Ktl-icon-tai-lieu

Quan điềm công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Được đăng lên bởi sinh2512
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 276 lần   |   Lượt tải: 0 lần
. Quan điểm công nghiệp hoá, hiện đại hoá
- Một là, công nghiệp hoa gắn với hiện đại hoa và công nghiệp hoá, hiện đại
hoá gắn với phat triển kinh tế tri thức.
Hiện nay, tac động của cuộc cach mạng khoa học – công nghệ và xu thế hội
nhập toàn cầu hoa đã tạo ra nhiều cơ hội và thách thức đối với đất nước.
Nước ta cần phải và có thể tiến hành công nghiệp hoa theo kiểu rut ngắn thời
gian, không trải qua cac bước phat triển tuần tự từ kinh tế nong nghiệp l ên
kinh tế cong nghiệp rồi mới phat triển kinh tế tri thức.
Kinh tế tri thức là nền kinh tế trong đo sự sản sinh ra, phổ cập v à sử dụng tri
thức giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phat triển kinh tế, tạo ra của cải,
nâng cao chất lượng cuộc sống.
Hai là, công nghiệp hoa, hiện đại hoa gắn với phat triển kinh tế thị tr ường
định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.
– Công nghiệp hoa, hiện đại hoa là sự nghiệp của toàn dân, của mọi thành
phần kinh tế, trong đo kinh tế nha nước giữ vai trò chủ đạo. Phương thức
phân bổ nguồn lực để cong nghiệp hoa được thực hiện chủ yếu bằng cơ chế
thị trường; trong đo, ưu tien những ngành, những lĩnh vực co hiệu quả cao.
– Hội nhập kinh tế quốc tế nhằm khai thac thị tr ường thế giới để tiêu thụ
những sản phẩm ma nước ta co nhiều lợi thế, thu hut vốn đầu t ư nước ngoài,
thu hút công nghệ hiện đại, học hỏi kinh nghiệm quản ly ti ên tiến của thế
giới.
– Kết hợp sức mạnh dan tộc với sức mạnh thời đại để phat triển kinh tế v à
đẩy nhanh cong nghiệp hoa, hiện đại hoa.
Ba là, lấy phat huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phat triển
nhanh bền vững.
Trong năm yếu tố chủ yếu để tăng trưởng kinh tế (vốn, khoa học và công
nghe, con người, cơ cấu kinh tế, thể chế chinh trị và quản ly nha nước), con
người là yếu tố quyết định. Lực lượng can bộ khoa học và công nghệ, khoa
học quản ly va đội ngũ cong nhan lành nghề giữ vai trò đặc biệt quan trọng

đối với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hoa. Để nguồn lực con người
đap ứng yêu cầu, cần đặc biệt chu y đến phat triển giao dục, đ ào tạo.
Bốn là, khoa học và công nghệ là nền tảng va động lực của cong nghiệp
hóa.
Muốn đẩy nhanh qua trình công nghiệp hoa, hiện đại hoa gắn với phat
triển kinh tế tri thức thì phát triển khoa học cong nghệ là yêu cầu tất yếu và
bức xuc. Phải đẩy mạnh việc chọn lọc nhập cong nghệ, mua sang chế kết
hợp với phat triển cong nghệ nội sinh. Khoa học v à công nghệ cùng với giao
dục đào tạo được xem là quốc sach hang đầu, là nền tảng va động lực cho
công nghiệp hoa, hiện đại hoa…
Năm la, phát ...
. Quan điểm công nghiệp hoá, hiện đại hoá
- Một là, công nghiệp hoa gắn với hiện đại hoa và công nghiệp hoá, hiện đại
hoá gắn với phat triển kinh tế tri thức.
Hiện nay, tac động của cuộc cach mạng khoa học – công nghệ và xu thế hội
nhập toàn cầu hoa đã tạo ra nhiều cơ hội và thách thức đối với đất nước.
Nước ta cần phải và có thể tiến hành công nghiệp hoa theo kiểu rut ngắn thời
gian, không trải qua cac bước phat triển tuần tự từ kinh tế nong nghiệp l ên
kinh tế cong nghiệp rồi mới phat triển kinh tế tri thức.
Kinh tế tri thức là nền kinh tế trong đo sự sản sinh ra, phổ cập v à sử dụng tri
thức giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phat triển kinh tế, tạo ra của cải,
nâng cao chất lượng cuộc sống.
Hai là, công nghiệp hoa, hiện đại hoa gắn với phat triển kinh tế thị tr ường
định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.
– Công nghiệp hoa, hiện đại hoa là sự nghiệp của toàn dân, của mọi thành
phần kinh tế, trong đo kinh tế nha nước giữ vai trò chủ đạo. Phương thức
phân bổ nguồn lực để cong nghiệp hoa được thực hiện chủ yếu bằng cơ chế
thị trường; trong đo, ưu tien những ngành, những lĩnh vực co hiệu quả cao.
– Hội nhập kinh tế quốc tế nhằm khai thac thị tr ường thế giới để tiêu thụ
những sản phẩm ma nước ta co nhiều lợi thế, thu hut vốn đầu t ư nước ngoài,
thu hút công nghệ hiện đại, học hỏi kinh nghiệm quản ly ti ên tiến của thế
giới.
– Kết hợp sức mạnh dan tộc với sức mạnh thời đại để phat triển kinh tế v à
đẩy nhanh cong nghiệp hoa, hiện đại hoa.
Ba là, lấy phat huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phat triển
nhanh bền vững.
Trong năm yếu tố chủ yếu để tăng trưởng kinh tế (vốn, khoa học và công
nghe, con người, cơ cấu kinh tế, thể chế chinh trị và quản ly nha nước), con
người là yếu tố quyết định. Lực lượng can bộ khoa học và công nghệ, khoa
học quản ly va đội ngũ cong nhan lành nghề giữ vai trò đặc biệt quan trọng
Quan điềm công nghiệp hóa, hiện đại hóa - Trang 2
Quan điềm công nghiệp hóa, hiện đại hóa - Người đăng: sinh2512
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quan điềm công nghiệp hóa, hiện đại hóa 9 10 84