Ktl-icon-tai-lieu

PHẦN CHUYÊN ĐỀ ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ CÁC THÔNG SỐ KHOAN NỔ MÌN HỢP LÝ CHO MỎ THAN CAO SƠN

Được đăng lên bởi hoang-thuy1
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 743 lần   |   Lượt tải: 21 lần
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
®¹i häc má - ®Þa chÊt

KHOA MỎ

PHẦN CHUYÊN ĐỀ
ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ CÁC THÔNG SỐ KHOAN NỔ
MÌN HỢP LÝ CHO MỎ THAN CAO SƠN

Giáo viên hướng dẫn

: Lê Quang Hồng

Häc viªn thùc hiÖn

: Vũ Đức Tín

Líp

: Khai thác A- K53

Hµ Néi: 2013

...
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
®¹i häc má - ®Þa chÊt
KHOA MỎ
PHẦN CHUYÊN ĐỀ
ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ CÁC THÔNG SỐ KHOAN NỔ
MÌN HỢP LÝ CHO MỎ THAN CAO SƠN
Giáo viên hướng dẫn : Lê Quang Hồng
Häc viªn thùc hiÖn
: Vũ Đức Tín
Líp
: Khai thác A- K53
Hµ Néi: 2013
PHẦN CHUYÊN ĐỀ ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ CÁC THÔNG SỐ KHOAN NỔ MÌN HỢP LÝ CHO MỎ THAN CAO SƠN - Người đăng: hoang-thuy1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
PHẦN CHUYÊN ĐỀ ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ CÁC THÔNG SỐ KHOAN NỔ MÌN HỢP LÝ CHO MỎ THAN CAO SƠN 9 10 151