Ktl-icon-tai-lieu

PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN VÀ LÍ THUYẾT CHUỖI

Được đăng lên bởi mtp181412
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 509 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PGS. TS. Nguyễn Xuân Thảo

thao.nguyenxuan@hust.edu.vn

PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN VÀ LÍ THUYẾT CHUỖI
BÀI 13
§2. Phép biến đổi của bài toán với giá trị ban đầu
 Phép biến đổi của đạo hàm
 Nghiệm của bài toán giá trị ban đầu
 Hệ phương trình vi phân tuyến tính
 Những kĩ thuật biến đổi bổ sung
1. Đặt vấn đề
 Vận dụng phép biến đổi Laplace để giải phương trình vi phân tuyến tính với hệ số hằng
ax (t )  bx (t )  cx(t )  f (t )
với điều kiện x  0   x0 , x   0   x0
 So sánh với các phương pháp giải đã học
 Giải hệ phương trình vi phân tuyến tính
2. Phép biến đổi của đạo hàm
Định lý 1. Cho f  t  liên tục và trơn từng khúc với t  0 và là bậc mũ khi t   

(tức tồn tại hằng số không âm c, M và T thoả mãn:
f (t )  Mect , t  T

(2.1)

Khi đó tồn tại L f   t  với s  c và có L f   t   sL f  t   f  0   sF  s   f  0 




Chứng minh. +) L f   s   e



 st

f   t  dt  e st df  t 



0



0



+)  e st f  t  0  s e st f  t  dt


0

t 
Do f  t   Mect , t  T  e st f  t  
0 khi s  c



+) Từ Định lí 2 (bài 1) 

e

 st

f  t  dt hội tụ với s  c

0

+) Từ đó ta có L f   s   sL f   s   f  0 
Định nghĩa. Hàm f được gọi là trơn từng khúc trên a ; b   nó khả vi trên a ; b 
trừ ra hữu hạn điểm và f   t  liên tục từng khúc trên a ; b 
3. Nghiệm của bài toán giá trị ban đầu
Hệ quả. Phép biến đổi của đạo hàm bậc cao
Giả sử rằng các hàm số f , f , , f

 n 1

mũ khi t   . Khi đó tồn tại L f

L f

n 

liên tục và trơn từng khúc với t  0 và là bậc

 t  với s  c và có

 t   s nL f  t   s n 1f  0   s n  2f   0     f  n 1  0 


 s nF  s   s n 1f  0   s n  2f   0     f n 1  0 
n

84

PGS. TS. Nguyễn Xuân Thảo

thao.nguyenxuan@hust.edu.vn

Ví dụ 1. Sử dụng Định lí 1, chứng minh rằng
n!
a) L t neat  
, n  1,2,3,
 s  a n 1
Chứng minh bằng qui nạp
+)

n

 F s  

=

1:

f  t   teat  f   t   ateat  eat  sF  s   f  0   aF  s  

1

 s  a 2

+) n = k: L t k eat  

k!

 s  a k 1

 k  1 !
k  1  k at  k  1
k!
L t e 
.

s a
s  a  s  ak 1   s  a k  2
2sk
b) L t sinh kt   2
s  k2
+) f(t) = t.sinhkt  f(0) = 0 và có
+) f'(t) = sinhkt + kt coshkt, f'(0) = 0
f''(t) = 2kcoshkt + k2t sinhkt
+) L t k 1eat  

+) L 2k cosh kt  k 2t sin kt   s 2L f  t   sf  0   f   0 
s
+) 2k
 k 2F  s   s 2F  s  , ở đó F  s   L t sinh kt 
2
2
s  k 
2ks
+) ...
PGS. TS. Nguyễn Xuân Thảo thao.nguyenxuan@hust.edu.vn
84
PHƯƠNG TNH VI PHÂN VÀ LÍ THUYẾT CHUỖI
BÀI 13
§2. Phép biến đổi của bài toán với giá trị ban đầu
Phép biến đổi của đạo hàm
Nghiệm của bài toán giá trị ban đầu
Hệ phương trình vi phân tuyến tính
Những kĩ thuật biến đổi bổ sung
1. Đặt vấn đề
Vn dng phép biến đi Laplace đ giải phương tnh vi phân tuyến tính vi h s hng
( ) ( ) ( ) ( )
ax t bx t cx t f t
với điều kiện
0 0
0 , 0
So sánh với các phương pháp giải đã học
Giải hệ phương trình vi phân tuyến tính
2. Phép biến đổi của đạo hàm
Định 1. Cho
f t
ln tục trơn từng khúc với
0
t
bậc khi
t
(tức tồn tại hằng số không âm
,
c M
và
T
thoả mãn:
( ) ,
ct
f t Me t T
(2.1)
Khi đó tồn tại
f t
L
với
s c
và có
0
f t s f t f
L L
0
sF s f
Chứng minh. +)
0 0
st st
f s e f t dt e df t
L
+)
0
0
st st
e f t s e f t dt
Do
,
ct
f t Me t T
0
t
st
e f t
khi
s c
+) Từ Định lí 2 (bài 1)
0
st
e f t dt
hội tụ với
s c
+) Từ đó ta có
0
f s s f s fL L
Định nghĩa. Hàm
f
được gọi là trơn từng khúc trên
;
a b
nó khả vi trên
;
a b
trừ ra hữu hạn điểm
f t
liên tục từng khúc trên
;
a b
3. Nghiệm của bài toán giá trị ban đầu
Hệ quả. Phép biến đổi của đạo hàm bậc cao
Giả srằng các m s
1
, , ,
n
f f f
liên tục và trơn từng khúc với
0
t
và bậc
mũ khi

t
. Khi đó tồn tại
n
f t
L
với
s c
và có
1 2 1
0 0 0
n n n n n
f t s f t s f s f fL L
1 2 1
0 0 0
n n n n
s F s s f s f f
PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN VÀ LÍ THUYẾT CHUỖI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN VÀ LÍ THUYẾT CHUỖI - Người đăng: mtp181412
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN VÀ LÍ THUYẾT CHUỖI 9 10 258