Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích phương sai

Được đăng lên bởi Đoàn Cường
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1875 lần   |   Lượt tải: 0 lần
11
Phân tích phương sai
(Analysis of variance)
Phân tích phương sai, như tên gọi, là một số phương pháp phân tích thống kê mà
trọng điểm là phương sai (thay vì số trung bình). Phương pháp phân tích phương sai nằm
trong “đại gia đình” các phương pháp có tên là mô hình tuyến tính (hay general linear
models), bao gồm cả hồi qui tuyến tính mà chúng ta đã gặp trong chương trước. Trong
chương này, chúng ta sẽ làm quen với cách sử dụng R trong phân tích phương sai.
Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một phân tích đơn giản, sau đó sẽ xem đến phân tích phương
sai hai chiều, và các phương pháp phi tham số thông dụng.

11.1 Phân tích phương sai đơn giản (one-way analysis of
variance - ANOVA)
Ví dụ 1. Bảng thống kê 11.1 dưới đây so sánh độ galactose trong 3 nhóm bệnh
nhân: nhóm 1 gồm 9 bệnh nhân với bệnh Crohn; nhóm 2 gồm 11 bệnh nhân với bệnh
viêm ruột kết (colitis); và nhóm 3 gồm 20 đối tượng không có bệnh (gọi là nhóm đối
chứng). Câu hỏi đặt ra là độ galactose giữa 3 nhóm bệnh nhân có khác nhau hay không?
Gọi giá trị trung bình của ba nhóm là µ1, µ2, và µ3, và nói theo ngôn ngữ của kiểm định
giả thiết thì giả thiết đảo là:
Và giả thiết chính là:

Ho: µ1 = µ2 = µ3
HA: có một khác biệt giữa 3 µj (j=1,2,3)

Bảng 11.2. Độ galactose cho 3 nhóm bệnh nhân Crohn, viêm ruột kết
và đối chứng
Nhóm 1: bệnh
Crohn
1343
1393
1420
1641
1897
2160
2169
2279
2890

Nhóm 2: bệnh viêm
ruột kết
1264
1314
1399
1605
2385
2511
2514
2767
2827
2895

Nhóm 3: đối
chứng (control)
1809 2850
1926 2964
2283 2973
2384 3171
2447 3257
2479 3271
2495 3288
2525 3358
2541 3643
2769 3657

3011
n=9
n=11
n=20
Trung bình: 1910 Trung bình: 2226
Trung bình: 2804
SD: 516
SD: 727
SD: 527
Chú thích: SD là độ lệch chuẩn (standard deviation).
Thoạt đầu có lẽ bạn đọc, sau khi đã học qua phương pháp so sánh hai nhóm bằng
kiểm định t, sẽ nghĩ rằng chúng ta cần làm 3 so sánh bằng kiểm định t: giữa nhóm 1 và 2,
nhóm 2 và 3, và nhóm 1 và 3. Nhưng phương pháp này không hợp lí, vì có ba phương
sai khác nhau. Phương pháp thích hợp cho so sánh là phân tích phương sai. Phân tích
phương sai có thể ứng dụng để so sánh nhiều nhóm cùng một lúc (simultaneous
comparisons).
11.1.1 Mô hình phân tích phương sai
Để minh họa cho phương pháp phân tích phương sai, chúng ta phải dùng kí hiệu.
Gọi độ galactose của bệnh nhân i thuộc nhóm j (j = 1, 2, 3) là xij. Mô hình phân tích
phương sai phát biểu rằng:

xij = µ + α i + ε ij

[1]

Hay cụ thể hơn:

xi1 = µ + α1 + εi1
xi2 = µ + α2 + εi2
xi3 = µ + α3 + εi3
Tức là, giá trị galactose củ bất cứ bệnh nhân...
11
Phân tích phương sai
(Analysis of variance)
Phân tích phương sai, như tên gi, là mt s phương pháp phân tích thng kê mà
trng đim là phương sai (thay vì s trung bình). Phương pháp phân tích phương sai nm
trong “đại gia đình” các phương pháp có tên là mô hình tuyến tính (hay general linear
models), bao gm c hi qui tuyến tính mà chúng ta đã gp trong chương trước. Trong
chương này, chúng ta s làm quen vi cách s dng R trong phân tích phương sai.
Chúng ta s bt đầu bng mt phân tích đơn gin, sau đó s xem đến phân tích phương
sai hai chiu, và các phương pháp phi tham s thông dng.
11.1 Phân tích phương sai đơn gin (one-way analysis of
variance - ANOVA)
Ví d 1. Bng thng kê 11.1 dưới đây so sánh độ galactose trong 3 nhóm bnh
nhân: nhóm 1 gm 9 bnh nhân vi bnh Crohn; nhóm 2 gm 11 bnh nhân vi bnh
viêm rut kết (colitis); và nhóm 3 gm 20 đối tượng không có bnh (gi là nhóm đối
chng). Câu hi đặt ra là độ galactose gia 3 nhóm bnh nhân có khác nhau hay không?
Gi giá tr trung bình ca ba nhóm là µ
1
, µ
2
, và µ
3
, và nói theo ngôn ng ca kim định
gi thiết thì gi thiết đảo là:
H
o
: µ
1
= µ
2
= µ
3
Và gi thiết chính là:
H
A
: có mt khác bit gia 3 µ
j
(j=1,2,3)
Bng 11.2. Độ galactose cho 3 nhóm bnh nhân Crohn, viêm rut kết
đối chng
Nhóm 1: bnh
Crohn
Nhóm 2: bnh viêm
rut kết
Nhóm 3: đối
chng (control)
1343
1393
1420
1641
1897
2160
2169
2279
2890
1264
1314
1399
1605
2385
2511
2514
2767
2827
2895
1809 2850
1926 2964
2283 2973
2384 3171
2447 3257
2479 3271
2495 3288
2525 3358
2541 3643
2769 3657
Phân tích phương sai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích phương sai - Người đăng: Đoàn Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Phân tích phương sai 9 10 303