Ktl-icon-tai-lieu

Phòng cháy chữa cháy

Được đăng lên bởi Quang Ngọc Dương
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2919 lần   |   Lượt tải: 6 lần
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG VÀ PTCN Á ĐÔNG
-----****------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------****---------Hoà Bình, ngày…..tháng…..năm ………

BIÊN BẢN SỐ: …..
NGHIỆM THU ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC PCCC
Công trình: NHÀ TẬP GOLF
Hạng mục: CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG BÁO CHÁY
Địa điểm: QUẬN LONG BIÊN – HÀ NỘI

1. Thiết bị/ Cụm thiết bị được nghiệm thu:
- Thử áp lực đường ống cấp cho hệ thống chữa cháy.
1. Thành phần tham gia nghiệm thu:
a. Đại diện chủ đầu tư: Công ty CP Him Lam Viễn Thông.
Ông: ………………………………………
Chức vụ: …………………………
Ông :………………………………………
Chức vụ: …………………………
b. Đơn vị thi công: Công ty CP đầu tư xây dựng và Phát triển công nghệ Á Đông.
Ông : ……………………………………
Chức vụ: …………………………..
Ông : ……………………………………
Chức vụ: …………………………..
2. Thời gian nghiệm thu:
Bắt đầu: ……giờ……ngày…..tháng…..năm 2014
Kết thúc: …..giờ …..ngày …..tháng…..năm 2014
Tại : Công trình nhà tập Golf Long Biên

3. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện
a. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
-

Hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công được phê duyệt.

-

Hợp đồng số: 009/2013/HĐKT – AĐ, ký ngày 25/05/2013

Căn cứ các chỉ tiêu thông số kỹ thuật vật tư chào thầu của nhà thầu Công ty Cổ phần đầu
tư xây dựng và phát triển công nghệ Á Đông;
-

Tiêu chuẩn, quy phạm được áp dụng:
SỐ HIỆU TIÊU CHUẨN

TÊN TIÊU CHUẨN VÀ QUY PHẠM

TCVN: 4055 – 1985

Tổ chức thi công

TCXDVN 371- 2006

Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng

TCVN 5308-1991

Quy trình kỹ thuật an toàn trong xây dựng

TCVN 4762-1989

Cáp điện lực dây dẫn điện

TCVN 4086-1995

An toàn điện trong xây dựng. Yêu cầu chung

TCXD 25-1991

Đặt đường dẫn điện trong nhà và công trình công cộng

TCVN 5738-2000

Hệ thống báo cháy tự động. Yêu cầu kỹ thuật

TCVN7568-1:2600

Hệ thống báo cháy. Các qui định chung

TCXDVN 371-2006

Ngiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng

- Nhật ký thi công xây dựng và các văn bản khác có liên quan.
a. Chất lượng thử áp lực.
- Đường ống PCCC:
+ Thời gian thử: 07h
+ Áp lực thử : ......kg/cm2
+ Giá trị áp lực thay đổi sau thời gian thử : …...kg/cm2
-

Đánh giá :

Đúng theo yêu cầu về kỹ thuật trong bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công đã được phê
duyệt phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành.
b. Các ý kiến khác nếu có : ……………………………………………………...
4. Kết luận :
- Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.
Biên bản này được lập thành 08 bản, mỗi bên giữ 02 bản còn lại làm thủ tục thanh
toán với chủ đầu tư có giá trị pháp lý như nhau.
ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦ...
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG VÀ PTCN Á ĐÔNG
-----****------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------****----------
Hoà Bình, ngày…..tháng…..năm ………
BIÊN BẢN SỐ: …..
NGHIỆM THU ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC PCCC
Công trình: NHÀ TẬP GOLF
Hạng mục: CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG BÁO CHÁY
Địa điểm: QUẬN LONG BIÊN – HÀ NỘI
1. Thiết bị/ Cụm thiết bị được nghiệm thu:
- Thử áp lực đường ống cấp cho hệ thống chữa cháy.
1. Thành phần tham gia nghiệm thu:
a. Đại diện chủ đầu tư: Công ty CP Him Lam Viễn Thông.
Ông: ……………………………………… Chức vụ: …………………………
Ông :……………………………………… Chức vụ: …………………………
b. Đơn vị thi công: Công ty CP đầu tư xây dựng và Phát triển công nghệ Á Đông.
Ông : …………………………………… Chức vụ: …………………………..
Ông : …………………………………… Chức vụ: …………………………..
2. Thời gian nghiệm thu:
Bắt đầu: ……giờ……ngày…..tháng…..năm 2014
Kết thúc: …..giờ …..ngày …..tháng…..năm 2014
Tại : Công trình nhà tập Golf Long Biên
3. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện
a. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
- Hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công được phê duyệt.
- Hợp đồng số: 009/2013/HĐKT – AĐ, ký ngày 25/05/2013
Căn cứ các chỉ tiêu thông số kỹ thuật vật tư chào thầu của nhà thầu Công ty Cổ phần đầu
tư xây dựng và phát triển công nghệ Á Đông;
- Tiêu chuẩn, quy phạm được áp dụng:
SỐ HIỆU TIÊU CHUẨN TÊN TIÊU CHUẨN VÀ QUY PHẠM
TCVN: 4055 – 1985 Tổ chức thi công
TCXDVN 371- 2006 Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng
TCVN 5308-1991 Quy trình kỹ thuật an toàn trong xây dựng
Phòng cháy chữa cháy - Trang 2
Phòng cháy chữa cháy - Người đăng: Quang Ngọc Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phòng cháy chữa cháy 9 10 420