Ktl-icon-tai-lieu

quy luật di truyền meden

Được đăng lên bởi visaokhong0820
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1509 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Luyện thi Đại học môn Sinh hoc

Thịnh Nam

BÀI 24: Đề ôn tập đột biến NST.

Đột biến đa bội có 2 dạng cơ bản: tự đa bội và dị đa bội.
I) Tự đa bội:
1, Khái niệm: là sự tăng lên gấp bội NST m và lớn hơn 2n.
- Tự đa bội có 2 dạng:
+ đa bội lẻ: 3n; 5n….
+ đa bội chẵn: 4n; 6n…..
2, Cơ chế phát sinh đột biến tự đa bội.
- Do sự rối loạn phân li của tất cả các cặp NST trong quá trình phân bào ( nguyên
phân và giảm phân).
a.- Đột biến tự đa bội trong nguyên phân chỉ tạo ra đa bội chẵn.
b, Đột biến tự đa bội trong giảm phân
- Giảm phân bộ NST không phân li  sẽ tạo ra giao tử đa bội, kết hợp với giao tử khác
tạo ra được thể đa bội, ( cả đa bội lẻ và đa bội chẵn).
II) Đột biến dị đa bội
1, Khái niệm:Là hiện tượng 2 bộ NST của 2 loài cùng trong một tế bào.
2, Cơ chế phát sinh dị đa bội được tạo ra từ phép lai xa kết hợp với đa bội hóa.
- Lai xa là lai cơ thể thuộc 2 loài khác nhau.
- con lai phép lai giữa 2 cơ thể thuộc 2 loài khác nhau.
- con lai xa thường bất thụ.
III) Hậu quả

