Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp tiếp cận lôgíc tổng thể LFA

Được đăng lên bởi Ngoc Mai
Số trang: 107 trang   |   Lượt xem: 3425 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phương pháp tiếp cận lôgíc tổng thể
(lfa)
Sổ tay h−ớng dẫn lập kế hoạch h−ớng tới mục tiêu

Norad
Tổ chức hợp tác phát triển
Nauy

Mục lục
Lời nói đầu
Phần I:

Nhập môn

Phần II:

Lập kế hoạch với LFA
B−ớc 1: Phân tích sự tham dự
B−ớc 2: Phân tích vấn đề
B−ớc 3: Phân tích mục tiêu
B−ớc 4: Phân tích các chọn lựa khác
B−ớc 5: Xác định các thành phần chủ yếu
B−ớc 6: Các yếu tố giả định
B−ớc 7: Các chỉ số

Phần 3:

Kiểm tra việc thiết kế dự
án
Nhóm mục tiêu
Mục tiêu dài hạn
Mục tiêu
Đầu ra
Các hoạt động
Đầu vào
Yếu tố giả định
Các chỉ số
Các ch−ơng trình lớn

Phần 4:

Sử dụng LFA
Xác định
Nghiên cứu khả thi
Thiết kế dự án
Lập kế hoạch chi tiết
Giám sát
Kiểm tra dự án
Đánh giá

Phụ lục 1:

Sử dụng LFA: Ví dụ

Phụ lục 2:

Định nghĩa

2

Lời giới thiệu của lần xuất bản thứ nhất, tháng 2
năm 1990.
Việc lập kế hoạch không đầy đủ là một trong những vấn đề yếu kém cơ bản nhất của
công tác viện trợ phát triển quốc tế. Các tài liệu lập kế hoạch th−ờng rất rõ ràng và
chi tiết đối với các nguồn tài lực, vật lực, nhân lực, các hoạt động và các dự kiến kết
quả vật chất. Tuy nhiên việc đánh giá một cách tổng thể mục tiêu, nhóm đối t−ợng
dự án và các yếu tố khách quan quyết định thành bại của dự án, lại th−ờng không
đầy đủ.
Sự yếu kém trong việc lập kế hoạch, th−ờng đ−ợc thể hiện trong sự thiếu t−ơng thích
của hệ thống giám sát. Trong quá trình thực thi, ng−ời ta th−ờng để ý quá nhiều đến
các kết quả cụ thể và rất ít chú ý tới các vấn đề về chính sách và những ảnh h−ởng
của dự án.
Kết quả là, các dự án th−ờng đ−ợc phát triển thiếu một ph−ơng h−ớng cụ thể và
không đáp ứng đ−ợc nhu cầu của những ng−ời dự định đ−ợc h−ởng lợi. Một số dự án
còn dẫn tới những kết cục tiêu cực không l−ờng tr−ớc, mà điều này hoàn toàn có thể
tránh đ−ợc nếu việc lập kế hoạch đ−ợc tiến hành một cách có hệ thống hơn.
Các tổ chức viện trợ đã nhiều lần đòi hỏi phải nâng cấp công tác lập kế hoạch và
chuẩn bị dự án, với việc coi trọng hơn công tác giám sát, phân tích và đánh giá trong
quá trình hoạt động của dự án. Có rất nhiều dẫn chứng chỉ ra rằng, nếu chịu đầu t−
một ít vào việc nâng cấp công tác lập kế hoạch, thì chúng ta sẽ đ−ợc đền bụ gấp
nhiều lần do có đ−ợc những dự án tốt hơn và tiết kiệm đ−ợc nhiều hơn. Trong rất
nhiều tr−ờng hợp phần lợi này là khá đáng kể.
Ph−ơng pháp tiếp cận Logic Tổng thể (LFA) đã đ−ợc xây dựng nhằm đáp ứng một
phần những nhu cầu nêu trên.
Cuốn sổ tay này cung cấp những thông tin cần thiết cho việc nghiên cứu và ứng dụng
công cụ LFA trong việc lập kế hoạch và quản lý dự án...
Ph¬ng ph¸p
tiÕp cËn
l«gÝc tæng thÓ
(lfa)
Sæ tay híng dÉn lËp kÕ ho¹ch híng tíi môc tiªu
Norad
Tæ chøc hîp t¸c ph¸t triÓn
Nauy
Phương pháp tiếp cận lôgíc tổng thể LFA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp tiếp cận lôgíc tổng thể LFA - Người đăng: Ngoc Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
107 Vietnamese
Phương pháp tiếp cận lôgíc tổng thể LFA 9 10 469