy ta được CSC. Tìm 3 số đã cho.
15*) Cho tam giác ABC có các góc A, B, C lập thành CSN với công bội q = 2. CMR:
a) ha = hb + hc

b) cos2A + cos2 B + cos2C =

16*) Cho dãy số (un) xác định

với n = 2, 3, …

Xác định un và tính tổng u1 + u2 + … + un
17) Tính tổng
PHẦN II: GIỚI HẠN, HÀM SỐ LIÊN TỤC
Bài toán 1: (Giới hạn của dãy số )
18) Tìm giới hạn dãy

a)

b)

c)

d)

e*)

Bài toán 2: (Giới hạn của hàm số)
19) Tìm giới hạn

a)

b)

c)

d)

e)

g)

h)

f)

i)

j)

k*)

l*)
20) Tìm giới hạn

a)

b)

c*)

d)

e*)

f*)
21) Tìm giới hạn:

a)

d)
f)
Bài toán 3: (Hàm số liên tục)
22) Xét tính liên tục của hàm số

b)

c)

e)

a)

b)

tại

x

=

1

trên R
23) Tìm a, b để

a) Hàm số

liên tục tại x = 2

b*) Hàm số

liên tục trên R, khi đó hãy vẽ đồ thị.

Bài toán 4: Chứng minh rằng phương trình:
24) Chứng minh rằng phương trình:
a) 2x3 – 7x + 1 = 0 Có 3 nghiệm
b) (x + 1)3(x – 2) + 2x – 1 = 0 có nghiệm
c) cos2008x = x11 có nghiệm
d*) 3sinx + 4cosx + mx – 2 = 0 có nghiệm với

m

e*) x5 – x2 – 2x – 1 = 0 có đúng 1 nghiệm dương
PHẦN III: ĐẠO HÀM
Bài toán 1: Tìm đạo hàm dựa vào định nghĩa
25) Tìm đạo hàm hàm số sau bằng định nghĩa:
a)
Tìm y’(0)

c) Cho hàm số

b) y = x(x – 1)(x – 2)…(x – 2008)

. Tìm f’(0)

26) Tìm a để

a) Hàm số y(x) =

có đạo hàm tại x = 1

b) Hàm số

có đạo hàm tại x = 0

Bài toán 2 : Tìm đạo hàm hàm số sau dựa công thức
27) Tính đạo hàm của hàm số :

a) y = x3 – 3x2 + 9x + 5
1)11
cos3(x2 + 1)

c) y = (x3 – 2x2 +

b) y =

d) y = (x2 + 1)(x3 +...
Bài Tóan 1
CMR ta có .
Bài toán 2 : (Dãy)
3) Cho dãy số (u
n
) với
a) Xét tính đơn điệu của dãy.
b) Chứng minh dãy (u
n
) bị chặn
4*) Cho CMR
Bài toán 3: (Cấp số cộng)
5) Cho CSC (u
n
) có . Tìm u
1
; d ; S
2005
6) Cho CSC (u
n
) có . Tìm u
1
; d ; u
2005
7)m số lp thành CSC, tng ca chúng bng 5 và tích ca chúng bng 45. Tìm 5 s
y.
8) Bốn số lập thành CSC, biết tổng của chúng bằng 22 và tích của chúng bằng
280.
Tìm 4 số ấy
9*) a) CMR trong tam giác ABC nếu cotgA, cotgB, cotgC theo thứ tự lp thành
CSC thì a
2
, b
2
, c
2
cũng tạo thành CSC
b) Cho tam giác ABC có . CMR ac = 6Rr
10*) Cho phương trình: x
4
+ 2(2m + 1)x
2
3m = 0. Tìm m để phương trình có 4
nghiệm phân biệt lập thành CSC.
Bài toán 4: (Cấp số nhân)
11) Xác định CSN biết .
Ôn Tóan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn Tóan - Người đăng: Mai Libra
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Ôn Tóan 9 10 917