Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp số

Được đăng lên bởi n-n-h-v-ntn-why232
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1300 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHƯƠNG PHÁP SỐ
TRONG CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Mã học phần: CH3454
TS. Nguyễn Đặng Bình Thành
BM:Máy & TBCN Hóa chất

Numerical Methods in Chemical Engineering

MỞ ĐẦU
Phương pháp số được dùng để phân tích và
giải gần đúng các bài toán với sai số nằm
trong giới hạn cho phép.
…bởi vì hầu hết các bài toán khoa học kỹ
thuật đều không có các lời giải chính xác.
Phương pháp số thường được bắt đầu từ việc
xây dựng mô hình, lựa chọn thuật toán, và
đưa ra các đáp số gần đúng.

MỞ ĐẦU
Phương pháp số có vai trò quan trọng
trong nhiều lĩnh vực như: Thiên văn
học, nông nghiệp, kiến trúc, …
Và tất nhiên rất quan trọng trong kỹ
thuật.

MỞ ĐẦU
Phương pháp số trong Kỹ thuật hóa học:
Mô tả bằng toán học các quá trình và và thiết
bị trong công nghệ hóa học.
Tính toán thiết kế các quá trình và thiết bị
hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật hóa học.
Tính toán tối ưu hóa các điều kiện làm việc và
kết cấu các thiết bị hóa chất.
Xác định các hằng số thực nghiệm bằng
phương pháp hồi quy.
…

NỘI DUNG
Chương 1. Các phương pháp giải phương
trình và hệ phương trình.
Chương 2. Phương pháp tính tích phân
Chương 3. Phương trình và hệ phương trình
vi phân
Chương 4. Tối ưu hóa

NỘI DUNG
Chương 1. Các phương pháp giải phương
trình và hệ phương trình
1.1 Phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính
và ứng dụng
1.1.1 Giải hệ phương trình tuyến tính bằng phương
pháp Gauss và phương pháp nghịch đảo ma trận
1.1.2 Ứng dụng để tính toán cân bằng vật chất của hệ
thống CNHH

NỘI DUNG
Chương 1. Các phương pháp giải phương
trình và hệ phương trình
1.2 Phương pháp giải phương trình và hệ phương
trình phi tuyến
1.2.1 Giải phương trình phi tuyến bằng phương pháp
lặp đơn giản và phương pháp Newton-Raphson
1.2.2 Giải hệ phương trình phi tuyến bằng phương pháp
lặp đơn giản và phương pháp Newton-Raphson
1.3 Ứng dụng

NỘI DUNG
Chương 2. Phương pháp tính tích phân
2.1 Tính tích phân xác định bằng phương pháp
hình thang
2.2 Tính tích phân xác định bằng phương pháp
Simpson
2.3 Ứng dụng
2.3.1 Tính toán tháp chưng luyện
2.3.2 Tính toán tháp hấp thụ

NỘI DUNG
Chương 3. Phương trình và hệ phương
trình vi phân
3.1 Giải phương trình vi phân bằng phương pháp
Euler
3.2 Giải phương trình vi phân bằng phương pháp
Runge-Kutta
3.3 Giải hệ phương trình vi phân bằng phương
pháp Euler
3.4 Giải hệ phương trình phi phân bằng phương
pháp Runge-Kutta
3.5 Ứng dụng tính toán hệ phản ứng hóa học

NỘI DUNG
Chương 4. Tối ưu hóa
4.1 Tìm cực trị hàm một biến: phương pháp điểm
vàng, phương pháp gradien
4.2 Tìm cực trị hàm nhiều biến: phương ...
PHƯƠNG PHÁP SỐ
TRONG CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Mã học phần: CH3454
TS. Nguyễn Đặng Bình Thành
BM:Máy & TBCN Hóa chất
Numerical Methods in Chemical Engineering
Phương pháp số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp số - Người đăng: n-n-h-v-ntn-why232
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Phương pháp số 9 10 783