Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm GV toán cấp 2

Được đăng lên bởi vietcuongpld
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 234 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một trong những hoạt động cơ bản của học sinh trong học tập môn toán ở trường phổ thông là ho ạt động
giải toán. Đây là hoạt động phức tạp bao gồm nhiều thành tố tham gia, mà lâu nay đã được các chuyên
gia trong lĩnh vực phương pháp dạy học nghiên cứu và chỉ rõ. Thực tiễn dạy h ọc lâu nay ở nước ta, theo
nội dung, chương trình và SGK đã ban hành, hoạt động học và giải toán của học sinh đối tượng trung bình
cơ bản diễn ra theo trình tự: quan sát, tiếp thu kiến thức; làm bài có sự hướng d ẫn; tự làm theo mẫu; độc
lập làm bài.

Để thích ứng với quá trình học tập đó của đa số học sinh, kinh nghiệm của giáo viên dạy cho
thấy, quá trình dạy cũng phải được tiến hành theo 4 giai đoạn như sau:
Giai đoạn 1: Quan sát, tiếp thu
Giáo viên giúp học sinh nắm kiến thức cơ bản, tối thiểu, cần thiết.

Giáo viên cần kết hợp vừa giảng vừa luyện, phân tích chi tiết, cụ thể, giúp học sinh hiểu
khái niệm không hình thức.

Đồng thời với cung cấp kiến thức mới là củng cố khắc sâu thông qua ví dụ và phản ví
dụ. Chú ý phân tích các sai lầm thường gặp.

Tổng kết tri thức và các tri thức phương pháp có trong bài.
Đây là giai đoạn khó khăn nhất, giai đoạn làm quen tiến tới hiểu kiến thức mới, đồng thời là giai
đoạn quan trọng nhất, giai đoạn cung cấp kiến thức chuẩn cho học sinh. Kinh nghiệm cho thấy
khi hoàn thành tốt giai đoạn này học sinh sẽ tiếp thu tốt hơn ở các giai đoạn sau.
Giai đoạn 2: Làm theo hướng dẫn
Giáo viên cho ví dụ tương tự học sinh bước đầu làm theo hướng dẫn, chỉ đạo của giáo viên.
Học sinh bước đầu vận dụng hiểu biết của mình vào giải toán. Giai đoạn này thường vẫn còn
lúng túng và sai lầm, do học sinh chưa thuộc, chưa hiểu sâu sắc. Tuy nhiên giai đoạn 2 vẫn có
tác dụng gợi động cơ cho giai đoạn 3.
Giai đoạn 3: Tự làm theo mẫu
Giáo viên ra một bài tập khác, học sinh tự làm theo mẫu mà giáo viên đã đưa ra ở giai đoạn 1 và
giai đoạn 2.
Giáo viên tạm đứng ngoài cuộc. Ở giai đoạn này học sinh độc lập thao tác. Học sinh nào hiểu bài
thì có thể hoàn thành được bài tập, học sinh nào chưa hiểu bài sẽ còn lúng túng. Giáo viên có
thể nắm bắt được việc học tập cũng như mức độ hiểu bài của cả lớp và từng cá nhân thông qua
giai đoạn này, từ đó đề ra biện pháp thích hợp cho từng đối tượng. Giai đoạn 3 có tác dụng gợi
động cơ trung gian. Giáo viên thường vận dụng giai đoạn này khi ra bài tập về nhà.
Giai đoạn 4: Độc lập làm bài tập
Giáo viên nên ra cho học sinh:

Hoặc là một bài tập tương tự khác để học sinh làm ngay tại lớp.

