Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp dạy học Vật Lý

Được đăng lên bởi clover2939
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1268 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC
KHOA SƯ PHẠM

BỘ MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VẬT LI

Đề cương môn học Chương trình và phương pháp dạy học vật lí thuộc chương
trình đào tạo cử nhân sư phạm được phê duyệt theo Quyết định số ..……/QĐ-ĐT ngày
…...... tháng …... năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc
gia Hà Nội .

Hà Nội, 2013

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC
KHOA SƯ PHẠM
BỘ MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Tên môn học: CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VẬT LI
Khóa đào tạo:
Sư phạm Vật lí.
Số tín chỉ: 4 Mã môn học: TMT4007
Loại môn học: Bắt buộc
1.Thông tin về giảng viên
1. Họ tên: Phạm Kim Chung
Học vị: Tiến sĩ.
Thời gian, địa điểm làm việc: Thứ hai hàng tuần tại Khoa Sư phạm – Đại học Giáo
dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. P304 Nhà C0 – Kí túc xá Mễ trì –đường Lương Thế
Vinh, Quận Thanh Xuân – Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: P207 Nhà C0 – Kí túc xá Mễ trì – 174 đường Lương Thế Vinh, Quận
Thanh Xuân – Hà Nội..
Điện thoại: 0974.126.060
E_mail: chungpk@vnu.vn
2. Họ tên: Lê Thị Thu Hiền
Học vị: Tiến sĩ.
Thời gian, địa điểm làm việc: Thứ hai hàng tuần tại Khoa Sư phạm – Đại học Giáo
dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. P208 Nhà C0 – Kí túc xá Mễ trì –đường Lương Thế
Vinh, Quận Thanh Xuân – Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: P208 Nhà C0 – Kí túc xá Mễ trì – 174 đường Lương Thế Vinh, Quận
Thanh Xuân – Hà Nội..
Điện thoại: 0932.212.595
E_mail: hienltt@moet.edu.vn
3. Họ tên: Lê Thái Hưng
Học vị: Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Thứ hai hàng tuần tại Đại học Giáo dục, Đại học
Quốc gia Hà Nội. P209 Nhà C0 – Kí túc xá Mễ trì –đường Lương Thế Vinh, Quận
Thanh Xuân – Hà Nội
Điện thoại: 0904328279
E-mail: lthung@vnu.vn

2. Thông tin chung về môn học
- Tên môn học . CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VẬT LI
- Mã môn học: TMT4007
Số tín chỉ: 4
- Loại môn học:
Bắt buộc
Môn học tiên quyết:
- Lý luận dạy học (2 tín chỉ)
- Phương pháp và công nghệ Dạy học (2 tín chỉ)
Môn học kế tiếp:
- Thực tập sư phạm
- Khóa luận tốt nghiệp
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng lý thuyết:
20
+ Thực hành (thảo luận...): 35
+ Tự học (tự NC):
5
3. Mục tiêu môn học
3.1. Mục tiêu chung
Học xong môn này, sinh viên có được:
 Kiến thức:
- Có kiến thức nền tảng, hiện đại của chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học Vật
lý ở trường phổ thông.
- Có hiểu biết sâu về chương trình vật lí phổ thông. Phân tích các con đường hình thành
kiến thức vật lí ở phổ thông theo phương pháp nghiên cứu đặc trưng của ...




 !"
Chương trình phương pháp dạy học vật 
 !"#$#%&'($!)(*+,-.#/,0!1'233445/6",
43333337433389:;<=>?-@A$??7#+BC$?/2
?>"?3
#$%&'()*
Phương pháp dạy học Vật Lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp dạy học Vật Lý - Người đăng: clover2939
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Phương pháp dạy học Vật Lý 9 10 348