Ktl-icon-tai-lieu

Phiên mã và dịch mã

Được đăng lên bởi BỜm BÉo
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 186 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
Bài 2: PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ
(CHƯƠNG TRÌNH 12 CƠ BẢN)
I.
1.

Mục tiêu bài học
Kiến thức

Sau khi học xong bài này, học sinh cần:
2.

Trình bày được cơ chế phiên mã.
Mô tả được quá trình tổng hợp prôtêin.
Kỹ năng

Học sinh rèn luyện được một số kỹ năng:
Quan sát tranh hình nhận biết kiến thức.
Kỹ năng thảo luận nhóm và trình bày.
Tư duy logic và khái quát hóa kiến thức.
Thái độ
HS có thái độ yêu thích môn học, say mê tìm hiểu khoa học.
Phương tiện dạy học
Sách giáo khoa, sách giáo viên, tài liệu tham khảo.
Tranh hình về sơ đồ quá trình phiên mã và dịch mã.
Phương pháp dạy học
Quan sát phương tiện trực quan.
Hỏi đáp tìm tòi.
Thảo luận nhóm.
Chuẩn bị
Giáo viên: giáo án, tranh hình quá trình phiên mã, cơ chế dịch mã, phiếu học
3.
II.
III.
IV.

1.

tập.
2.
V.
1.

Học sinh: đọc trước bài mới.
Hoạt động dạy học
Hoạt động 1: tìm hiểu về quá trình phiên mã

Mục tiêu:
-

HS phát biểu được khái niệm phiên mã.
HS trình bày được cấu trúc, chức năng của các loại ARN.
HS mô tả được diễn biến các bước của quá trình phiên mã.
Hoạt động của giáo viên

- GV chia lớp thành 6 các nhóm

Hoạt động của học sinh
HS thảo luận nhóm để hoàn thành

Yêu cầu HS nghiên cứu SGK mục 1 phiếu học tập.
trang 11 và hoàn thành phiếu học tập:
cấu trúc và chức năng của các loại

Loại ARN Cấu trúc
mARN

Chức năng

ARN? Thời gian làm bài là 3’.

tARN
rARN

Nhóm 1, 2 tìm hiểu về mARN.
Nhóm 3, 4 tìm hiểu về tARN.
Nhóm 5, 6 tìm hiểu về rARN.

-

GV lần lượt gọi đại diện các nhóm trả

Đại diện nhóm trả lời.
Cả lớp theo dõi, bổ sung.

lời.
GV nhận xét, hoàn thiện kiến thức
cho HS.
GV hỏi:

HS nghiên cứu SGK và trả lời, yêu

+ Phiên mã là gì?

cầu trả lời được:
Phiên mã là quá trình tổng hợp ARN
trên mạch khuôn ADN.
HS quan sát tranh mà GV đã chuẩn bị
và trả lời: có 3 bước: khởi đầu, kéo

+ Quan sát tranh và cho biết quá trình dài, kết thúc.
phiên mã có bao nhiêu bước?
+ Nêu diễn biến của từng bước?

HS quan sát tranh kết hợp với nội
dung SGK để trả lời.
- HS suy nghĩ và trả lời được:
+ Mạch được làm khuôn để tổng hợp

GV hỏi:
+ Trong phiên mã, mạch nào được ARN là mạch có chiều 3’ – 5’
+ chiều tổng hợp mARN là chiều 5’ –
dung làm khuôn?
+ Chiều tổng hợp mARN là chiều 3’.
nào?
GV nhận xét, giải thích và hoàn thiện
kiến thức cho HS.
GV giảng giải: sau phiên mã
+ Ở tế bào nhân sơ: mARN được trực
tiếp dung làm khuôn để tổng hợp
prôtêin.
+ Ở tế bào nhân thực: sửa đổi cắt bỏ
các intron nối các êxôn lại với nhau.
Nội dung 1:
I.

Phiên mã

-

HS trình bày, lớp nhận xét, bổ sung.

-

HS lắng nghe...
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
Bài 2: PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ
(CHƯƠNG TRÌNH 12 CƠ BẢN)
I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức
Sau khi học xong bài này, học sinh cần:
- Trình bày được cơ chế phiên mã.
- Mô tả được quá trình tổng hợp prôtêin.
2. Kỹ năng
Học sinh rèn luyện được một số kỹ năng:
- Quan sát tranh hình nhận biết kiến thức.
- Kỹ năng thảo luận nhóm và trình bày.
- Tư duy logic và khái quát hóa kiến thức.
3. Thái độ
- HS có thái độ yêu thích môn học, say mê tìm hiểu khoa học.
II. Phương tiện dạy học
- Sách giáo khoa, sách giáo viên, tài liệu tham khảo.
- Tranh hình về sơ đồ quá trình phiên mã và dịch mã.
III. Phương pháp dạy học
- Quan sát phương tiện trực quan.
- Hỏi đáp tìm tòi.
- Thảo luận nhóm.
IV. Chuẩn bị
1. Giáo viên: giáo án, tranh hình quá trình phiên mã, chế dịch mã, phiếu học
tập.
2. Học sinh: đọc trước bài mới.
V. Hoạt động dạy học
1. Hoạt động 1: tìm hiểu về quá trình phiên mã
Mục tiêu:
- HS phát biểu được khái niệm phiên mã.
- HS trình bày được cấu trúc, chức năng của các loại ARN.
- HS mô tả được diễn biến các bước của quá trình phiên mã.
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
- GV chia lớp thành 6 các nhóm
Yêu cầu HS nghiên cứu SGK mục 1
trang 11 và hoàn thành phiếu hc tập:
cấu trúc chức năng của c loại
HS thảo luận nhóm để hoàn thành
phiếu học tập.
Loại ARN Cấu trúc Chức năng
mARN
Phiên mã và dịch mã - Trang 2
Phiên mã và dịch mã - Người đăng: BỜm BÉo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Phiên mã và dịch mã 9 10 165