Ktl-icon-tai-lieu

phương pháp hàm số

Được đăng lên bởi congchualarung1
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 74 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 1. Phương pháp hàm số

CHƯƠNG I. HÀM SỐ
BÀI 1. PHƯƠNG PHÁP HÀM SỐ
I. TÍNH ĐƠN ĐIỆU, CỰC TRỊ HÀM SỐ, GIÁ TRỊ LỚN NHẤT & NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ

1. y  f (x) đồng biến / (a, b)  x1  x 2   a, b  ta có f  x1   f  x 2 
2. y  f (x) nghịch biến / (a, b)  x1  x 2   a, b  ta có f  x1   f  x 2 
3. y  f (x) đồng biến / (a, b)  (x)  0 x(a, b) đồng thời (x)  0 tại
một số hữu hạn điểm  (a, b).
4. y  f (x) nghịch biến / (a, b)  (x)  0 x(a, b) đồng thời (x)  0 tại
một số hữu hạn điểm  (a, b).
5. Cực trị hàm số: Hàm số đạt cực trị tại điểm x  x k  f   x  đổi dấu tại điểm x k

xj  xj xj 

xi  xi xi 

a

b

x

6. Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số
 Giả sử y  (x) liên tục trên [a, b] đồng thời đạt cực trị tại x1 ,..., x n   a, b  .
f  x   Max  f  x1  ,..., f  x n  , f  a  , f  b   ;
Khi đó: xMax
 a ,b 
M in f  x   M in  f  x1  ,..., f  x n  , f  a  , f  b  

x a ,b 

f  x   f  a  ; Max f  x   f  b 
 Nếu y  f (x) đồng biến / [a, b] thì xMin
 a ,b 
x a ,b 
f  x   f  b  ; Max f  x   f  a 
 Nếu y  f (x) nghịch biến / [a, b] thì xMin
 a ,b 
x a ,b 
 Hàm bậc nhất f  x   x   trên đoạn  a; b  đạt giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ
nhất tại các đầu mút a; b
1

Chương I. Hàm số – Trần Phương
II. PHƯƠNG PHÁP HÀM SỐ BIỆN LUẬN PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH

1. Nghiệm của phương trình u(x)  v(x) là hoành độ giao điểm của đồ thị
y  u  x  với đồ thị y  v  x  .

u(x)

2. Nghiệm của bất phương trình u(x)  v(x) là
phần hoành độ tương ứng với phần
đồ thị y  u  x  nằm ở phía trên

v(x)

so với phần đồ thị y  v  x  .
3. Nghiệm của bất phương trình u(x)  v(x) là
phần hoành độ tương ứng với phần đồ thị

a





x

b

y  u  x  nằm ở phía dưới so với phần đồ thị y  v  x  .
4. Nghiệm của phương trình u(x)  m là hoành độ
giao điểm của đường thẳng y  m với đồ thị y  u  x  .
u  x  m
5. BPT u(x)  m đúng xI  Min
xI

y=m

u  x  m
6. BPT u(x)  m đúng xI  Max
xI

u  x  m
7. BPT u(x)  m có nghiệm xI  Max
xI

u  x  m
8. BPT u(x)  m có nghiệm xI  Min
xI

a

b

III. Các bài toán minh họa phương pháp hàm số

Bài 1. Cho hàm số f  x   mx 2  2mx  3
a. Tìm m để phương trình (x)  0 có nghiệm x[1; 2]
b. Tìm m để bất phương trình (x)  0 nghiệm đúng x[1; 4]
c. Tìm m để bất phương trình (x)  0 có nghiệm x  1;3
Giải: a. Biến đổi phương trình (x)  0 ta có:
f  x   mx 2  2mx  3  0  m  x 2  2 x   3  ...
i 1. Phương pp hàm s
CHƯƠNG I. HÀM SỐ
I 1. PHƯƠNG PHÁP HÀM SỐ
I. TÍNH ĐƠN ĐIỆU, CỰC TRỊ HÀM SỐ, GIÁ TRLỚN NHẤT & NHỎ NHẤT CỦAM S
1. y f (x) đồng biến / (a, b)
1 2
,x x a b
ta
1 2
f x f x
2. y f (x) nghịch biến / (a, b)
1 2
,x x a b
ta
1 2
f x f x
3. y f (x) đồng biến / (a, b) (x) 0 x(a, b) đồng thời (x) 0 tại
một số hữu hạn điểm (a, b).
4. y f (x) nghịch biến / (a, b) (x) 0 x(a, b) đồng thời (x) 0 tại
một số hữu hạn điểm (a, b).
5. Cực trị hàm số: Hàm số đạt cực trị tại điểm
k
x x f x
đổi dấu tại điểm
k
x
6. G trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm s
Gisử y (x) liên tục trên [a, b] đồng thời đạt cc trị tại
1
,..., ,
n
x x a b
.
Khi đó:
1
,
Max Max ,..., , , ;
n
x a b
f x f x f x f a f b
1
,
M in M in ,..., , ,
n
x a b
f x f x f x f a f b
Nếu y f (x) đồng biến / [a, b] thì
,
,
Min ; Max
x a b
x a b
f x f a f x f b
Nếu y f (x) nghịch biến / [a, b] t
,
,
Min ; Max
x a b
x a b
f x f b f x f a
m bậc nhất
trên đoạn
;a b
đạt g tr lớn nhất, g tr nhỏ
nhất tại các đầu mút a; b
1
b
j j j
x x x
i i i
x x x
a
x
phương pháp hàm số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phương pháp hàm số - Người đăng: congchualarung1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
phương pháp hàm số 9 10 715