Ktl-icon-tai-lieu

Protein va Peptit

Được đăng lên bởi com0tf3
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 448 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiết 21,22 - Tuần 7,8- Hoá 12 Nâng cao
Người soạn: Nguyễn Thị Anh Thảo
Bài 13 :
PEPTIT VÀ PROTEIN
A. Chuẩn kiến thức và kỹ năng
Kiến thức
Biết được :
 Định nghĩa, cấu tạo phân tử, tính chất của peptit.
 Sơ lược về cấu trúc, tính chất vật lí, tính chất hoá học của protein (phản ứng thuỷ
phân, phản ứng màu của protein với HNO3 và Cu(OH)2, sự đông tụ). Vai trò của protein đối
với sự sống.
 Khái niệm enzim và axit nucleic.
Kĩ năng
 Viết các phương trình hoá học minh hoạ tính chất hoá học của peptit và protein.
 Phân biệt dung dịch protein với chất lỏng khác.
 Giải được bài tập có nội dung liên quan.
B. Trọng tâm
 Đặc điểm cấu tạo phân tử của peptit và protein
 Tính chất hóa học của peptit và protein: phản ứng thủy phân; phản ứng màu biure.
C.Chuẩn bị:
o Dụng cụ : ống nghiệm , ống hút hoá chất
o Hoá chất : dung dịch CuSO4 2%, dung dịch NaOH 30%, dung dịch HNO3 đặc,
lòng trắng trứng
o Các hình vẽ và tranh ảnh phóng to: 3.4 đến 3.8
D.Gợi ý tổ chức hoạt động Dạy - Học:
Hoạt động của GV
Nội dung
HĐ1:
A.Peptit:

-GV cho HS nêu CT của 2 I. Khái niệm và phân loại:
amino axit đơn giản (theo
1. Khái niệm:
SGK) , biểu diễn sự hình thành
- Liên kết peptit: là liên kết giữa nhóm CO và nhóm NH
liên kết peptit
giữa 2 đơn vị  - amino axit
-Yêu cầu HS đưa ra ĐN về liên Vd: H2N-CH2-CO-NH-CH -COOH
kết peptit và các hợp chất gọi là
peptit
Liên kết peptit CH3
- Peptit: là những hợp chất chứa từ 2 – 50 gốc  - amino
axit liên kết với nhau bằng liên kết peptit
2. Phân loại : 2 loại
a. Oligo peptit ( 2- 10 gốc  - amino axit )
- HS nghiên cứu SGK nêu cách b. Poli peptit ( 11-50 gốc  - amino axit )
phân loại peptit
II. Cấu tạo, đồng phân , danh pháp:
- GV thông báo cho HS vai trò
1.Cấu tạo : Công thức chung của các Peptit:
quan trọng của peptit trong sự
H2N-CH-CO-NH-CH-CO-...-NH-CH-COOH
sống
HĐ2:- HS nghiên cứu SGK cho ( đầu N) R1
R2
Rn ( đầu C)
biết những đặc điểm chính về
( Với n:0,1,2,..........48)
cấu tạo của peptit
2.Đồng phân:
- GV diễn giảng thêm về cấu tạo Số đồng phân = n! ( với n: số phân tử  - amino axit
của 1 peptit (đầu N,đầu C)
khác nhau )
- GV thông báo cho HS về trật
Vd: Peptit tạo thành từ Glyxin và Alanin có 2 đồng phân
tự sắp xếp các gốc  - amino
:
axit trong 1 phân tử peptit  số
H2N-CH2-CO-NH-CH -COOH

đồng phân
- Yêu cầu HS viết các đồng phân
từ 2 phân tử  - amino axit
- GV thông báo các cách gọi tên
của peptit
- Yêu cầu HS gọi tên của 2 đồng
phân peptit dx viết ở phần 2 và
mạch tri peptit ở SGK

HĐ3:
-GV tóm tắt t/c Vật lý cơ bản
của  - amino axi...
Tiết 21,22 - Tuần 7,8- Hoá 12 Nâng cao
Người soạn: Nguyễn Thị Anh Thảo
Bài 13 : PEPTIT VÀ PROTEIN
A. Chuẩn kiến thức và kỹ năng
Kiến thức
Biết được :
Định nghĩa, cấu tạo phân tử, tính chất của peptit.
lược vcấu trúc, tính cht vật lí, tính chất hoá học của protein (phản ứng thu
phân, phản ứng màu của protein với HNO
3
Cu(OH)
2
,
sự
đông tụ). Vai t của protein đối
với sự sống.
Khái niệm enzim và axit nucleic.
Kĩ năng
Viết các phương trình hoá học minh hoạ tính chất hoá học của peptit và protein.
Phân biệt dung dịch protein với chất lỏng khác.
Giải được bài tập có nội dung liên quan.
B. Trọng tâm
Đặc điểm cấu tạo phân tử của peptit và protein
Tính chất hóa học của peptit và protein: phản ứng thủy phân; phản ứng màu biure.
C.Chuẩn bị:
o Dụng cụ : ống nghiệm , ống hút hoá chất
o Hoá chất : dung dịch CuSO
4
2%, dung dịch NaOH 30%, dung dịch HNO
3
đặc,
lòng trắng trứng
o Các hình vẽ và tranh ảnh phóng to: 3.4 đến 3.8
D.Gợi ý tổ chức hoạt động Dạy - Học:
Hoạt động của GV Nội dung
HĐ1:
-GV cho HS nêu CT của 2
-
amino axit đơn giản (theo
SGK) , biểu diễn sự hình thành
liên kết peptit
-Yêu cầu HS đưa ra ĐN về liên
kết peptit và các hợp chất gọi là
peptit
- HS nghiên cứu SGK nêu cách
phân loại peptit
- GV thông báo cho HS vai trò
quan trọng của peptit trong sự
sống
HĐ2:- HS nghiên cứu SGK cho
biết những đặc điểm chính về
cấu tạo của peptit
- GV diễn giảng thêm về cấu tạo
của 1 peptit (đầu N,đầu C)
- GV thông báo cho HS về trật
tự sắp xếp các gốc
- amino
axit trong 1 phân tử peptit
số
A.Peptit:
I. Khái niệm và phân loại:
1. Khái niệm:
- Liên kết peptit: là liên kết giữa nhóm CO và nhóm NH
giữa 2 đơn vị
- amino axit
Vd: H
2
N-CH
2
-CO-NH-CH -COOH
Liên kết peptit CH
3
- Peptit: là những hợp chất chứa từ 2 – 50 gốc
- amino
axit liên kết với nhau bằng liên kết peptit
2. Phân loại : 2 loại
a. Oligo peptit ( 2- 10 gốc
- amino axit )
b. Poli peptit ( 11-50 gốc
- amino axit )
II. Cấu tạo, đồng phân , danh pháp:
1.Cấu tạo : Công thức chung của các Peptit:
H
2
N-CH-CO-NH-CH-CO-...-NH-CH-COOH
( đầu N) R
1
R
2
R
n
( đầu C)
( Với n:0,1,2,..........48)
2.Đồng phân:
Số đồng phân = n! ( với n: số phân tử
- amino axit
khác nhau )
Vd: Peptit tạo thành từ Glyxin và Alanin có 2 đồng phân
:
H
2
N-CH
2
-CO-NH-CH -COOH
Protein va Peptit - Trang 2
Protein va Peptit - Người đăng: com0tf3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Protein va Peptit 9 10 950