Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích đánh giá hệ

Được đăng lên bởi phamhuuhoang99
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 513 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tác giả: Xuan Hung Ho – Nguyễn Hoàng Thủ Khoa

Bài 6:
√

{

√

Solution:
(

)

(

)

(

)

( ho

n)

Bài 7:
√ (

{

)
√ (

)

Solution:
Nghiệm (1;1)! Xong!
√

(

(

√

))

( )
h

( )

nh h nh

( ) a đ ợc:
(

)

(

)

(

)

Page

1

L y( )

ng

Where there’s a will, there’s a way

Bài :
Solution
√

√

{
(

((

)

)

)

( )
(
L y( )

)

( )

( ) a có :
(

(

))

(

)

(

)

Bài 9:
)

√(
{

√

√

Solution:
h

ng

√

√
(

√

√

)

√
( )

( ) a có:
(

)

(

)

(

)

Page

2

L y( )

( )

nh đ

Where there’s a will, there’s a way

Bài 10 :
{

)

√(

√
√
Lời giải

)

√(

(

√

(√

) )

)

√(

( )
(

√

(√

) )

( )
Lấy ( ) cộng ( ):
Xét ( )

) có

√(

(

)

√(

)

(

( )

( )

√

)
[

( )

(

√

(nh n)

√

)

i

√

( o i)

đ ng h c ( )

√

Page

3

Bài

:
{

√
(

)

Where there’s a will, there’s a way

Lời gi i

(

)

(√

(
L y( )
(

Thử l i th

Bài

)

( )

( ) a đ ợc: (
)(

( )

)

)

)
(

)

(

)
√

{

vô nghiệm.

:
√
√

√

√

{

Lời gi i
√
√

4

√

√

(

Page

√

(

√

))

(

(

)

)

√

Where there’s a will, there’s a way

V y
ng h c

Bài

√

a hi

:
√

{

√

Lời gi i
(√

√

)
( )

√

(√

)
( )

L y( )

( ) a đ ợc:
(
)

(
(

)

(

)

)

Page

5

(

)

Where there’s a will, there’s a way

...
Where there’s a will, there’s a way
Page1
Tác giả:
Xuan Hung Ho Nguy Khoa
6:
 
 
 
  
 
 
Solution:
 
 
 
 

7:
 

 
 
 

 
 
 
Solution:
Nghim (1;1)! Xong!

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
  
Ly
 c:
 
 
 
 
  
 
 
 
Phân tích đánh giá hệ - Trang 2
Phân tích đánh giá hệ - Người đăng: phamhuuhoang99
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Phân tích đánh giá hệ 9 10 615