Ktl-icon-tai-lieu

phương pháp tính

Được đăng lên bởi thanhsp692-gmail-com
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 3933 lần   |   Lượt tải: 37 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH
KHOA TOÁN

Bài tiểu luận
Môn PHƯƠNG PHÁP TÍNH

Đề tài:

ĐỔI DẠNG BIỂU DIỄN CỦA ĐA THỨC
GIỮA CÁC DẠNG: CHÍNH TẮC, CHUẨN
TẮC, CHÍNH TẮC SUY RỘNG, CHUẨN
TẮC SUY RỘNG

GVHD:TS Trịnh Công Diệu
SVTH: Nhóm 2 – Toán 4A
Phan Thị Thùy Dung

35101017

Đỗ Thị Mây

35101052

TP Hồ Chí Minh, tháng 10 – 2012

Đổi dạng biểu diễn của đa thức giữa các dạng: chính tắc, chuẩn tắc, chính tắc suy rộng, chuẩn tắc suy rộng
Nhóm 2 – Toán 4A

A.

ĐẶT VẤN ĐỀ

Cho P(x) là đa thức một biến x, P(x) có thể được biểu diễn dưới 1 trong 4 dạng sau:
•

Dạng chính tắc:
n

n

P( x) = ∑ ai x i

( hay P( x) = ∑ ai x n −i )

i=0

•

i =0

Dạng chuẩn tắc:
n

P( x) = ∑ bi ( x − x0 )i
i =0

•

i =0

Dạng chính tắc suy rộng :
n

P ( x ) = ∑ ci x

n

(hay P ( x ) = ∑ ci x[

[ i]

i=0

•

n

( hay P( x) = ∑ bi ( x − x0 ) n −i )

n −i ]

)

i=0

Dạng chuẩn tắc suy rộng:
n

P ( x ) = ∑ d i ( x − x0 )

[ i ,h]

i=0

n

( hay P ( x ) = ∑ di ( x − x0 )

[ n −i , h ]

)

i =0

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để chuyển đa thức từ dạng này sang dạng khác ?

-----------------B.

I.

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

CƠ SỞ LÝ LUẬN

1. Định lý 1: Định lý về phép chia có dư
2

Đổi dạng biểu diễn của đa thức giữa các dạng: chính tắc, chuẩn tắc, chính tắc suy rộng, chuẩn tắc suy rộng
Nhóm 2 – Toán 4A

P( x)
Trong trường số thực R, cho đa thức

Q( x)
đa thức

r ( x)
và

g ( x)

R[ x]

và

khác 0 của vành

. Khi đó tồn tại duy nhất

R[ x]
thuộc

sao cho:

P ( x) = g ( x).Q( x) + r ( x) , (deg( r ( x)) < deg( g ( x))

r ( x) ≠ 0
nếu

)

Chứng minh: (Xem trong Đại số đại cương)
2. Thuật toán tính giá trị của đa thức
n

P( x) = ∑ ai ( x − x0 )

[i ,h]

i =0

Cho đa thức

và số

α ∈R

P ( x ) = b0 + ( x − α ) Q ( x )

. Ta có:

.

P ( α ) = b0

Suy ra:
Chứng minh:(Xem vấn đề 1)
Bài toán:
n

n

P( x) = ∑ ai ( x − α )[i , h ]
Chuyển đa thức

i =0

P( x) = ∑ bi ( x − β )[i ,l ]
sang dạng

i =0

Giải:
n

n

P( x) = ∑ ai ( x − α )[i ,h ]
Cho

i=0

P( x) = ∑ bi ( x − β )[i ,l ]
cần tính

i =0

b0 , b1 , b2 ,..., bn
Ta cần tính
Ta có:

3

Đổi dạng biểu diễn của đa thức giữa các dạng: chính tắc, chuẩn tắc, chính tắc suy rộng, chuẩn tắc suy rộng
Nhóm 2 – Toán 4A
n

P ( x) = ∑ ai ( x − α )[i ,h ]
i=0

n −1

= an ( x − α )[ n ,h ] + ∑ ai ( x − α )[i ,h ]
i =0

n −1

= an ( x − α )[ n -1,h ] ( x − α − ( n − 1) h ) + ∑ ai ( x − α )[i ,h ]
i =0

n −1

= an ( x − α )[ n -1,h ]  x − β + β − α − ( n − 1) h  + ∑ ai ( x − α )[i , h ]
i =0

n−2

= an ( x − α )[ n-1, h ] ( x − β ) + an ( β − α − ( n − 1) h ) + a...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH
KHOA TOÁN
Bài tiểu luận
Môn PHƯƠNG PHÁP TÍNH
Đề tài:
ĐỔI DẠNG BIỂU DIỄN CỦA ĐA THỨC
GIỮA CÁC DẠNG: CHÍNH TẮC, CHUẨN
TẮC, CHÍNH TẮC SUY RỘNG, CHUẨN
TẮC SUY RỘNG
GVHD:TS Trịnh Công Diệu
SVTH: Nhóm 2 – Toán 4A
Phan Thị Thùy Dung 35101017
Đỗ Thị Mây 35101052
TP Hồ Chí Minh, tháng 10 – 2012
phương pháp tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phương pháp tính - Người đăng: thanhsp692-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
phương pháp tính 9 10 499