Ktl-icon-tai-lieu

Practical Application of Finite Element Analysis - Modeling of Reinforced Concrete Beam Using ANSYS software

Được đăng lên bởi TrinhANSYS
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 6366 lần   |   Lượt tải: 23 lần
Practical Application of Finite Element Analysis

Modeling of Reinforced Concrete Beam Using
ANSYS software
BSc. Tu Trung Nguyen

TU NGUYEN

1

Table of Content
I. Introduction................................................................................................................................ 3
II. Specification ............................................................................................................................. 3
III. Data......................................................................................................................................... 3
IV. Determination of maximum load and deflection...................................................................... 6
IV.1. Shear capacity.................................................................................................................. 6
V.2. Deflection .......................................................................................................................... 8
V. Using element types ................................................................................................................ 9
VI. Assumptions of element type and disadvantages................................................................. 10
VI.1. SOLID65......................................................................................................................... 10
VI.2. BEAM23 ......................................................................................................................... 10
VII. Simplified ANSYS model ..................................................................................................... 11
VII.1. Element types................................................................................................................ 11
VII.2. Real Constants.............................................................................................................. 12
VII.3. Material properties......................................................................................................... 12
VII.4. Modelling ....................................................................................................................... 13
VII.5. Creating element ........................................................................................................... 14
VII.6. Applying boundary condition ......................................................................................... 16
VII.7 Solution (Solve cu...
TU NGUYEN 1
Practical Application of Finite Element Analysis
Modeling of Reinforced Concrete Beam Using
ANSYS software
BSc. Tu Trung Nguyen
Practical Application of Finite Element Analysis - Modeling of Reinforced Concrete Beam Using ANSYS software - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Practical Application of Finite Element Analysis - Modeling of Reinforced Concrete Beam Using ANSYS software - Người đăng: TrinhANSYS
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Practical Application of Finite Element Analysis - Modeling of Reinforced Concrete Beam Using ANSYS software 9 10 575