Ktl-icon-tai-lieu

say mit

Được đăng lên bởi Thanh Truc
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 4182 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Đồ án tốt nghiệp

Khoa Công Nghệ Nhiệt - Điện Lạnh

MỤC LỤC

Trang

LỜI CẢM ƠN ……………………………………………………………………. ..4
PHẦN MỞ ĐẦU .......................................................................................................5
CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT VỀ KỸ THUẬT SẤY ...............................................7
1.1. Vật liệu ẩm ......................................................................................................7
1.1.1. Độ ẩm của vật liệu …………………….................................................7
1.1.2. Các dạng liên kết ẩm trong vật liệu .......................................................9
1.2. Quá trình đốt nóng và làm lạnh .................................................................... .11
1.2.1 Quá trình đốt nóng và đôt nóng tăng ẩm ............................................ 11
1.2.2 Quá trình làm lạnh và làm lạnh khử ẩm ..............................................11
1.3. Các phương pháp sấy .....................................................................................12
1.3.1. Phương pháp sấy nóng .........................................................................12
1.3.2. Phương pháp sấy lạnh ..........................................................................14
1.3.3. Sơ đồ thiết bị và trạng thái tác nhân sấy của hệ thống sấy lạnh …….. 16
1.4. Phương pháp sấy lạnh bằng bơm nhiệt ……………………………………. 17
1.4.1. Thế sấy ………………………………………………………………. 17
1.4.2. So sánh hai phương pháp sấy lạnh ………………………………….. 18
1.4.3. Đặc tính của quá trình sấy lạnh ……………………………………... 20
CHƯƠNG 2 : LÝ THUYẾT VỀ BƠM NHIỆT ……………………………… 22
2.1. Khái quát về bơm nhiệt ………………………………………………….... 22
2.2. Nguyên lý hoạt động …………………........................................................ 23
2.3. Hệ số nhiệt của bơm nhiệt ............................................................................ 24
2.4. So sánh các phương án cấp nhiệt ……......................................................... 25
2.5. Các thành phần cơ bản của bơm nhiệt ......................................................... 27
2.6. Ứng dụng của bơm nhiệt trong nền kinh tế quốc dân …….………………. 29
CHƯƠNG 3 : CÔNG NGHỆ SẤY RAU QUẢ ………………………………… 34
3.1. Sơ lược về các sản phẩm rau quả................................................................. 34
3.2. Công nghệ sấy rau quả ………..................................................................... 34
3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sấy ....................................................... 36

SVTH: Cao Văn Sơn - L...
Đồ án tt nghip Khoa Công Ngh Nhit - Đin Lnh
SVTH: Cao Văn Sơn - Lp 02N Trang 1
MC LC Trang
LI CM ƠN ………………………………………. ..4
PHN M ĐẦU .......................................................................................................5
CHƯƠNG 1: LÝ THUYT V K THUT SY ...............................................7
1.1. Vt liu m ......................................................................................................7
1.1.1. Độ m ca vt liu……………….................................................7
1.1.2. Các dng liên kết m trong vt liu .......................................................9
1.2. Quá trình đốt nóng và làm lnh .................................................................... .11
1.2.1 Quá trình đốt nóng và đôt nóng tăng m ............................................ 11
1.2.2 Quá trình làm lnh làm lnh kh m ..............................................11
1.3. Các phương pháp sy .....................................................................................12
1.3.1. Phương pháp sy nóng .........................................................................12
1.3.2. Phương pháp sy lnh ..........................................................................14
1.3.3. Sơ đồ thiết b và trng thái tác nhân sy ca h thng sy lnh …….. 16
1.4. Phương pháp sy lnh bng bơm nhit ………………………. 17
1.4.1. Thế sy…………………………………. 17
1.4.2. So sánh hai phương pháp sy lnh ……………………….. 18
1.4.3. Đặc tính ca quá trình sy lnh ………………………... 20
CHƯƠNG 2 : LÝ THUYT V BƠM NHIT ………………… 22
2.1. Khái quát v bơm nhit …………………………….... 22
2.2. Nguyên lý hot động ………........................................................ 23
2.3. H s nhit ca bơm nhit ............................................................................ 24
2.4. So sánh các phương án cp nhit ……......................................................... 25
2.5. Các thành phn cơ bn ca bơm nhit ......................................................... 27
2.6. ng dng ca bơm nhit trong nn kinh tế quc dân …….……………. 29
CHƯƠNG 3 : CÔNG NGH SY RAU QU ……………………… 34
3.1. Sơ lược v các sn phm rau qu................................................................. 34
3.2. Công ngh sy rau qu ……..................................................................... 34
3.3. Các yếu t nh hưởng đến quá trình sy ....................................................... 36
say mit - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
say mit - Người đăng: Thanh Truc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
say mit 9 10 717