Ktl-icon-tai-lieu

Phương trình Lượng giác

Được đăng lên bởi Anhhungnbk Dau
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1662 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
sin

I. CÁC HỆ THỨC CƠ BẢN
1. Định nghĩa các giá trị lượng giác:

2.

tang

OP  cos 
OQ  sin 
AT  tan 
BT '  cot 

Q

Hệ thức cơ bản:
2

2

sin  + cos  = 1;

1  tan 2  
3.

1
2

cos 

O

tan.cot = 1

; 1  cot 2  

B

T'

Cung bù nhau



p

1
sin 2 

cos( )  cos 

sin(   )  sin 

sin( )   sin 

cos(   )   cos 

tan( )   tan 

tan(   )   tan 

cot( )   cot 

cot(   )   cot 

Cung phụ nhau

  
   cos 
 2 
  
cos     sin 
 2 

sin 

  
   cot 
 2 
  
cot     tan 
 2 
tan 

Cung hơn kém 

sin(   )   sin 
cos(   )   cos 
tan(   )  tan 
cot(   )  cot 

II. CÔNG THỨC CỘNG
Công thức cộng:

sin(a  b)  sin a.cos b  sin b.cos a
sin(a  b)  sin a.cos b  sin b.cos a
cos(a  b)  cos a.cos b  sin a.sin b
cos(a  b)  cos a.cos b  sin a.sin b
Hệ quả:

 

1  tan 
  
,
1  tan 
 4 

tan 

tan a  tan b
1  tan a.tan b
tan a  tan b
tan(a  b) 
1  tan a.tan b
tan(a  b) 

  
1  tan 
tan
  
1  tan 
 4 

cotang

M

Cung liên kết:
Cung đối nhau

T

A

cosin

III. CÔNG THỨC NHÂN
1. Công thức nhân đôi:

sin 2  2sin  .cos 
cos 2  cos2   sin 2   2 cos2   1  1  2sin 2 
tan 2 

2 tan 

1  tan 2 
Công thức hạ bậc

cot 2   1
2 cot 
Công thức nhân ba (*)

; cot 2 

1  cos2
2
1  cos 2
2
cos  
2
1  cos 2
2
tan  
1  cos 2

sin2  

2. Công thức biểu diễn sina, cosa, tana theo t = tan

sin 3  3sin   4sin3 
cos3  4 cos3   3cos 
3tan   tan3 
tan 3 
1  3tan 2 


:
2

2t

Đặt: t  tan
;
(    2k ) thì: sin  
2
1  t2

cos  

1  t2
1 t

2

;

tan  

2t
1  t2

IV. CÔNG THỨC BIẾN ĐỔI
1. Công thức biến đổi tổng thành tích:

ab
ab
.cos
2
2
ab
ab
cos a  cos b   2sin
.sin
2
2
ab
ab
sin a  sin b  2sin
.cos
2
2
ab
ab
sin a  sin b  2 cos
.sin
2
2
cos a  cos b  2 cos

sin(a  b)
cos a.cos b
sin(a  b)
tan a  tan b 
cos a.cos b
sin(a  b)
cot a  cot b 
sin a.sin b
sin(b  a)
cot a  cot b 
sin a.sin b
tan a  tan b 









sin   cos   2.sin      2.cos    ; sin   cos   2 sin       2 cos   
4

4

4


4
2.

Công thức biến đổi tích thành tổng:

1
 cos(a  b)  cos(a  b)
2
1
sin a.sin b   cos(a  b)  cos(a  b)
2
1
sin a.cos b   sin(a  b)  sin(a  b)
2
cos a.cos b 

B.

I.
1.

PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN

Phương trình sinx = sin

 x  ...
A. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
I. CÁC HỆ THỨC CƠ BẢN
1. Định nghĩa các giá trị lượng giác:
OP
OQ
AT
BT
cos
sin
tan
' cot
2. Hệ thức cơ bản:
sin
2
+ cos
2
= 1; tan.cot = 1
2 2
2 2
1 1
1 tan ; 1 cot
cos sin
3. Cung liên kết:
Cung đối nhau Cung bù nhau Cung phụ nhau Cung hơn kém
cos( ) cos
sin( ) sin
sin cos
2
sin( ) sin
sin( ) sin
cos sin
2
cos( ) cos
 
tan( ) tan
tan( ) tan
tan cot
2
tan( ) tan
cot( ) cot
cot( ) cot
cot tan
2
cot( ) cot
II. CÔNG THỨC CỘNG
Công thức cộng:
sin( ) sin .cos sin .cosa b a b b a
sin( ) sin .cos sin .cosa b a b b a
cos( ) cos .cos sin .sina b a b a b
cos( ) cos .cos sin .sina b a b a b
tan tan
tan( )
1 tan .tan
a b
a b
a b
tan tan
tan( )
1 tan .tan
a b
a b
a b
Hệ quả:
1 tan 1 tan
tan , tan
4 1 tan 4 1 tan
cosin
O
cotang
sin
tang
p
A
M
Q
B T'
T
Phương trình Lượng giác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương trình Lượng giác - Người đăng: Anhhungnbk Dau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Phương trình Lượng giác 9 10 776