Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp Mann tìm nghiệm bài toán cân bàng và điểm bất động cảu ánh xạ không giãn

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1762 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

PHẠM THỊ BÍCH THẢO

PHƯƠNG PHÁP MANN
TÌM NGHIỆM BÀI TOÁN CÂN BẰNG
VÀ ĐIỂM BẤT ĐỘNG CỦA ÁNH XẠ KHÔNG GIÃN

CHUYÊN NGÀNH: TOÁN ỨNG DỤNG
MÃ SỐ: 60.46.36

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. NGUYỄN BƯỜNG

THÁI NGUYÊN - 2011

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái NguyênMục lục

Mở đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Một số ký hiệu và chữ viết tắt . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Chương 1. Một số khái niệm và vấn đề cơ bản

7

1.1. Một số khái niệm cơ bản. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

1.1.1. Định nghĩa không gian Hilbert . . . . . . . . . . . . . .

7

1.1.2. Một số khái niệm liên quan . . . . . . . . . . . . . . .

8

1.1.3. Định nghĩa ánh xạ không giãn . . . . . . . . . . . . . . 11
1.1.4. Định nghĩa nửa nhóm không giãn . . . . . . . . . . . . 11
1.2. Một số tính chất của toán tử . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.3. Bài toán tìm điểm bất động . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.4. Bài toán cân bằng

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.5. Phương pháp Mann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.5.1. Đặt vấn đề

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1.5.2. Nội dung của phương pháp Mann . . . . . . . . . . . . 14
Chương 2.

Nghiệm chung của bài toán cân bằng và điểm bất

động của họ các ánh xạ không giãn trong không gian Hilbert 19

1

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên2.1. Phương pháp tìm điểm bất động của nửa nhóm các ánh xạ
không giãn và nghiệm bài toán cân bằng trong không gian
Hilbert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.1.1. Các kết quả đã được công bố. . . . . . . . . . . . . . . 19
2.1.2. Các bổ đề cần sử dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.1.3. Các kết quả chính . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.1.4. Hệ quả . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.2. Phương pháp lặp cho bất đẳng thức biến phân trên tập các
điểm bất động của họ các ánh xạ không giãn trong không gian
Hilbert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.2.1. Bất đẳng thức biến phân và các kết quả liên quan. . . 35
2.2.2. Các bổ đề cần sử dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.2.3. Những kết quả chính . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.2.4. Áp dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Kết luận . . ...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
PHẠM THỊ BÍCH THẢO
PHƯƠNG PHÁP MANN
TÌM NGHIỆM BÀI TOÁN CÂN BẰNG
VÀ ĐIỂM BẤT ĐỘNG CỦA ÁNH XẠ KHÔNG GIÃN
CHUYÊN NGÀNH: TOÁN ỨNG DỤNG
SỐ: 60.46.36
LUẬN VĂN THẠC TOÁN HỌC
Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. NGUYỄN BƯỜNG
THÁI NGUYÊN - 2011
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
Phương pháp Mann tìm nghiệm bài toán cân bàng và điểm bất động cảu ánh xạ không giãn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp Mann tìm nghiệm bài toán cân bàng và điểm bất động cảu ánh xạ không giãn - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Phương pháp Mann tìm nghiệm bài toán cân bàng và điểm bất động cảu ánh xạ không giãn 9 10 483