Ktl-icon-tai-lieu

Phân dạng bài tập về phương trình đường thẳng

Được đăng lên bởi tia-sang100
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2731 lần   |   Lượt tải: 5 lần
PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
I. Một số kiến thức cơ bản cần nắm vững
1. Các dạng phương trình đường thẳng
 x  x0  u1t
 y  y0  u2t

* Phương trình tham số: 

* Phương trình tổng quát: ax + by + c = 0.
2. Mối liên hệ giữa các yếu tố của đường thẳng
r

- Nếu đường thẳng d có vectơ pháp tuyến n  (a; b) thì sẽ có vectơ chỉ phương
r
u  (b; a ) và ngược lại.
r

u

2
- Nếu đường thẳng d có vectơ chỉ phương u  (u1; u2 ) thì sẽ có hệ số góc k  u .

r
- Nếu đường thẳng d có hệ số góc k thì có một vectơ chỉ phương u  (1; k ) .

1

- Hai đường thẳng song song thì có cùng vectơ chỉ phương và vectơ pháp tuyến.
- Nếu   d thì  nhận vectơ chỉ phương của d làm vectơ pháp tuyến và ngược lại.
 x  x0  u1t
thì M có toạ độ là M( x0  u1t; y0  u2t ).
 y  y0  u2t

- Nếu M  d có phương trình: 

- Nếu M  d có phương trình: ax  by  c  0 thì M có toạ độ là M( x0 ;

c  ax0
).
b

II. Một số dạng bài tập thường gặp
1. Viết phương trình tham số, phương trình tổng quát của đường thẳng
Bài 1. Lập phương trình tham số và phương trình tổng quát của đường thẳng d
biết:
r

a) d đi qua A(2; 3) và có vectơ chỉ phương u  (7; 2) .
r

b) d đi qua B(4; -3) và có vectơ pháp tuyến n  (7;3) .
c) d đi qua C(-2; 5) và song song với đường thẳng d’: 4x - 5y +10 = 0.
 x  1  2t
.
 y  4  9t

d) d đi qua điểm D(-5; 3) và vuông góc với đường thẳng d: 
Bài 2. Lập phương trình tổng quát của đường thẳng  biết:

 x  1  3t
.
 y  4  5t

a)  đi qua điểm M(2; 5) và song song với đường thẳng d’: 

b)  đi qua N(3; 4) và vuông góc với đường thẳng d: 4x - 7y + 3 = 0.
c)  đi qua P(2; -5) và có hệ số góc k = 11.
d)  đi qua hai điểm E(-3; 3) và F(6; -1).
Bài 3. Cho tam giác ABC có A(-2; 1), B(2; 3) và C(1; -5).
a) Lập phương trình đường thẳng chứa cạnh BC của tam giác.

b) Lập phương trình đường thẳng chứa đường cao AH của tam giác.
c) Lâp phương trình đường thẳng chứa đường trung tuyến AM.
d) Lập phương trình đường thẳng chứa đường trung trực của cạnh BC.
e) Lập phương trình đường thẳng chứa đường phân giác trong góc A của ABC.
Bài 4. Cho tam giác ABC biết A(1; 4), B(3; -1) và C(6; -2).
a) Lập phương trình đường thẳng chứa các cạnh của tam giác.
b) Lập phương trình đường cao AH và trung tuyến AM.
Bài 5. Cho tam giác ABC có A(-4; 5), B(6; -1), C(-1; 1).
a) Viết phương trình các đường cao của tam giác đó.
b) Viết phương trình các đường trung tuyến của tam giác đó.
c) viết phương trình đường trung trực cạnh BC.
Bài 6. Biết hai cạnh của một hình bình hành có phương trình x + 3y = ...
PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
I. Một số kiến thức cơ bản cần nắm vững
1. Các dạng phương trình đường thẳng
* Phương trình tham số:
0 1
0 2
x x u t
y y u t
* Phương trình tổng quát: ax + by + c = 0.
2. Mối liên hệ giữa các yếu tố của đường thẳng
- Nếu đường thẳng d vectơ pháp tuyến
( ; )n a b
r
t sẽ vectơ chỉ phương
( ; )u b a
r
và ngược lại.
- Nếu đường thẳng d có vectơ chỉ phương
1 2
( ; )u u u
r
thì sẽ có hệ số góc
2
1
u
k
u
.
- Nếu đường thẳng d có hệ số góc k thì có một vectơ chỉ phương
(1; )u k
r
.
- Hai đường thẳng song song thì có cùng vectơ chỉ phương và vectơ pháp tuyến.
- Nếu d thì nhận vectơ chỉ phương của d làm vectơ pháp tuyến và ngược lại.
- Nếu M d có phương trình:
0 1
0 2
x x u t
y y u t
thì M có toạ độ là M(
0 1 0 2
;x u t y u t
).
- Nếu M d có phương trình:
0ax by c
thì M có toạ độ là M(
0
0
;
c ax
x
b
).
II. Một số dạng bài tập thường gặp
1. Viết phương trình tham số, phương trình tổng quát của đường thẳng
Bài 1. Lập phương trình tham số phương trình tổng quát của đường thẳng d
biết:
a) d đi qua A(2; 3) và có vectơ chỉ phương
.
b) d đi qua B(4; -3) và có vectơ pháp tuyến
(7;3)n
r
.
c) d đi qua C(-2; 5) và song song với đường thẳng d’: 4x - 5y +10 = 0.
d) d đi qua điểm D(-5; 3) và vuông góc với đường thẳng d:
1 2
4 9
x t
y t
.
Bài 2. Lập phương trình tổng quát của đường thẳng biết:
a) đi qua điểm M(2; 5) và song song với đường thẳng d’:
1 3
4 5
x t
y t
.
b) đi qua N(3; 4) và vuông góc với đường thẳng d: 4x - 7y + 3 = 0.
c) đi qua P(2; -5) và có hệ số góc k = 11.
d) đi qua hai điểm E(-3; 3) và F(6; -1).
Bài 3. Cho tam giác ABC có A(-2; 1), B(2; 3) và C(1; -5).
a) Lập phương trình đường thẳng chứa cạnh BC của tam giác.
Phân dạng bài tập về phương trình đường thẳng - Trang 2
Phân dạng bài tập về phương trình đường thẳng - Người đăng: tia-sang100
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Phân dạng bài tập về phương trình đường thẳng 9 10 298