Ktl-icon-tai-lieu

Phương trình vi phân

Được đăng lên bởi Heo Haam
Số trang: 249 trang   |   Lượt xem: 4008 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN
Nguyễn Văn Phong

Toán cao cấp - MS: MAT1006
Nguyễn Văn Phong (BMT - TK)

GIẢI TÍCH

Toán cao cấp - MS: MAT1006

1 / 26

NỘI DUNG
1

KHÁI NIỆM CHUNG

2

ĐỊNH NGHĨA

3

PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP I

4

PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 2

Nguyễn Văn Phong (BMT - TK)

GIẢI TÍCH

Toán cao cấp - MS: MAT1006

1 / 26

Một số ví dụ

Nguyễn Văn Phong (BMT - TK)

GIẢI TÍCH

Toán cao cấp - MS: MAT1006

2 / 26

Một số ví dụ
Ví dụ 1. Nghiên cứu về dân số, người ta thấy rằng, tỷ số
giữa sự thay đổi dân số theo thời gian được cho như sau:

Nguyễn Văn Phong (BMT - TK)

GIẢI TÍCH

Toán cao cấp - MS: MAT1006

2 / 26

Một số ví dụ
Ví dụ 1. Nghiên cứu về dân số, người ta thấy rằng, tỷ số
giữa sự thay đổi dân số theo thời gian được cho như sau:
dP
= rP, P(0) = P0 , P, P0 > 0
(1)
dt

Nguyễn Văn Phong (BMT - TK)

GIẢI TÍCH

Toán cao cấp - MS: MAT1006

2 / 26

Một số ví dụ
Ví dụ 1. Nghiên cứu về dân số, người ta thấy rằng, tỷ số
giữa sự thay đổi dân số theo thời gian được cho như sau:
dP
= rP, P(0) = P0 , P, P0 > 0
(1)
dt
trong đó r là tỷ lệ tăng dân hằng năm.

Nguyễn Văn Phong (BMT - TK)

GIẢI TÍCH

Toán cao cấp - MS: MAT1006

2 / 26

Một số ví dụ
Ví dụ 1. Nghiên cứu về dân số, người ta thấy rằng, tỷ số
giữa sự thay đổi dân số theo thời gian được cho như sau:
dP
= rP, P(0) = P0 , P, P0 > 0
(1)
dt
trong đó r là tỷ lệ tăng dân hằng năm.
Nhân hai vế của (1) cho 1/P, ta được

Nguyễn Văn Phong (BMT - TK)

GIẢI TÍCH

Toán cao cấp - MS: MAT1006

2 / 26

Một số ví dụ
Ví dụ 1. Nghiên cứu về dân số, người ta thấy rằng, tỷ số
giữa sự thay đổi dân số theo thời gian được cho như sau:
dP
= rP, P(0) = P0 , P, P0 > 0
(1)
dt
trong đó r là tỷ lệ tăng dân hằng năm.
Nhân hai vế của (1) cho 1/P, ta được
1 dP
=r
P dt

Nguyễn Văn Phong (BMT - TK)

GIẢI TÍCH

(2)

Toán cao cấp - MS: MAT1006

2 / 26

Một số ví dụ
Ví dụ 1. Nghiên cứu về dân số, người ta thấy rằng, tỷ số
giữa sự thay đổi dân số theo thời gian được cho như sau:
dP
= rP, P(0) = P0 , P, P0 > 0
(1)
dt
trong đó r là tỷ lệ tăng dân hằng năm.
Nhân hai vế của (1) cho 1/P, ta được
1 dP
=r
P dt
Tích phân hai vế, ta được

Nguyễn Văn Phong (BMT - TK)

GIẢI TÍCH

(2)

Toán cao cấp - MS: MAT1006

2 / 26

Một số ví dụ
Ví dụ 1. Nghiên cứu về dân số, người ta thấy rằng, tỷ số
giữa sự thay đổi dân số theo thời gian được cho như sau:
dP
= rP, P(0) = P0 , P, P0 > 0
(1)
dt
trong đó r là tỷ lệ tăng dân hằng năm.
Nhân hai vế của (1) cho 1/P, ta được
1 dP
=r
P dt
Tích phân hai vế, ta được

(2)

ln P = rt + C ⇒ P = e rt+C

Nguyễn Văn Phong (BM...
PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN
Nguyễn Văn Phong
Toán cao cấp - MS: MAT1006
Nguyễn Văn Phong (BMT - TK) GIẢI TÍCH Toán cao cấp - MS: MAT1006 1 / 26
Phương trình vi phân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương trình vi phân - Người đăng: Heo Haam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
249 Vietnamese
Phương trình vi phân 9 10 753