Hoặc là bài tập ra về nhà tương tự với bài được ...
M t trong nh ng ho t ng c b n c a h c sinh trong h c t p môn toán tr ng ph thông là ho t ng độ ơ ư độ
gi i toán. ây ho t ng ph c t p bao g m nhi u thành t tham gia, lâu nay ã c các chuyên Đ độ đ đượ
gia trong l nh v c ph ng pháp d y h c nghiên c u ch rõ. Th c ti n d y h c lâu nay n c ta, theoĩ ươ ướ
n i dung, ch ng trình và SGK ã ban hành, ho t ng h c và gi i toán c a h c sinh i t ng trung bình ươ đ độ đố ượ
c b n di n ra theo trình t : quan sát, ti p thu ki n th c; làm bài có s h ng d n; t làm theo m u; cơ ế ế ướ độ
l p làm bài.
Để thích ứng với quá trình học tập đó của đa số học sinh, kinh nghiệm của giáo viên dạy cho
thấy, quá trình dạy cũng phải được tiến hành theo 4 giai đoạn như sau:
Giai đoạn 1: Quan sát, tiếp thu
Giáo viên giúp học sinh nắm kiến thức cơ bản, tối thiểu, cần thiết.
Giáo viên cần kết hợp vừa giảng vừa luyện, phân tích chi tiết, cụ thể, giúp học sinh hiểu
khái niệm không hình thức.
Đồng thời với cung cấp kiến thức mới củng cố khắc sâu thông qua dụ phản
dụ. Chú ý phân tích các sai lầm thường gặp.
Tổng kết tri thức và các tri thức phương pháp có trong bài.
Đây giai đoạn khó khăn nhất, giai đoạn làm quen tiến tới hiểu kiến thức mới, đồng thời giai
đoạn quan trọng nhất, giai đoạn cung cấp kiến thức chuẩn cho học sinh. Kinh nghiệm cho thấy
khi hoàn thành tốt giai đoạn này học sinh sẽ tiếp thu tốt hơn ở các giai đoạn sau.
Giai đoạn 2: Làm theo hướng dẫn
Giáo viên cho ví dụ tương tự học sinh bước đầu làm theo hướng dẫn, chỉ đạo của giáo viên.
Học sinh bước đầu vận dụng hiểu biết của mình vào giải toán. Giai đoạn này thường vẫn còn
lúng túng sai lầm, do học sinh chưa thuộc, chưa hiểu sâu sắc. Tuy nhiên giai đoạn 2 vẫn
tác dụng gợi động cơ cho giai đoạn 3.
Giai đoạn 3: Tự làm theo mẫu
Giáo viên ra một bài tập khác, học sinh tự làm theo mẫu mà giáo viên đã đưa ra ở giai đoạn 1
giai đoạn 2.
Giáo viên tạm đứng ngoài cuộc. Ở giai đoạn này học sinh độc lập thao tác. Học sinh nào hiểu bài
thì thể hoàn thành được bài tập, học sinh nào chưa hiểu bài scòn lúng túng. Giáo viên
thể nắm bắt được việc học tập cũng như mức độ hiểu bài của cả lớp và từngnhân thông qua
giai đoạn này, từ đó đề ra biện pháp thích hợp cho từng đối tượng. Giai đoạn 3 tác dụng gợi
động cơ trung gian. Giáo viên thường vận dụng giai đoạn này khi ra bài tập về nhà.
Giai đoạn 4: Độc lập làm bài tập
Giáo viên nên ra cho học sinh:
Hoặc là một bài tập tương tự khác để học sinh làm ngay tại lớp.
Hoặc là bài tập ra về nhà tương tự với bài được học, nhằm rèn luyện kĩ năng.
Hoặc là bài kiểm tra thử.
Hoặc là đề thi của năm học trước, nhằm kích thích học tập bộ môn.
Giai đoạn này tác dụng gợi động kết thúc một nội dung dạy học. Giáo viên thường vận
dụng giai đoạn này trong kiểm tra.
Cách dạy học toán theo bốn giai đoạn như trên, tuy chưa thoát ly cách dạy học truyền thống,
nhưng đã phần nào tỏ ra có hiệu quả thiết thực đối với SGK đã được biên soạn lâu nay, phù hợp
với hình thức dạy học theo tiết (45 phút), phù hợp với trình độ nhận thức của đối tượng học sinh
diện đại trà trong học tập môn toán.
Để có thể dạy học theo bốn giai đoạn như trên đòi hỏi giáo viên phải:
Hiểu sâu sắc kiến thức và các tri thức phương pháp.
Trong soạn bài, giáo viên cần chuẩn bị cả bốn loại bài tập cho 4 giai đoạn, bên cạnh đó
còn phải biết phân bậc bài tập cho từng đối tượng học sinh trong lớp.
Và phải biết điều hành các đối tượng học sinh trong một lớp cùng hoạt động bằng cách
giao cho mỗi loại đối tượng một dạng bài tập phù hợp với nhận thức của họ, như thế giờ học
mới sinh động và lôi cuốn.
Nguy n Th Qu nh i y
Sáng kiến kinh nghiệm GV toán cấp 2 - Người đăng: vietcuongpld
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm GV toán cấp 2 9 10 20