Hotline: 0964947392

Page 1

Luyện thi Đại học môn Sinh hoc

Thịnh Nam

Câu 1: Tại sao đột biến gen có tần số thấp nhưng lại thường xuyên xuất hiện trong quần thể giao
phối?
A. Vì vốn gen trong quần thể rất lớn.
B. Vì gen có cấu trúc kém bền vững.
C. Vì số lượng gen trong tế bào rất lớn.
D. Vì NST bắt cặp và trao đổi chép trong nguyên phân.
 Đáp án: A
Câu 2: Tần số đột biến gen lớn hay bé phụ thuộc vào các yếu tố nào sau đây?
A. Số lượng cá thể trong quần thể.
B. Có sự du nhập đột biến từ quần thể khác sang hay không.
C. Các tác nhân, liều lượng và độ bền vững của gen.
D. Độ phát tán của gen đột biến trong quần thể đó.
 Đáp án: C
Câu 3: Tại sao dạng mất hoặc thêm một cặp nuclêôtit làm thay đổi nhiều nhất cấu trúc prôtêin?
A. Do phá vỡ trạng thái hài hoà sẵn có ban đầu của gen.
B. Sắp xếp lại các bộ ba từ điểm bị đột biến đến cuối của gen dẫn tới sắp xếp lại trình tự các axit
amin từ bộ ba bị đột biến đến cuối của chuối pôlypeptit.
C. Làm cho enzyme sửa sai không hoạt động được
D. Làm cho quá trình tổng hợp prôtêin bị rối loạn.
 Đáp án: B
Câu 4: Nội dung nào sau đây đề cập không chính xác đến hậu quả của dạng đôt biến thay thế một
cặp nuclêôtit?
A. Luôn luôn làm thay đổi một axit amin trong sản phẩm prôtêin được tổng hợp
B. Có thể không làm thay đổi axit amin nào trong cấu trúc prôtêin được tổng hợp.
C. Có thể làm chuỗi pôlypeptit bị ngăn lại khi mã bị đột biến trở thành mã kết thúc.
D. Chỉ làm thay đổi một axit amin trong prôtêin khi mã sau đột biến quy định axit amin khác với
mã trước đ...
Luyện thi Đại học môn Sinh hoc Thịnh Nam
Hotline: 0964947392 Page 1
BÀI 24: Đề ôn tập đột biến NST.
Đột biến đa bội có 2 dạng cơ bản: tự đa bội và dị đa bội.
I) Tự đa bội:
1, Khái niệm: là sự tăng lên gấp bội NST m và lớn hơn 2n.
- Tự đa bội có 2 dạng:
+ đa bội lẻ: 3n; 5n….
+ đa bội chẵn: 4n; 6n…..
2, Cơ chế phát sinh đột biến tự đa bội.
- Do sự rối loạn phân li của tất cả các cặp NST trong quá trình phân bào ( nguyên
phân và giảm phân).
a.- Đột biến tự đa bội trong nguyên phân chỉ tạo ra đa bội chẵn.
b, Đột biến tự đa bội trong giảm phân
- Giảm phân bộ NST không phân li
sẽ tạo ra giao tử đa bội, kết hợp với giao tử khác
tạo ra được thể đa bội, ( cả đa bội lẻ và đa bội chẵn).
II) Đột biến dị đa bội
1, Khái niệm:Là hiện tượng 2 bộ NST của 2 loài cùng trong một tế bào.
2, Cơ chế phát sinh dị đa bội được tạo ra từ phép lai xa kết hợp với đa bội hóa.
- Lai xa là lai cơ thể thuộc 2 loài khác nhau.
- con lai phép lai giữa 2 cơ thể thuộc 2 loài khác nhau.
- con lai xa thường bất thụ.
III) Hậu quả
Luyện thi Đại học môn Sinh hoc Thịnh Nam
Hotline: 0964947392 Page 1
BÀI 24: Đề ôn tập đột biến NST.
Đột biến đa bội có 2 dạng cơ bản: tự đa bội và dị đa bội.
I) Tự đa bội:
1, Khái niệm: là sự tăng lên gấp bội NST m và lớn hơn 2n.
- Tự đa bội có 2 dạng:
+ đa bội lẻ: 3n; 5n….
+ đa bội chẵn: 4n; 6n…..
2, Cơ chế phát sinh đột biến tự đa bội.
- Do sự rối loạn phân li của tất cả các cặp NST trong quá trình phân bào ( nguyên
phân và giảm phân).
a.- Đột biến tự đa bội trong nguyên phân chỉ tạo ra đa bội chẵn.
b, Đột biến tự đa bội trong giảm phân
- Giảm phân bộ NST không phân li
sẽ tạo ra giao tử đa bội, kết hợp với giao tử khác
tạo ra được thể đa bội, ( cả đa bội lẻ và đa bội chẵn).
II) Đột biến dị đa bội
1, Khái niệm:Là hiện tượng 2 bộ NST của 2 loài cùng trong một tế bào.
2, Cơ chế phát sinh dị đa bội được tạo ra từ phép lai xa kết hợp với đa bội hóa.
- Lai xa là lai cơ thể thuộc 2 loài khác nhau.
- con lai phép lai giữa 2 cơ thể thuộc 2 loài khác nhau.
- con lai xa thường bất thụ.
III) Hậu quả
Luyện thi Đại học môn Sinh hoc Thịnh Nam
Hotline: 0964947392 Page 1
BÀI 24: Đề ôn tập đột biến NST.
Đột biến đa bội có 2 dạng cơ bản: tự đa bội và dị đa bội.
I) Tự đa bội:
1, Khái niệm: là sự tăng lên gấp bội NST m và lớn hơn 2n.
- Tự đa bội có 2 dạng:
+ đa bội lẻ: 3n; 5n….
+ đa bội chẵn: 4n; 6n…..
2, Cơ chế phát sinh đột biến tự đa bội.
- Do sự rối loạn phân li của tất cả các cặp NST trong quá trình phân bào ( nguyên
phân và giảm phân).
a.- Đột biến tự đa bội trong nguyên phân chỉ tạo ra đa bội chẵn.
b, Đột biến tự đa bội trong giảm phân
- Giảm phân bộ NST không phân li
sẽ tạo ra giao tử đa bội, kết hợp với giao tử khác
tạo ra được thể đa bội, ( cả đa bội lẻ và đa bội chẵn).
II) Đột biến dị đa bội
1, Khái niệm:Là hiện tượng 2 bộ NST của 2 loài cùng trong một tế bào.
2, Cơ chế phát sinh dị đa bội được tạo ra từ phép lai xa kết hợp với đa bội hóa.
- Lai xa là lai cơ thể thuộc 2 loài khác nhau.
- con lai phép lai giữa 2 cơ thể thuộc 2 loài khác nhau.
- con lai xa thường bất thụ.
III) Hậu quả
quy luật di truyền meden - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quy luật di truyền meden - Người đăng: visaokhong0820
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
quy luật di truyền meden 9 10 312