Ktl-icon-tai-lieu

sách bài tập hóa lý

Được đăng lên bởi Danh Nguyen
Số trang: 224 trang   |   Lượt xem: 10501 lần   |   Lượt tải: 37 lần
MỤC LỤC

Chương 1: Nguyên lý I nhiệt động học………………………..2
Chương 2: Nguyên lý II nhiệt động học……………………..15
Chương 3: Cân bằng hóa học………………………………..29
Chương 4: Cân bằng pha……………………………………..52
Chương 5: Dung dịch và cân bằng dung dịch - hơi………..65
Chương 6: Cân bằng giữa dung dịch lỏng và pha rắn........80
Chương 7: Điện hóa học……………………………………...94
Chương 8: Động hóa học……………………………………118
Chương 9: Hấp phụ và hóa keo.........................................137
Ngân hàng câu hỏi môn học hóa lý…………………………146

1

Chương 1

NGUYÊN LÝ I NHIỆT ĐỘNG HỌC

1.1. Nguyên lý I nhiệt động học
1.1.1. Nhiệt và công
Nhiệt và công là hai hình thức truyền năng lượng
của hệ. Công ký hiệu là A và nhiệt ký hiệu là Q.
Quy ước dấu

Công A

Nhiệt Q

Hệ sinh

>0

<0

Hệ nhận

<0

>0

1.1.2. Nguyên lý I nhiệt động học
Biểu thức của nguyên lý I nhiệt động học:
U = Q - A
Khi áp dụng cho một quá trình vô cùng nhỏ:
dU = Q - A
Ở dạng tích phân nguyên lý I có thể được viết:
V2

ΔU Q 

PdV

V1

1.1.3. Áp dụng nguyên lý I cho một số quá trình.
1.1.3.1. Quá trình đẳng tích: V = const, dV = 0.
V2

A v  PdV 0
V1

2

Từ đó ta có: QV = ΔU
1.1.3.2. Quá trình đẳng áp: P = const, dP = 0.
Ap = P.(V2 - V1) = P.V
Do đó:

Qp = ΔU + PV = (U + PV) = H

1.1.3.3. Quá trình đẳng áp của khí lý tưởng
Từ phương trình trạng thái khí lý tưởng: PV = nRT
Ta có:
Ap = PV = nRΔT
ΔUp = Qp – nRΔT
1.1.3.4. Quá trình dãn nở đẳng nhiệt của khí lý tưởng
Biến thiên nội năng khi dãn nở đẳng nhiệt (T =
const) khí lý tưởng là bằng không nên:
Q T A T nRTln

V2
P
nRTln 1
V1
P2

Trong đó:
P1: áp suất ở trạng thái đầu.
P2: áp suất ở trạng thái cuối.
1.1.3.5. Nhiệt chuyển pha
Q

 cp
T

Trong đó:
cp: nhiệt chuyển pha (cal hoặc J)
nc = -đđ, hh = -ngtụ
Ghi chú:
R là hằng số khí lý tưởng và có các giá trị sau:
R = 1,987 cal/mol.K = 8,314 J/mol.K
R = 0,082 lit.atm/mol.K
1 cal = 4,18 J; 1 l.atm = 101,3 J = 24,2 cal
3

1.2. Định luật Hess
1.2.1. Nội dung định luật
Trong quá trình đẳng áp hoặc đẳng tích, nhiệt phản
ứng chỉ phụ thuộc vào trạng thái đầu và trạng thái cuối
mà không phụ thuộc vào các trạng thái trung gian.
Biểu thức của định luật Hess:
QV = ΔU và Qp = ΔH
Trong đó:
U: nhiệt phản ứng đẳng tích.
H: nhiệt phản ứng đẳng áp.
Khi quá trình xảy ra ở điều kiện tiêu chuẩn ta có
nhiệt phản ứng tiêu chuẩn: H0298, U0298.
Đối với các quá trình xảy ra khi có mặt các chất khí
(được xem là khí lý tưởng), ta có:
ΔH = ΔU + RTΔn
Với n là biến thiên số mol khí của quá trình.
1.2.2. Các hệ quả của định luật Hess
Nhiệt ph...
MỤC LỤC
Chương 1: Nguyên lý I nhiệt động học………………………..2
Chương 2: Nguyên lý II nhiệt động học……………………..15
Chương 3: Cân bằng hóa học………………………………..29
Chương 4: Cân bằng pha……………………………………..52
Chương 5: Dung dịch và cân bằng dung dịch - hơi………..65
Chương 6: Cân bằng giữa dung dịch lỏng và pha rắn........80
Chương 7: Điện hóa học……………………………………...94
Chương 8: Động hóa học……………………………………118
Chương 9: Hấp phụ và hóa keo.........................................137
Ngân hàng câu hỏi môn học hóa lý…………………………146
1
sách bài tập hóa lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sách bài tập hóa lý - Người đăng: Danh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
224 Vietnamese
sách bài tập hóa lý 9 10 514