Ktl-icon-tai-lieu

PHƯƠNG PHÁP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Được đăng lên bởi hongquanbkct
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 468 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHƯƠNG PHÁP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH – GIÁO VIÊN : NGUYỄN MINH NHIÊN – ĐT : 0976566882

MỘT SỐ KĨ NĂNG GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH
Trong các đề thi đại học những năm gần đây , ta gặp rất nhiều bài toán về hệ phương trình . Nhằm giúp
các bạn ôn thi tốt , bài viết này tôi xin giới thiệu một số dạng bài và kĩ năng giải chúng
I.HỆ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG.
Đặc điểm chung của dạng hệ này là sử dụng các kĩ năng biến đổi đồng nhất đặc biệt là kĩ năng phân tích
nhằm đưa một PT trong hệ về dạng đơn giản ( có thể rút theo y hoặc ngược lại ) rồi thế vào PT còn lại
trong hệ .
*Loại thứ nhất , trong hệ có một phương trình bậc nhất với ẩn x hoặc y khi đó ta tìm cách rút y theo x
hoặc ngược lại
Ví dụ 1 . Giải hệ phương trình

 x 2  y  1  x  y  1  3x 2  4x  1

 1
 2



2
 xy  x  1  x

Giải.
Dễ thấy x = 0 không thỏa mãn PT(2) nên từ (2) ta có : y  1 

x2

x2 1
thay vào (1) ta được
x

x2 1 
x 2  1
2
2
2
x


  3x  4x  1   x  1  2x  1   x  1  3x  1
x 
x 

 x 1
  x  1  2x  2x  x  1   x  1  3x  1   x  1  2x  2x  4x   0   x  0 (loại)
 x  2
3

2

3

2

5
Từ đó , ta được các nghiệm của hệ là : (1;-1) , (-2;  )
2
*Loại thứ hai , Một phương trình trong hệ có thể đưa về dạng tích của các phương trình bậc nhất hai ẩn
Ví dụ 2 . Giải hệ phương trình

 xy  x  y  x 2  2y 2


 x 2y  y x  1  2x  2y

 1
 2

Giải .
Điều kiện : x≥1 ; y≥0
2
2
PT (1)  x  xy  2y   x  y   0   x  y   x  2y    x  y   0 ( từ điều kiện ta có x+y>0)

 x  2y  1  0  x  2y  1 thay vào PT (2) ta được :
y 2x  2y  2y  2   y  1





2y  2  0  do y  0   y  2  x  5

*loại thứ ba , đưa một phương trình trong hệ về dạng phương trình bậc hai của một ẩn , ẩn còn lại là
tham số
 y 2 =  5x  4   4  x 
 1
Ví dụ 3. Giải hệ phương trình  2
2
 2
 y  5x  4xy  16x  8y  16  0
Giải .
2
2
Biến đổi PT (2) về dạng y   4x  8  y  5x  16x  16  0
1

PHƯƠNG PHÁP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH – GIÁO VIÊN : NGUYỄN MINH NHIÊN – ĐT : 0976566882

 y  5x  4

Coi PT (2) là phương trình ẩn y tham số x ta có  '  9x 2 từ đó ta được nghiệm 

 y  4  x

Thay (3) vào (1) ta được :  5x  4 

2

 3
 4



4
x y0

  5x  4   4  x  
5

 x 0y4

 x 4 y0
2
Thay (4) vào (1) ta được :  4  x    5x  4   4  x   
 x 0 y 4
4
Vậy nghiệm của hệ là : (0;4) , (4;0) , (  ;0)
5
II.HỆ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ
Điểm quan trọng nhất trong hệ dạng này là phá...
(loại)
PHƯƠNG PHÁP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH – GIÁO VIÊN : NGUYỄN MINH NHIÊN – ĐT : 0976566882
MỘT SỐ KĨ NĂNG GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH
Trong các đề thi đại học những năm gần đây , ta gặp rất nhiều bài toán về hệ phương trình . Nhằm giúp
các bạn ôn thi tốt , bài viết này tôi xin giới thiệu một số dạng bài và kĩ năng giải chúng
I.HỆ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG.
Đặc điểm chung của dạng hệ này là sử dụng các kĩ năng biến đổi đồng nhất đặc biệt là kĩ năng phân tích
nhằm đưa một PT trong hệ về dạng đơn giản ( có thể rút theo y hoặc ngược lại ) rồi thế vào PT còn lại
trong hệ .
*Loại thứ nhất , trong hệ có một phương trình bậc nhất với ẩn x hoặc y khi đó ta tìm cách rút y theo x
hoặc ngược lại
Ví dụ 1 . Giải hệ phương trình
2 2
2
x y 1 x y 1 3x 4x 1 1
xy x 1 x 2
Giải.
Dễ thấy x = 0 không thỏa mãn PT(2) nên từ (2) ta có :
2
x 1
y 1
x
thay vào (1) ta được
2 2
2 2 2 2
x 1 x 1
x x 3x 4x 1 x 1 2x 1 x 1 3x 1
x x
3 2 3 2
x 1
x 1 2x 2x x 1 x 1 3x 1 x 1 2x 2x 4x 0 x 0
x 2
Từ đó , ta được các nghiệm của hệ là : (1;-1) , (-2;
5
2
)
*Loại thứ hai , Một phương trình trong hệ có thể đưa về dạng tích của các phương trình bậc nhất hai ẩn
Ví dụ 2 . Giải hệ phương trình
2 2
xy x y x 2y 1
x 2y y x 1 2x 2y 2
Giải .
Điều kiện : x≥1 ; y≥0
PT (1)
2 2
x xy 2y x y 0 x y x 2y x y 0
( từ điều kiện ta có x+y>0)
x 2y 1 0 x 2y 1
thay vào PT (2) ta được :
*loại thứ ba , đưa một phương trình trong hệ về dạng phương trình bậc hai của một ẩn , ẩn còn lại là
tham số
Ví dụ 3. Giải hệ phương trình
2
2 2
y = 5x 4 4 x 1
y 5x 4xy 16x 8y 16 0 2
Giải .
Biến đổi PT (2) về dạng
2 2
y 4x 8 y 5x 16x 16 0
1
PHƯƠNG PHÁP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH - Trang 2
PHƯƠNG PHÁP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH - Người đăng: hongquanbkct
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
PHƯƠNG PHÁP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH 9 10 556