Ktl-icon-tai-lieu

Quá trình kết tinh của hợp kim Fe – C

Được đăng lên bởi Calvin Ho
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 429 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2.7 Quá trình kết tinh của hợp kim Fe – C
2.7.1 Phần trên của giản đồ
Phần trên của giản đồ trạng thái Fe – C ứng với sự kết tinh từ trạng thái lỏng thấy có ba
khu vực rõ rệt ứng với ba khoảng thành phần cacbon khác nhau.
Khu vực có thành phần 0,1 – 0,51%C (có phản ứng bao tinh).
Tất cả các hợp kim có thành phần cacbon 0,1 – 0,51%C khi kết tinh sẽ xảy ra phản ứng
bao tinh: δH + LB → γJ.
Lúc đầu, khi làm nguội đến đường lỏng AB, hợp kim lỏng sẽ kết tinh ra dung dịch rắn
trước. Khi nhiệt độ hạ xuống tới 1499 0C (ứng với đường HB), hợp kim có hai pha là dung dịch
rắn δ chứa 0,10%C và dung dịch rắn ôstenit chứa 0,16%C:

Các hợp kim có 0,1 – 0,16%C sau phản ứng bao tinh còn thừa pha δ và khi làm nguội tiếp,
pha này tiếp tục chuyển biến thành pha γ.
Các hợp kim có 0,16 – 0,51%C sau phản ứng bao tinh còn thừa pha lỏng L, và sau khi làm
nguội tiếp theo pha lỏng tiếp tục chuyển biến thành pha γ. Như vậy, cuối cùng hợp kim 0,10 –
0,51%C khhi làm nguội xuống dưới đường NJE chỉ có tổ chức một pha ôstenit.
Khu vực có thành phần 0,51 – 2,14%C kết thúc kết tinh bằng sự tạo thành dung dịch rắn
ôstenit.
Hợp kim thành phần 2,14 – 4,3%C: khi làm nguội hợp kim tới đường lỏng BC nó sẽ kết
tinh ra ôstenit. Làm nguội tiếp tục, ôstenit có thành phần thay đổi theo đường JE, hợp kim
lỏng còn lại thay đổi theo đường BC.
Khu vực có thành phần 0,51 – 2,14%C kết thúc kết tinh bằng sự tạo thành dung dịch rắn
ôstenit.
Hợp kim có thành phần 2,14 – 4,3%C, kết thúc kết tinh bằng sự kết tinh của dung dịch
lỏng có thành phần ứng với điểm C ra hai pha: ôstenit có thành phần ứng với điểm E và
xêmentit ở 1147 0C.

Hỗn hợp cùng tinh lêđêburit
Sau khi kết tinh xong hợp kim này có tổ chức ôstenit + lêđêburit (γ + Xe).
Khu vực có thành phần 4,3 – 6,67%C (kết tinh ra xêmentit thứ nhất).
Phần hợp kim 4,3 – 6,67%C: khi hợp kim được làm nguội tới đường lỏng DC nó kết tinh ra
xêmentit và gọi là xêmentit thứ nhất. Khi làm nguội tiếp tục sẽ phản ứng tạo nên cùng tinh
lêđêburit xảy ra ở 1147oC. Sau khi kết tinh xong, hợp kim này có tổ chức xêmentit thứ nhất +
lêđêburit (γ + Xe).

Tóm lại: khi kết tinh từ pha lỏng, trong hợp kim Fe – C có xảy ra các quá trình sau: kết
tinh ra δ (< 0,51%C) và phản ứng cùng tinh (2,14 – 6,67%C).

2.7.2 Phần dưới của giản đồ
Phần dưới của giản đồ ứng với những chuyển biến ở trạng thái rắn. Có ba pha chuyển
biến đáng chú ý sau đây xuất phát từ ôstenit.

Sự tiết ra xêmentit thứ hai từ ôstenit
Các hợp kim có thành phần cacbon lớn hơn 0,8% khi làm nguội từ 1147 0C đến 727 0C,
ôste...
2.7 Quá trình kết tinh ca hp kim Fe C
2.7.1 Phn trên ca giản đồ
Phn trên ca giản đ trng thái Fe C ng vi s kết tinh t trng thái lng thy ba
khu vc rõ rt ng vi ba khong thành phn cacbon khác nhau.
Khu vc có thành phn 0,1 0,51%C (có phn ng bao tinh).
Tt c các hp kim thành phn cacbon 0,1 0,51%C khi kết tinh s xy ra phn ng
bao tinh: δH + LB → γJ.
Lúc đầu, khi làm nguội đến đường lng AB, hp kim lng s kết tinh ra dung dch rn
trước. Khi nhiệt đ h xung ti 1499
0
C (ng với đưng HB), hp kim có hai pha là dung dch
rắn δ chứa 0,10%C và dung dch rn ôstenit cha 0,16%C:
Các hp kim có 0,1 0,16%C sau phn ng bao tinh còn thừa pha δ và khi làm ngui tiếp,
pha này tiếp tc chuyn biến thành pha γ.
Các hp kim có 0,16 0,51%C sau phn ng bao tinh còn tha pha lng L, và sau khi làm
ngui tiếp theo pha lng tiếp tc chuyn biến thành pha γ. Như vy, cui cùng hp kim 0,10
0,51%C khhi làm ngui xuống dưới đưng NJE ch t chc mt pha ôstenit.
Khu vc thành phn 0,51 2,14%C kết thúc kết tinh bng s to thành dung dch rn
ôstenit.
Hp kim thành phn 2,14 4,3%C: khi làm ngui hp kim tới đường lng BC s kết
tinh ra ôstenit. Làm ngui tiếp tc, ôstenit có thành phần thay đổi theo đường JE, hp kim
lng còn lại thay đổi theo đường BC.
Khu vc thành phn 0,51 2,14%C kết thúc kết tinh bng s to thành dung dch rn
ôstenit.
Hp kim thành phn 2,14 4,3%C, kết thúc kết tinh bng s kết tinh ca dung dch
lng thành phn ng vi điểm C ra hai pha: ôstenit thành phn ng vi điểm E
xêmentit 1147
0
C.
Quá trình kết tinh của hợp kim Fe – C - Trang 2
Quá trình kết tinh của hợp kim Fe – C - Người đăng: Calvin Ho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Quá trình kết tinh của hợp kim Fe – C 9 10 853