Ktl-icon-tai-lieu

OXI HÓA ANCOL BẰNG CuO

Được đăng lên bởi Bich Hien Vo
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 188 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dang 3: OXI HÓA ANCOL BẰNG CuO

Ancol bậc 1   Andehit
]
Ancol bậc 2  [O
Xeton
Ancol bậc 3 không bị oxi hóa
- Trong phản ứng oxi hóa với CuO : Khối lượng bình CuO giảm = Khối lượng O trong CuO phản ứng.
n andehit đơn chức = nCuO = nO =∆m/16 (tính theo khối lượng chất rắn)
- Trong phản ứng Ancol no đơn chức :
CnH2n+2O
+ CuO  CnH2nO + Cu + H2O
Thì 1mol ancol tao thành 1 mol andehit hoặc xeton thì khối lượng giảm 2 gam
nrượu= (mrượu-mandehit)/2
[O ]

Câu 1 : rươu nào dươi đây khó bị oxi hoá nhất:
A. 2 – metylpropan-1-ol
B. 2 – metylpropan-2-ol
C. 3 – metylbutan-2-ol
D. 3 –
metylbutan-1-ol
Câu 2: Đun nóng một rượu A với H 2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp ta thu được một olefin duy nhất. CTTQ
của X là: (với n > 0, nguyên):
A. CnH2n+1OH
B. ROH
C. CnH2n+1CH2OH
D. CnH2n+2O
Câu 3: Xét phản ứng sau: 2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 
Hỏi sản phẩm tạo ra là gì và cho biết tên sản phẩm đó?
A. [C3H5(OH)2O]2Cu, O2 tên sản phẩm là đồng glixerat
B. [C3H5(OH)2O]2Cu, H2O tên sản phẩm là
đồng (II) glixerat
C. [C3H5(OH)2O]2Cu, H2 tên sản phẩm là đồng (II) glixerat D. Cả A,C đúng.
Câu 4: Oxi hoá 3 gam rượu đơn chức A bằng CuO nung nóng được 2,9 gam andehit (H pư=100%). Chỉ ra
phát biểu đúng về A:
A. Là rượu không no.
B.Có nhiệt độ sôi cao hơn rượu etylic.
C.Tách nước tạo ra 2 anken đồng phân.
D. Ancol bậc III.
Câu 5: Oxi hóa 12,0 gam rượu đơn chức X trong điều kiện thích hợp thu được 11,6g andehit Y. X là?
A. propanol-1
B. propanol-2
C. butanol-1
D. butanol-2
Câu 6: Oxi hóa ancol đơn chức X bằng CuO (đun nóng) sinh ra một sản phẩm hữu cơ duy nhất là xeton Y
(tỉ khối hơi của Y so với H2 bằng 29). CTCT của X là:
A. CH3-CH(OH)-CH3
B. CH3-CH(OH)-CH2-CH3 C. CH3-CO-CH3
D. CH3-CH2-CH2-CH3
Câu 7: Dẫn 6 gam hỗn hợp ancol đơn chức A qua ống đựng CuO (dư) đun nóng. Sau khi phản ứng hoàn
toàn thấy khối lượng chất rắn trong ống giảm 3 gam. A có công thức là :
A. . CH3OH
B. C2H5OH
C. C3H7OH
D.C4H9OH
Câu 8: Dẫn 4 gam hơi rượu đơn chức A qua CuO nung nóng thu được 5,6 gam hỗn hợp hơi gồm andehit, rượu dư và
nước.
1. A là rượu có công thức:
A. C2H5OH
B. CH3OH
C. C3H7OH
D. C6H5CH2OH

2. Hiệu suất phản ứng oxi hoá đạt:
A. 75%
B. 85%
C. 80%
D. 90%
Câu 9: Cho 4,6 gam một ancol no, đơn chức phản ứng với CuO nung nóng, thu được 6,2 gam hỗn hợp X
gồm anđehit, nước và ancol dư. Cho toàn bộ lượng hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch
AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được m gam Ag. Giá trị của m là
A. 16,2
B. 21,6
C. 10,8
D. 43,2
Câu 10: Cho m gam một ancol no, đơn chức X qua ...


O


O


 !"#$%&'()*+#$%,-'()*%#$% .





 !"#$%&'()*+,-./
 /0 &
#
1
2
%2#$%
#
1

%2#$21
%
+,3,4+()*,,
-*+
$
-*+
0

/!1
2")0$3)0/5678&
.9,6 :.9,6 #.9,6$ ;. 9
,6$
21<$,=)*$!"1
>%
?
/4@A/=B*$/)*,=C$68.#D
E3&F!"GHI$6JK&
.#
1
2
%1
:.L%1 #.#
1
2
#1
%1 ;.#
1
2
%
2&M N$&#
1
O
F%1K
2#$F%1K
1PNQ,R3+!3SJNQ,/T
.#
1
O
F%1K
%
#$I%
JNQ,3/U :.#
1
O
F%1K
%
#$I1
%JNQ,3
/UFVVK
#.#
1
O
F%1K
%
#$I1
JNQ,3/UFVVK ;.#I#/W.
23%7,)*$/0 X#$%$/)*IY,F1
)
-HHZK.#[
7\$/W!]&
.^3)*$. :.#A/=N0)*$6.
#.7)"R/U5. ;.VVV.
24%IH,)*$/0 /]$AB*$/)*I_`.3T
. :. #.$ ;.$
2#%/0 X#$%F/$KN,=NQ,a$0$683`
F[(0E`N!"1
XYK.##E3&
.#1
#1F%1K#1
:.#1
#1F%1K#1
#1
#.#1
#%#1
;.#1
#1
#1
#1
25;b_,c*/0 d$(/e#$%F)K/$.>$ 3
386()*8f(,,. 3&
..#1
%1 :.#
1
O
%1 #.#
1
g
%1 ;.#
?
1
Y
%1
26;b?,0)*$/0 d$#$%$$/)*OI_,c*0U,I)*$)!3
)".
.3)*$ &
.#
1
O
%1 :.#1
%1  #.#
1
g
%1 ;.#
_
1
O
#1
%1
.1A$N$8 7/R&
.gOZ :.hOZ #.hHZ ;.YHZ
27#?I_,,=I/0  !"#$%$I$/)*_I,c*
U,/I)"!3).#3=)*c* 33!")*)$
i%
i1
I/$I$/)*,,.j7E,3
._I :.I_ #.HIh ;.?I
2"8#,,,=I/0 d$+/e#$%)I$.>$ 
33I()*8f+,HI,.1c*0$/)*[(/(!"1
3
OIO.j7E,3&
.HIY :.HI #.HI_? ;.HI?_
OXI HÓA ANCOL BẰNG CuO - Người đăng: Bich Hien Vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
OXI HÓA ANCOL BẰNG CuO 9 10 25