Ktl-icon-tai-lieu

Phương Pháp xác định BOD

Được đăng lên bởi Mỹ Loan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 259 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phương pháp xác định BOD
1. Phương pháp lấy mẫu và bảo quản
Lấy mẫu và bảo quản theo TCVN 4556-88 phương pháp lấy mẫu, vận chuyển, bảo quản mẫu.
Thiết bị
• Chai BOD 300 ml.
• Beaker 1 lít
• Buret 10 ml
• Pipet 2ml, 5ml,10ml
Hóa chất
• Dung dịch manganous sulfate: Hòa tan 480g MnSO4.4H2O hoặc 400g MnSO4. 2H2O hoặc 364g
MnSO4.H2O trong nước cất. Định mức đủ 1000ml.
• Dung dịch Alkali-iodide-azide: Hòa tan 500g NaOH (hoặc 700g KOH) và 135 g NaI (hoặc KI), định mức
thành 1000ml. Thêm 10g NaN3 (hòa tan trong 40ml nước.
• Dung dịch chỉ thị tinh bột: Hòa tan 2g tinh bột và 0,2g salicylic acid trong 100ml nước cất.
• Acid H2SO4 đậm đặc
• Dung dịch sodium thiosulfate chuẩn: Hòa tan 6,205g Na2S2O3.5H2O, thêm 1,5ml dung dịch NaOH
6N hoặc 0,4g NaOH tinh thể. Định mức thành 1000ml. Chuẩn độ lại bằng dung dịch Bi-iodate.
• Dung dịch chuẩn Potassium bi-iodate: Hòa tan 812,4 mg KH(IO3)2 và định mức thành 1000ml.
Chuẩn độ lại dd sodium thiosulfate: Hòa tan 2g KI trong 100-150ml nước. Thêm 1ml 6N H2SO4 hoặc
vài giọt H2SO4 và 20 ml bi-iodate, pha loãng thành 200ml. Dùng dung dịch thiosulfate để chuẩn độ, thêm
và giọt chỉ thị hồ tinh bột khi dung dịch có màu vàng nhạt. Tiếp tục chuẩn độ, dung dịch từ màu xanh
chuyển sang không màu thì dừng lại. Nếu dung dịch thiosulfate được dùng hết 20ml để chuẩn độ thì
dung dịch có nồng độ 0,025M. Nếu không thì phải chỉnh dung dịch thiosulfate đến nồng độ 0,025M.
• Dung dịch đệm phosphate: Hòa tan 8,5g KH2PO4, 21,75g K2HPO4, 33,4g NaHPO4.7H2O và 1,7g
NH4Cl, định mức thành 1000ml.
• Dung dịch Magnesium sulfate: Hòa tan 22,5g MgSO4.7H2O thành 1000ml.

• Dung dịch Calcium chlotide: Hòa tan 27,5g CaCl2 thành 1000ml.
• Dung dịch Ferric chloride: Hòa tan 0,25g FeCl3.6H2O thành 1000ml.
2. Phương pháp đo
Về mặt lý thuyết , thời gian để quá trình oxy hóa sinh học sảy ra hoàn toàn là kéo dài vô tận nhưng về
mặt thực tế thì điều này không có ý nghĩa. Thông thường thời gian thí nghiệm ủ BOD từ 5 (BOD5) đến 20
ngày (BOD20 ) tùy mục đích nghiên cứu. Và thi nghiệm BOD5 hiện đang được sử dụng nhiều để xác định
thành phần hữu cơ phân hủy sinh học của nước thải.
Nguyên lý của phương pháp này là xác định BOD trực tiếp bằng cách đo lượng oxi hòa tan trong nước
bị tiêu thụ trong thời gian đã định ở điều kiện tiêu chuẩn 200C bằng phương pháp pha loãng và nuôi cấy
vi sinh vật với mẫu phân tích.
Thông thường người ta xác định BOD cho 5 ngày trong điều kiện tiêu chuẩn là: độ pH = 6,5 – 7 nhiệt
độ 200C, ủ trong tối.
Cách tiến hành:
• Chuẩn bị nước pha loãng mẫu
Nướ...


 !"#$%&''()**+,-+
"./ 
0#1.233
0!14!56
05! 3
0.! 7+'+3
891
0:11;;<1 !=8>1 1&*3?@&&87A&33?@&787A2(&
?@&87 5B CDE333
0:F41.).:.:!)1G.:!=8>1 1'33%18HAI33J8K2'%1LHAJLK+D
333"M3%1%2H>1 1 5&3B
0:N OP =8>1 17OP 3+7;1..1.: 533B 
0F.:87@&,A
0:;:. .;<1 !Q=8>1 1(+73'%17@72'87+ M+'::%18
(%A3+&%18O -CD 333#QPR.S::.).:1 !
0:Q1;;..).:1 !=8>1 1*7+&J8HL2K7D 333
#QPR.::;:. .;<1 !=8>1 17JL 533)'3B"M(%87@&A
..T 87@&73.).:1 !+1U 733V:: .;<1 !-QP+ M
.T N WOP 4.::9R "./ XQP+:: Y1
-;14Z [:YR.%/:: .;<1 !\:V/ 73-QP [
::9WP3+37'?%/4Z [.N:: .;<1 !/WP3+37'?
0:];1 !=8>1 1*+'J87&+7+I'J78&+22+&%18&I87+I
%8&#+D 333
0:?1!;.;<1 !=8>1 177+'?@&I87 333
Phương Pháp xác định BOD - Trang 2
Phương Pháp xác định BOD - Người đăng: Mỹ Loan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Phương Pháp xác định BOD 9 10 765