Ktl-icon-tai-lieu

Phân loại về thực vật

Được đăng lên bởi huythien1990
Số trang: 211 trang   |   Lượt xem: 3535 lần   |   Lượt tải: 4 lần
DANH PHÁP VÀ PHÂN LOẠI
THỰC VẬT
ThS.VÕ HỒNG TRUNG
Email: vohongtrung2503@gmail.com

Tài liệu tham khảo
 Giáo trình Thực vật dược (2011), Đại học

Nguyễn Tất Thành, Tài liệu dùng cho hệ
Cao đẳng Dược
 Lê Đình Bích và Trần Văn Ơn (2007), Thực
vật học, Nxb Y học
 Trương Thị Đẹp (2010), Thực vật dược,
Nxb Giáo dục
 Hoàng Thị Sản (2003), Phân loại học Thực
vật, Nxb Giáo dục
 Thực vật dược (1995), Bộ Y tế, Tài liệu
dùng cho hệ Trung cấp

CÁC KHÁI NIỆM
 Phép phân loại
 Là

dựa vào các đặc điểm giống nhau để
phân chia một nhóm thành các nhóm nhỏ
hơn
 Nhiệm vụ: lập ra một khóa định loại

CÁC KHÁI NIỆM
 Phân loại học
 Là

lý thuyết về phân loại học
 Bao gồm các nguyên tắc, phương pháp và
qui tắc của phép phân loại
 Nhiệm vụ: tạo ra một hệ thống thang chia
bậc
 Phân loại học là một phần của hệ thống học

CÁC KHÁI NIỆM
 Hệ thống học
 Là

khoa học về sự đa dạng sinh vật
 Nhiệm vụ:
Nghiên cứu phân loại sinh giới
Mối quan hệ tiến hóa tương hỗ giữa các
taxon

TAXON VÀ BẬC PHÂN LOẠI
 Taxon là một nhóm sinh vật có thật, được

chấp nhận làm đơn vị hình thức ở bất kỳ mức
độ nào của thang chia bậc
 Ví dụ:
 Loài nói chung – đó là 1 bậc phân loại
 Một loài cụ thể như Lúa Oryza sativa L. lại
là một taxon

TAXON VÀ BẬC PHÂN LOẠI
 Bậc phân loại
 Là

một tập hợp mà các thành viên của nó là
các taxon ở một mức độ nhất định trong
thang chia bậc đó.
 Taxon – cụ thể
 Bậc phân loại – trừu tượng

TAXON VÀ BẬC PHÂN LOẠI
Giới (kingdom)
Ngành (phylum)
Lớp (class)
Bộ (order)
Họ (family)
Chi (genus)
Loài (species)

Bậc phân loại

TAXON VÀ BẬC PHÂN LOẠI

Phân lớp Hành (Liliidae)

Bộ Hành (Liliales)
= 1 taxon
Bộ La dơn (Iridales)
= 1 taxon
Bộ Củ nâu (Dioscroreales)= 1 taxon

Họ Gừng (Zingiberaceae) Chi nghệ (Curcuma) = 1 taxon
Chi Gừng (Zingiber) = 1 taxon

CÁC QUAN NIỆM VỀ LOÀI & TÊN GỌI CÁC
TAXON BẬC LOÀI VÀ TRÊN LOÀI
 Loài là đơn vị cơ sở trong hệ thống phân loại
 Loài duy danh

nhà duy danh (Occam et al.)
 Chỉ có những cá thể là hiện thực, còn loài là
trừu tượng
 Là khái niệm tinh thần do con người tạo ra cốt
để xem xét một số lớn cá thể một cách tổng
thể
 Các

CÁC QUAN NIỆM VỀ LOÀI & TÊN GỌI CÁC
TAXON BẬC LOÀI VÀ TRÊN LOÀI
 Loài hình thái là một nhóm cá thể có nguồn

gốc chung và có đặc điểm hình thái giống
nhau
 Loài sinh học là tập hợp những quần thể được
cách ly về mặc sinh học trong quá trình tiến
hóa, giao phối tự do với nhau để lại thế hệ
con cái hoàn toàn hữu thụ, cách ly với các loài
khác bởi sự khó kết hợp với nhau về mặc sinh
sản hữu tính...
T h S . V Õ H N G T R U N G
E m a i l : v o h o n g t r u n g 2 5 0 3 @ g m a i l . c o m
DANH PHÁP VÀ PHÂN LOẠI
THỰC VẬT
Phân loại về thực vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân loại về thực vật - Người đăng: huythien1990
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
211 Vietnamese
Phân loại về thực vật 9 10 274