Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích quang phổ

Được đăng lên bởi dnhanla93
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 654 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Tiểu Luận

THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH
THỰC PHẨM

Mục Lục

Phần 2: BÁO CÁO THÍ NGHIỆM............................................................................................ 3
I. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM: ............................................................................................... 3
II. TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THU – PHÁT XẠ NGUYÊN
TỬ: ......................................................................................................................................... 3
2.1. Giới thiệu về phương pháp quang phổ hấp thu – phát xạ nguyên tử:.......................... 3
2.2. Những vấn đề chung về hấp thu và phát xạ nguyên tử:............................................... 4
2.3. Nguyên tắc và trang bị của phép đo: ......................................................................... 12
2.4. Các phương pháp phân tích cụ thể : .......................................................................... 31
III. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM:......................................................................................... 33
3.1. Nguyên tắc chung: ..................................................................................................... 34
IV. SỐ LIỆU THÍ NGHIỆM:............................................................................................... 39
4.1. Khối lượng mẫu cân ban đầu:.................................................................................... 39
4.2. Hệ số pha loãng: ........................................................................................................ 39
4.3. Số liệu phân tích Na: ................................................................................................. 39
4.4. Số liệu phân tích Ca:.................................................................................................. 40
4.5. Số liệu phân tích Fe: .................................................................................................. 41
V. TÍNH TOÁN KẾT QUẢ: ................................................................................................ 42
5.1. Công thức tính: .......................................................................................................... 43
5.2. Xử lý kết quả: ............................................................................................................ 43
VI. NHẬN XÉT: .................................................................................................................. 45
VII. BÀN LUẬN: .......................
Tiu Lun
THÍ NGHIM PHÂN TÍCH
THC PHM
Phân tích quang phổ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích quang phổ - Người đăng: dnhanla93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Phân tích quang phổ 9 10 636