Ktl-icon-tai-lieu

Phân loại Sinh học phân tử

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 534 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SEMINAR NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI SINH VẬT

LỚP K53A ­ SINH HỌC

PHÂN LOẠI 

SINH HỌC PHÂN TỬ
Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Trung Thành
Sinh viên thực hiện:
Đào Trọng Khoa
Hoàng Thị Xoan
Phan Hồng Anh
Trần Văn Hiếu

NỘI DUNG CHÍNH
I. Tông quan vê phân loai Sinh học phân tử
̉
̀
̣

II. Cac phương phap cơ ban cua phân loai Sinh 
́
́
̉
̉
̣
học phân tử
III. Ứng dụng cua phương phap phân loai Sinh 
̉
́
̣
học phân tử
IV. Giá trị phân loai hoc cua cac đăc điêm Sinh 
̣
̣
̉
́
̣
̉
học phân tử

I. TÔNG QUAN VÊ PHÂN LOAI SINH HỌC PHÂN TỬ
̉
̀
̣
1.1. ĐINH NGHIA SINH HOC PHÂN TƯ
̣
̃
̣
̉
 Sinh hoc phân tử là môn khoa hoc nghiên cưu giơi sinh vât ơ mức 
̣
̣
́
́
̣ ̉

độ phân tử.
 Sinh hoc phân tử chủ yếu nghiên cưu tương tac giưa cac hê thông 
̣
́
́
̃
́
̣
́
câu truc khac nhau trong tê bao, gôm quan hê qua lai giưa qua trinh 
́
́
́
́ ̀
̀
̣
̣
̃
́ ̀
tông 
̉
hơp 
̣ DNA,  RNA,  Protein  và  cách  thức  điêu 
̀ hoa 
̀ cac 
́ môi ́ tương 
tac nay.
́
̀

1.2. PHÂN LOAI SINH HOC PHÂN TƯ
̣
̣
̉
 La phương phap phân loai sinh vât băng 
̀
́
̣
̣
̀

đăc 
̣ điêm 
̉ gen  ơ ̉ mưc 
́ đô ̣ phân  tử.  Tưc 
́ la ̀
phân  loai ̣ băng 
̀
cac 
́ dân 
̃ liêu 
̣ so  sanh 
́
hoa 
́
sinh  cac 
́ phân  tử  lớn  như  DNA,  RNA, 
protein.
  Hiên 
̣ nay  phân  loai 
̣ sinh  hoc 
̣ phân  tử  đã 

và đang trở thành khoa hoc mui nhon trong 
̣
̃
̣
phân  loai ̣ hoc, 
̣ bổ  sung  cho  phân  loại  học 
truyền  thống  nhưng 
̃
phương  phap 
́ nghiên 
cưu 
́ mơi ́ và  một  loại  đăc 
̣ điêm 
̉ phân  loai ̣
hoan 
̀ toan 
̀ khac 
́ vơi ́ nhưng 
̃
đăc 
̣ điêm 
̉ phân 
loai đã dung trươc đây. 
̣
̃ ̀
́

II. CAC PHƯƠNG PHAP CƠ BAN CUA PHÂN LOAI 
́
́
̉
̉
̣
SINH HOC PHÂN TƯ
̣
̉
2.1. So sanh Protein
́
2.2. Ky thuât điên di.
̃
̣
̣
2.3. Phân tich và so sanh DNA.
́
́
2.4. Phân tich trinh tư DNA.
́
̀
̣
2.5. Phân tich trinh tư r­RNA.
́
̀
̣

2.6. Ky thuât PCR (Polymerase Chain Reaction).
̃
̣

...
SEMINAR NGUYÊN TC PHÂN LOI SINH VT
SEMINAR NGUYÊN TC PHÂN LOI SINH VT
LP K53A - SINH HC
PHÂN LOI
PHÂN LOI
SINH HC PHÂN T
SINH HC PHÂN T
Giáo viên hướng dn:
Giáo viên hướng dn:
TS. Nguyn Trung Thành
TS. Nguyn Trung Thành
Sinh viên thc hin:
Sinh viên thc hin:
Đào Trng Khoa
Đào Trng Khoa
Hoàng Th Xoan
Hoàng Th Xoan
Phan Hng Anh
Phan Hng Anh
Trn Văn Hiếu
Trn Văn Hiếu
Phân loại Sinh học phân tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân loại Sinh học phân tử - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Phân loại Sinh học phân tử 9 10 573