Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển du lịch theo hướng bền vững ở Quảng Ninh

Được đăng lên bởi htq8269
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 274 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phát triển du lịch theo hướng bền vững ở
Quảng Ninh
Vương Minh Hoài
Trường Đại học Kinh tế
Luận văn Thạc sĩ ngành: Kinh tế chính trị; Mã số: 60 31 01
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phan Huy Đường
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về phát triển du lịch theo hướng bền
vững. Trình bày một số bài học kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc phát triển
du lịch bền vững và không bền vững. Đánh giá tiềm năng và thực trạng phát triển du
lịch Quảng Ninh trên quan điểm phát triển bền vững. Làm rõ nguyên nhân hệ số quay
trở lại và hệ số chi tiêu của khách du lịch thấp. Tìm hiểu vấn đề ô nhiễm môi trường
và tác động của hoạt động du lịch đối với cộng đồng cư dân địa phương. Đề xuất một
số giải pháp nhằm góp phần đưa du lịch Quảng Ninh phát triển theo hướng bền vững.
Keywords: Du lịch; Kinh tế; Quảng Ninh; Phát triển bền vững
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Nắm bắt những thuận lợi do quá trình hội nhập quốc tế mang lại, tận dụng ưu thế về tài
nguyên, du lịch Quảng Ninh trong những năm qua có có bước phát triển mạnh mẽ, hệ thống
cơ sở hạ tầng và chất lượng dịch vụ được cải thiện, nhiều di tích lịch sử văn hóa, các danh lam
thắng cảnh được trùng tu, tôn tạo. Sự phát triển của ngành du lịch góp phần vào sự tăng
trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tạo việc làm góp phần xóa đói
giảm nghèo , nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
Tuy nhiên, sau một thời kỳ dài tăng trưởng với tốc độ cao du lịch Quảng Ninh đang dần
phải đối mặt với những vấn đề có liên quan đến phát triển bền vững. Điều đó được thể hiện
qua sự ô nhiễm môi trường tại các khu du lịch, sự thiếu đa dạng của sản phẩm du lịch, số ngày
lưu trú, hệ số quay trở lại và chi tiêu của khách du lịch thấp. Không có những Tour du lịch
thực sự cao cấp và hấp dẫn. Cảnh quan Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long bị phá vỡ do quá
trình đô thị hóa. Sự phát triển du lịch không cân đối giữa các trung tâm du lịch trong tỉnh.
Hiện tượng đầu tư thừa về cơ sở lưu trú tại khu vực này cũng bắt đầu xuất hiện. Sự thờ ơ của

doanh nghiệp đối với công tác phúc lợi xã hội cuả địa phương. Công tác giáo dục và bảo vệ
các tài nguyên phục vụ phát triển du lịch chưa thực sự được chú trọng.
Với mục đích nghiên cứu thực trạng phát triển của du lịch Quảng Ninh trên quan điểm
bền vững, là nguyên nhân để tác giả lựa chọn đề tài: “Phát triển du lịch theo hƣớng bền
vững ở Quảng Ninh” làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình.
2. Tình hình nghiên cứu
Hiện nay vấn đề phát triển bền vững của ngành du lịch đ...
Phát triển du lịch theo hướng bền vững ở
Quảng Ninh
Vương Minh Hoài
Trường Đại hc Kinh tế
Luận văn Thạc sĩ ngành: Kinh tế chính trị; số: 60 31 01
Người ng dẫn: PGS.TS. Phan Huy Đường
m bảo vệ: 2011
Abstract: Hệ thng hóa những vấn đề luận về phát triển du lịch theo hướng bền
vững. Trình bày mt s bài hc kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc phát trin
du lịch bền vững không bền vững. Đánh gtiềm ng thực trạng pt triển du
lịch Quảng Ninh trên quan điểm phát triển bền vững. Làm nguyên nhân hệ số quay
trở li hệ số chi tiêu của khách du lịch thấp. Tìm hiểu vấn đề ô nhiễm môi trường
tác động của hoạt động du lịch đối với cộng đồng cư n địa phương. Đề xuất một
số giải pháp nhằmp phần đưa du lịch Quảng Ninh phát triển theo hướng bền vững.
Keywords: Du lịch; Kinh tế; Quảng Ninh; Pt triển bn vng
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Nắm bắt những thuận lợi do quá trình hội nhập quốc tế mang lại, tận dụng ưu thế về tài
nguyên, du lịch Quảng Ninh trong những năm qua bước phát trin mạnh mẽ, hệ thống
cơ sở hạ tầng và chất lượng dịch vụ được cải thiện, nhiều di tích lịch sử văn hóa, các danh lam
thắng cảnh được trùng tu, n tạo. Sự phát triển của ngành du lịch p phần vào sự tăng
trưởng chuyển dch cấu kinh tế theo hướng tích cực, tạo việc làm góp phần xóa đói
giảm nghèo , nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
Tuy nhiên, sau một thi ki tăng trưởng với tc đ cao du lịch Quảng Ninh đang dần
phải đối mặt với những vấn đề liên quan đến phát triển bền vững. Điều đó được thể hin
qua sự ô nhim môi trường tại các khu du lịch, sự thiếu đa dạng của sản phm du lịch, số ngày
lưu trú, hsố quay trở li và chi tiêu của khách du lịch thấp. Không những Tour du lịch
thực sự cao cấp và hấp dẫn. Cảnh quan Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long bị phá vỡ do quá
tnh đô thị hóa. Sự phát triển du lịch không cân đối giữa c trung m du lịch trong tỉnh.
Hin tượng đầu tư thừa về cơ sở lưu ttại khu vực này ng bắt đầu xuất hiện. Sự thờ ơ của
Phát triển du lịch theo hướng bền vững ở Quảng Ninh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển du lịch theo hướng bền vững ở Quảng Ninh - Người đăng: htq8269
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Phát triển du lịch theo hướng bền vững ở Quảng Ninh 9 10 385