Ktl-icon-tai-lieu

PP Bảo Toàn Điện Tích

Được đăng lên bởi Đồng Ngọc Tiến
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 894 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phƣơng pháp 5: Bảo toàn điện tích

Ph-¬ng ph¸p 5

Ph-¬ng ph¸p B¶o toµn ®iÖn tÝch
I. CƠ SƠ CỦA PHƢƠNG PHÁP
1. Cơ sở: Nguyên tử, phân tử, dung dịch luôn luôn trung hòa về điện
- Trong nguyên tử: số proton = số electron
- Trong dung dịch:



số mol  điện tích ion dương = 



số mol  điện tích ion âm

2. Áp dụng và một số chú ý
a, Khối lượng dung dịch muối (trong dung dịch) =



khối lượng các ion tạo muối

b, Quá trình áp dụng định luật bảo toàn điện tích thường kết hợp:
- Các phương pháp bảo toàn khác: Bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố
- Viết phương trình hóa học ở dạng ion thu gọn
II. CÁC DẠNG BÀI TOÁN THƢỜNG GẶP
Dạng 1: Áp dụng đơn thuần định luật bảo toàn điện tích
Ví dụ 1 : Một dung dịch có chứa 4 ion với thành phần : 0,01 mol Na+, 0,02 mol Mg2+, 0,015 mol SO 24 ,
x mol Cl  . Giá trị của x là
A. 0,015.

B. 0,035.

C. 0,02.

D. 0,01.

Giải:
Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta có:
0,01.1 + 0,02.2 = 0.015.2 +x.1  x = 0,02  Đáp án C
Dạng 2: Kết hợp với định luật bảo toàn khối lƣợng
Ví dụ 2 : Dung dịch A chứa hai cation là Fe2+: 0,1 mol và Al3+: 0,2 mol và hai anion là Cl  : x mol và

SO 24 : y mol. Đem cô cạn dung dịch A thu được 46,9 gam hỗn hợp muối khan. Giá trị của x và y lần lượt
là:
A. 0,6 và 0,1

B. 0,3 và 0,2

C. 0,5 và 0,15

Giải:
Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta có:
0,01.2 + 0,2.3 =x.1 +y.2  x + 2y = 0,8 (*)
Khi cô cạn dung dịch khối lượng muối =  khối lượng các ion tạo muối
0,1.56+0,2.27 +x.35,5 +y.96= 46,9  35,5x +96y = 35,9 (**)
Từ (*) và (**)  x = 0,2; y = 0,3  Đáp án D.
Ví dụ 3 : Chia hỗn hợp X gồm hai kim loại có hoá trị không đổi thành 2 phần bằng nhau.

1

D. 0,2 và 0,3

Phƣơng pháp 5: Bảo toàn điện tích
Phần 1: Hoà tan hoàn toàn bằng dung dịch HCl dư thu được 1,792 lít H2 (đktc).
Phần 2 : Nung trong không khí dư thu được 2,84 gam hỗn hợp rắn chỉ gồm các oxit. Khối lượng hỗn hợp
X là
A. 1,56 gam.

B. 1,8 gam.

C. 2,4 gam.

D. 3,12 gam.

Giải:
Nhận xét: Tổng số mol  điện tích ion dương (của hai kim loại) trong hai phần là bằng nhau  Tổng số
mol  điện tích ion âm trong hai phần cũng bằng nhau
O2-  2Cl 
Mặt khác: n Cl- = n H = 2 n H2 =

1,792
 0,08mol
22,4

 nO(trong oxit) = 0,04(mol)
 Trong một phần: mkim loại= moxit – moxi = 2,84 – 0,08.16 = 1,56 gam
 khối lượng hỗn hợp X = 2.1,56 = 3,12gam  Đáp án D
Dạng 3: Kết hợp với bảo toàn nguyên tố
Ví dụ 4 : Cho hỗn hợp X gồm x mol FeS2 và 0,045 mol Cu2S tác dụng vừa đủ với HNO3 loãng, đun nóng
thu được dung dịch chỉ chứa muối sunfat của các kim loại và g...
Phƣơng pháp 5: Bảo toàn điện tích
1
Ph-¬ng ph¸p 5
Ph-¬ng ph¸p B¶o toµn ®iÖn tÝch
I. CƠ SƠ CỦA PHƢƠNG PHÁP
1. Cơ sở: Nguyên tử, phân tử, dung dịch luôn luôn trung hòa về điện
- Trong nguyên tử: số proton = số electron
- Trong dung dịch:
số mol điện tích ion dương =
số mol điện tích ion âm
2. Áp dụng và một số chú ý
a, Khối lượng dung dịch muối (trong dung dịch) =
khối lượng các ion tạo muối
b, Quá trình áp dụng định luật bảo toàn điện tích thường kết hợp:
- Các phương pháp bảo toàn khác: Bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố
- Viết phương trình hóa học ở dạng ion thu gọn
II. CÁC DẠNG BÀI TOÁN THƢỜNG GP
Dạng 1: Áp dụng đơn thuần định luật bảo toàn điện tích
Ví dụ 1 : Một dung dịch có chứa 4 ion với thành phần : 0,01 mol Na
+
, 0,02 mol Mg
2+
, 0,015 mol
2
4
SO
,
x mol
Cl
. Giá trị của x là
A. 0,015. B. 0,035. C. 0,02. D. 0,01.
Giải:
Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta có:
0,01.1 + 0,02.2 = 0.015.2 +x.1
x = 0,02
Đáp án C
Dạng 2: Kết hợp với định luật bảo toàn khối lƣợng
dụ 2 : Dung dịch A chứa hai cation Fe
2+
: 0,1 mol Al
3+
: 0,2 mol hai anion
Cl
: x mol
2
4
SO
: y mol. Đem cô cạn dung dịch A thu được 46,9 gam hỗn hợp muối khan. Giá trị của x và y lần lượt
:
A. 0,6 và 0,1 B. 0,3 và 0,2 C. 0,5 và 0,15 D. 0,2 và 0,3
Giải:
Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta có:
0,01.2 + 0,2.3 =x.1 +y.2
x + 2y = 0,8 (*)
Khi cô cạn dung dịch khối lượng muối = khối lượng các ion tạo muối
0,1.56+0,2.27 +x.35,5 +y.96= 46,9
35,5x +96y = 35,9 (**)
Từ (*) và (**)
x = 0,2; y = 0,3
Đáp án D.
Ví dụ 3 : Chia hỗn hợp X gồm hai kim loại có hoá trị không đổi thành 2 phần bằng nhau.
PP Bảo Toàn Điện Tích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PP Bảo Toàn Điện Tích - Người đăng: Đồng Ngọc Tiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
PP Bảo Toàn Điện Tích 9 10 578