Ktl-icon-tai-lieu

OP-AMP_Khuếch đại và ứng dụng

Được đăng lên bởi ayunha-nd
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1840 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 7: OP-AMP_Khuếch đại và ứng dụng

Chương 7
OP-AMP-KHUẾCH ÐẠI VÀ ỨNG DỤNG

7.1 VI SAI TỔNG HỢP:
Mạch vi sai trong thực tế thường gồm có nhiều tầng (và được gọi là mạch vi sai tổng
hợp) với mục đích.
- Tăng độ khuếch đại AVS
- Giảm độ khuếch đại tín hiệu chung AC
Do đó tăng hệ số λ1.
- Tạo ngõ ra đơn cực để thuận tiện cho việc sử dụng cũng như chế tạo mạch khuếch
đại công suất. Thường người ta chế tạo mạch vi sai tổng hợp dưới dạng IC gọi là IC thuật
toán (op-amp _operational amplifier).
Người ta chia một mạch vi sai tổng hợp ra thành 3 phần: Tầng đầu, các tầng giữa và
tầng cuối. Tầng đầu là mạch vi sai căn bản mà ta đã khảo sát ở chương trước.

7.1.1 Các tầng giữa:
Các tầng giữa có thể là vi sai hay đơn cực.
a/Mắc nối tiếp vi sai với vi sai:

Trương Văn Tám

VII-1

Mạch Điện Tử

Chương 7: OP-AMP_Khuếch đại và ứng dụng

Ðể ý là tổng trở vào của tầng vi sai sau có thể làm mất cân bằng tổng trở ra của tầng
vi sai trước. Tầng sau không cần dùng nguồn dòng điện.
b/ Mắc vi sai nối tiếp với đơn cực:
Người ta thường dùng tầng đơn cực để:
- Dễ sử dụng.
- Dễ tạo mạch công suất.
Nhưng mạch đơn cực sẽ làm phát sinh một số vấn đề mới:
- Làm mất cân bằng tầng vi sai, nên hai điện trở RC của tầng vi sai đôi khi phải có trị
số khác nhau để bù trừ cho sự mất cân bằng.
- Làm tăng cả AVS và AC nên (1 có thể thay đổi, do đó chỉ nên dùng tầng đơn cực ở
nơi đã có thành phần chung thật nhỏ (sau hai hoặc ba tầng vi sai)

7.1.2 Tầng cuối:
Phải thỏa mãn các điều kiện:
- Cho một tổng trở ra thật nhỏ.
Trương Văn Tám

VII-2

Mạch Điện Tử

Chương 7: OP-AMP_Khuếch đại và ứng dụng

- Ðiện thế phân cực tại ngõ ra bằng 0 volt khi hai ngõ vào ở 0 volt.
a/ Ðiều kiện về tổng trở ra:
Ðể được tổng trở ra nhỏ, người ta thườngdùng mạch cực thu chung.

Ðể tính tổng trở ra ta dùng mạch tương đương hình 7.3b; Trong đó RS là tổng
trở ra của tầng (đơn cực) đứng trước.

b/ Ðiều kiện về điện thế phân cực:
Vì các tầng được mắc trực tiếp với nhau nên điện thế phân cực ngõ ra của tầng
cuối có thể không ở 0 volt khi ngõ vào ở 0 volt. Ðể giải quyết người ta dùng mạch di chuyển
điện thế (Level shifting network) gồm có: một nguồn dòng điện I và một điện trở R sao cho:
E = RI.

Trương Văn Tám

VII-3

Mạch Điện Tử

Chương 7: OP-AMP_Khuếch đại và ứng dụng

7.1.3 Một ví dụ:
Op-amp μpc 709 của hảng Fairchild.
T1, T2: Mạch vi sai căn bản ngõ vào.
T3: Nguồn dòng điện cho T1 và T2. Ðiện thế phân cực tại cực nền của T3 được xác
định bởi cầu phân thế gồm T6 (mắc thành diode), điện trở 480Ω và 2.4kΩ.
T4, T5: khô...
Chương 7: OP-AMP_Khuếch đại và ng dng
Chương 7
OP-AMP-KHUCH ÐI VÀ NG DNG
7.1 VI SAI TNG HP:
Mch vi sai trong thc tế thường gm có nhiu tng (và được gi là mch vi sai tng
hp) vi mc đích.
- Tăng độ khuếch đại A
VS
- Gim độ khuếch đại tín hiu chung A
C
Do đó tăng h s λ1.
- To ngõ ra đơn cc để thun tin cho vic s dng cũng như chế to mch khuếch
đại công sut. Thường người ta chế to mch vi sai tng hp dưới dng IC gi là IC thut
toán (op-amp _operational amplifier).
Người ta chia mt mch vi sai tng hp ra thành 3 phn: Tng đầu, các tng gia và
tng cui. Tng đầu là mch vi sai căn bn mà ta đã kho sát chương trước.
7.1.1 Các tng gia:
Các tng gia có th là vi sai hay đơn cc.
a/Mc ni tiếp vi sai vi vi sai:
Trương Văn Tám VII-1 Mch Đin T
OP-AMP_Khuếch đại và ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
OP-AMP_Khuếch đại và ứng dụng - Người đăng: ayunha-nd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
OP-AMP_Khuếch đại và ứng dụng 9 10 643