Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp điểm trong giải quy hoạch tuyến tính

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 2068 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

NGUYỄN THỊ HỒNG LÊ

PHƯƠNG PHÁP ĐIỂM TRONG
GIẢI QUI HOẠCH TUYẾN TÍNH

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC

Thái Nguyên - Năm 2011

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái NguyênĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

NGUYỄN THỊ HỒNG LÊ

PHƯƠNG PHÁP ĐIỂM TRONG
GIẢI QUI HOẠCH TUYẾN TÍNH
Chuyên ngành:

TOÁN ỨNG DỤNG

Mã số : 60.46.36

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
GS.TS. TRẦN VŨ THIỆU

Thái Nguyên - Năm 2011

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyêni

Mục lục
Mục lục . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i

LỜI NÓI ĐẦU

1

Nội dung

5

1 KIẾN THỨC CHUẨN BỊ

5

2

3

1.1

Qui hoạch tuyến tính và qui hoạch đối ngẫu

. . . . . . . .

5

1.2

Phương pháp đơn hình và đơn hình đối ngẫu . . . . . . . .

9

1.3

Độ phức tạp của thuật toán . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.4

Ví dụ Klee-Minty về độ phức tạp mũ . . . . . . . . . . . . . 15

PHƯƠNG PHÁP ELLIPSOID

19

2.1

Về hệ bất phương trình đại số tuyến tính . . . . . . . . . . 20

2.2

Kỹ thuật ellipsoid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.3

Thuật toán Khachian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.4

Áp dụng vào giải qui hoạch tuyến tính . . . . . . . . . . . . 29

PHƯƠNG PHÁP ĐIỂM TRONG

30

3.1

Tâm giải tích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

3.2

Đường trung tâm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3.3

3.2.1

Đường trung tâm đối ngẫu . . . . . . . . . . . . . . 37

3.2.2

Đường trung tâm gốc-đối ngẫu

. . . . . . . . . . . 40

Chiến thuật giải . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.3.1

Phương pháp hàm chắn gốc . . . . . . . . . . . . . . 43

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyêni

3.4

3.3.2

Phương pháp bám đường gốc- đối ngẫu . . . . . . . 45

3.3.3

Phương pháp hàm thế gốc- đối ngẫu . . . . . . . . . 48

3.3.4

Độ phức tạp của mỗi vòng lặp . . . . . . . . . . . . 51

Vấn đề khởi sự và kết thúc thuật toán . . . . . . . . . . . . 52
3.4.1

Khởi sự thuật toán . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

3.4.2

Kết thúc thuật toán

3.4.3

Thuật toán HSD

. . . . . . . . . . . . . . . . . 54

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Kết luận

61

Tài liệu tham khảo

64

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên1

LỜI NÓI ĐẦU
Nhiều bài toán thực tế trong kinh tế, tài chính, công nghiệp và kỹ ...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
NGUYỄN THỊ HỒNG
PHƯƠNG PHÁP ĐIỂM TRONG
GIẢI QUI HOCH TUYẾN TÍNH
LUẬN VĂN THẠC TOÁN HỌC
Thái Nguyên - Năm 2011
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
Phương pháp điểm trong giải quy hoạch tuyến tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp điểm trong giải quy hoạch tuyến tính - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Phương pháp điểm trong giải quy hoạch tuyến tính 9 10 191