Ktl-icon-tai-lieu

quá trình và thiết bị sấy

Được đăng lên bởi inspirer
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1429 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương 13
THIẾT BỊ SẤY
Quá trình tách ẩm của bán thành phẩm vi sinh tổng hợp là một trong những công
đoạn cuối cùng trong sản xuất các chất hoạt hoá sinh học. Chất lỏng canh trường chứa
nấm men, vitamin, axit amin, enzim... có độ ẩm 30 ÷ 60% cần phải sấy. Trong các thiết
bị sấy, chất lỏng canh trường bị khử nước đến 5 ÷ 12%.
Sấy các sản phẩm thuộc lĩnh vực sản xuất bằng phương pháp vi sinh là quá trình
phức tạp. Tất cả các sản phẩm thu nhận được từ tổng hợp vi sinh được chia ra làm hai
nhóm chính:
- Các sản phẩm mà sau khi sấy không đòi hỏi bảo giữ khả năng sống của vi sinh
vật hay không đòi hỏi độ hoạt hoá cao của các chế phẩm và các sản phẩm được sử dụng
như nguồn các chất dinh dưỡng (nấm men gia súc, tảo, axit amin...).
- Các sản phẩm mà sau khi sấy cần bảo giữ khả năng sống hay bảo giữ hoạt hoá
cao của các chế phẩm (men bánh mì, một số vi khuẩn và enzim, dược phẩm bảo vệ thực
vật...).
Tất nhiên là đối với sản phẩm nhóm 1 có thể ứng dụng chế độ sấy cao hơn, trong
đó đối với nhóm 2 đòi hỏi chế độ sấy thấp hơn và thời gian ngắn hơn.
Tối ưu hoá việc lựa chọn phương pháp sấy và các kết cấu của máy sấy có liên
quan chặt chẽ với đặc tính của các sản phẩm đem sấy. Để tính toán quá trình sấy cần
phải biết độ ẩm của sản phẩm ban đầu và cuối, cấu trúc ống dẫn, độ nhớt, sức bền bề
mặt, hệ số nhiệt dung, độ dẫn nhiệt, độ đẫn nhiệt độ, độ bền nhiệt, thành phần hoá học...
13.1. PHÂN LOẠI CÁC MÁY SẤY
Vì sản phẩm đem sấy có rất nhiều loại, cho nên trong thực tế cũng được sử dụng
nhiều loại máy sấy khác nhau. Có thể nêu tổng quát về sự phân loại như sau:
- Theo phương pháp nạp nhiệt, các máy sấy được chia ra loại đối lưu hay tiếp xúc.
- Theo dạng chất tải nhiệt: không khi, khí và hơi.
- Theo trị số áp suất trong phòng sấy: làm việc ở áp suất khí quyển hay chân
không.
- Theo phương pháp tác động: tuần hoàn, liên tục.
- Theo hướng chuyển động của vật liệu và chất tải nhiệt trong các máy sấy đối
lưu: cùng chiều, ngược chiều và với các dòng cắt nhau.
- Theo kết cấu: phòng, đường hầm, băng tải, sấy tầng sôi, sấy phun, thùng quay,
tiếp xúc, thăng hoa, bức xạ nhiệt.
269

13.2. CÁC SẢN PHẨM TRONG SẢN XUẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP VI SINH
LÀ NHỮNG ĐỐI TƯỢNG ĐỂ SẤY
Khi sấy, các chất hoạt hoá sinh học bị những biến đổi, gây ra tăng nồng độ một số
hợp chất, bị ảnh hưởng nhiệt độ của tác nhân sấy, bị ảnh hưởng oxy không khí, chịu sự
biến đổi của phản ứng môi trường... cuối cùng tạo nên những hợp chất mới, bị khử các
chất hoạt hoá, bị phá huỷ khả năng sống của tế bào. Cho nên tất cả các yếu...
Chương 13
THIT B SY
Quá trình tách m ca bán thành phm vi sinh tng hp là mt trong nhng công
đon cui cùng trong sn xut các cht hot hoá sinh hc. Cht lng canh trường cha
nm men, vitamin, axit amin, enzim... có độ m 30 ÷ 60% cn phi sy. Trong các thiết
b sy, cht lng canh trường b kh nước đến 5 ÷ 12%.
Sy các sn phm thuc lĩnh vc sn xut bng phương pháp vi sinh là quá trình
phc tp. Tt c các sn phm thu nhn được t tng hp vi sinh được chia ra làm hai
nhóm chính:
- Các sn phm mà sau khi sy không đòi hi bo gi kh năng sng ca vi sinh
vt hay không đòi hi độ hot hoá cao ca các chế phm và các sn phm được s dng
như ngun các cht dinh dưỡng (nm men gia súc, to, axit amin...).
- Các sn phm mà sau khi sy cn bo gi kh năng sng hay bo gi hot hoá
cao ca các chế phm (men bánh mì, mt s vi khun và enzim, dược phm bo v thc
vt...).
Tt nhiên là đối vi sn phm nhóm 1 có th ng dng chế độ sy cao hơn, trong
đó đối vi nhóm 2 đòi hi chế độ sy thp hơn và thi gian ngn hơn.
Ti ưu hoá vic la chn phương pháp sy và các kết cu ca máy sy có liên
quan cht ch vi đặc tính ca các sn phm đem sy. Để tính toán quá trình sy cn
phi biết độ m ca sn phm ban đầu và cui, cu trúc ng dn, độ nht, sc bn b
mt, h s nhit dung, độ dn nhit, độ đẫn nhit độ, độ bn nhit, thành phn hoá hc...
13.1. PHÂN LOI CÁC MÁY SY
Vì sn phm đem sy có rt nhiu loi, cho nên trong thc tế cũng được s dng
nhiu loi máy sy khác nhau. Có th nêu tng quát v s phân loi như sau:
- Theo phương pháp np nhit, các máy sy được chia ra loi đối lưu hay tiếp xúc.
- Theo dng cht ti nhit: không khi, khí và hơi.
- Theo tr s áp sut trong phòng sy: làm vic áp sut khí quyn hay chân
không.
- Theo phương pháp tác động: tun hoàn, liên tc.
- Theo hướng chuyn động ca vt liu và cht ti nhit trong các máy sy đối
lưu: cùng chiu, ngược chiu và vi các dòng ct nhau.
- Theo kết cu: phòng, đường hm, băng ti, sy tng sôi, sy phun, thùng quay,
tiếp xúc, thăng hoa, bc x nhit.
269
quá trình và thiết bị sấy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quá trình và thiết bị sấy - Người đăng: inspirer
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
quá trình và thiết bị sấy 9 10 217