Ktl-icon-tai-lieu

SINH HỌC

Được đăng lên bởi quynhlien207
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 313 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011
Môn thi: SINH HỌC - Giáo dục trung học phổ thông
Thời gian làm bài: 60 phút.
Mã đề thi 146

Họ, tên thí sinh: ..........................................................................
Số báo danh: .............................................................................
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)
Câu 1: Những thành phần nào sau đây tham gia cấu tạo nên nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực?
A. mARN và prôtêin. B. tARN và prôtêin.
C. rARN và prôtêin.
D. ADN và prôtêin.
Câu 2: Một quần thể thực vật ở thế hệ xuất phát (P) có 100% số cá thể mang kiểu gen Aa. Qua tự thụ
phấn bắt buộc, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen AA ở thế hệ F3 là
1
1
7
1
A. .
B. .
C.
.
D.
.
8
2
16
16
Câu 3: Nhóm động vật nào sau đây có giới đực mang cặp nhiễm sắc thể giới tính là XX và giới cái
mang cặp nhiễm sắc thể giới tính là XY?
A. Gà, bồ câu, bướm.
B. Hổ, báo, mèo rừng.
C. Trâu, bò, hươu.
D. Thỏ, ruồi giấm, sư tử.
Câu 4: Trong tế bào sinh dưỡng của người mắc hội chứng Đao có số lượng nhiễm sắc thể là
A. 47.
B. 45.
C. 44.
D. 46.
Câu 5: Một quần thể gia súc đang ở trạng thái cân bằng di truyền có 84% số cá thể lông vàng, các cá
thể còn lại có lông đen. Biết gen A quy định lông vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định lông đen.
Tần số của alen A và alen a trong quần thể này lần lượt là
A. 0,4 và 0,6.
B. 0,6 và 0,4.
C. 0,7 và 0,3.
D. 0,3 và 0,7.
Câu 6: Phép lai nào trong các phép lai sau đây đã giúp Coren phát hiện ra sự di truyền ngoài nhiễm
sắc thể (di truyền ngoài nhân)?
A. Lai phân tích.
B. Lai thuận nghịch.
C. Lai tế bào.
D. Lai cận huyết.
Câu 7: Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Cho cây cà
chua tứ bội có kiểu gen AAaa lai với cây cà chua tứ bội có kiểu gen Aaaa. Cho biết các cây tứ bội
giảm phân đều tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở đời con là
A. 11 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng.
B. 1 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng.
C. 3 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng.
D. 35 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng.
Câu 8: Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Cho
biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, phép lai cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 cây
hoa đỏ : 1 cây hoa trắng là
A. Aa × aa.
B. AA × Aa.
C. AA × aa.
D. Aa × Aa.
Câu 9: Trong kĩ thuật chuyển gen, các nhà khoa học thường chọn thể truyền có gen đánh dấu để
...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ THI CHÍNH THC
(Đề thi có 04 trang)
K THI TT NGHIP TRUNG HC PH THÔNG NĂM 2011
Môn thi: SINH HC - Giáo dc trung hc ph thông
Thi gian làm bài: 60 phút.
đề thi 146
H, tên thí sinh: ..........................................................................
S báo danh: ............................................................................
.
I. PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH (32 câu, t câu 1 đến câu 32)
Câu 1: Nhng thành phn nào sau đây tham gia cu to nên nhim sc th sinh vt nhân thc?
A. mARN và prôtêin. B. tARN và prôtêin. C. rARN và prôtêin. D. ADN và prôtêin.
Câu 2: Mt qun th thc vt thế h xut phát (P) có 100% s cá th mang kiu gen Aa. Qua t th
phn bt buc, tính theo lí thuyết, t l kiu gen AA thế h F
3
A.
1
8
. B.
1
2
. C.
7
16
. D.
1
16
.
Câu 3: Nhóm động vt nào sau đây có gii đực mang cp nhim sc th gii tính là XX và gii cái
mang cp nhim sc th gii tính là XY?
A. Gà, b câu, bướm. B. H, báo, mèo rng.
C. Trâu, bò, hươu. D. Th, rui gim, sư t.
Câu 4: Trong tế bào sinh dưỡng ca người mc hi chng Đao có s lượng nhim sc th
A. 47. B. 45. C. 44. D. 46.
Câu 5: Mt qun th gia súc đang trng thái cân bng di truyn có 84% s cá th lông vàng, các cá
th còn li có lông đen. Biết gen A quy định lông vàng tri hoàn toàn so vi alen a quy định lông đen.
Tn s ca alen A và alen a trong qun th này ln lượt là
A. 0,4 và 0,6. B. 0,6 và 0,4. C. 0,7 và 0,3. D. 0,3 và 0,7.
Câu 6: Phép lai nào trong các phép lai sau đây đã giúp Coren phát hin ra s di truyn ngoài nhim
sc th (di truyn ngoài nhân)?
A. Lai phân tích. B. Lai thun nghch. C. Lai tế bào. D. Lai cn huyết.
Câu 7: cà chua, gen A quy định qu đỏ tri hoàn toàn so vi alen a quy định qu vàng. Cho cây cà
chua t bi có kiu gen AAaa lai vi cây cà chua t bi có kiu gen Aaaa. Cho biết các cây t bi
gim phân đều to giao t 2n có kh năng th tinh, tính theo lí thuyết, t l kiu hình đời con là
A. 11 cây qu đỏ : 1 cây qu vàng. B. 1 cây qu đỏ : 1 cây qu vàng.
C. 3 cây qu đỏ : 1 cây qu vàng. D. 35 cây qu đỏ : 1 cây qu vàng.
Câu 8: đậu Hà Lan, gen A quy định hoa đỏ tri hoàn toàn so vi alen a quy định hoa trng. Cho
biết quá trình gim phân din ra bình thường, phép lai cho đời con có kiu hình phân li theo t l 1 cây
hoa đỏ : 1 cây hoa trng là
A. Aa × aa. B. AA × Aa. C. AA × aa. D. Aa × Aa.
Câu 9: Trong kĩ thut chuyn gen, các nhà khoa hc thường chn th truyn có gen đánh du để
A. giúp enzim gii hn nhn biết v trí cn ct trên th truyn.
B. d dàng chuyn ADN tái t hp vào tế bào nhn.
C. to điu kin cho enzim ni hot động tt hơn.
D. nhn biết các tế bào đã nhn được ADN tái t hp.
Câu 10: Mt gen sinh vt nhân sơ có 3000 nuclêôtit và có t l
A
G
=
2
3
. Gen này b đột biến mt
mt cp nuclêôtit do đó gim đi 2 liên kết hiđrô so vi gen bình thường. S lượng tng loi nuclêôtit
ca gen mi được hình thành sau đột biến là:
A. A = T = 600; G = X = 899. B. A = T = 600; G = X = 900.
C. A = T = 900; G = X = 599. D. A = T = 599; G = X = 900.
Trang 1/4 - Mã đề thi 146
SINH HỌC - Trang 2
SINH HỌC - Người đăng: quynhlien207
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
SINH HỌC 9 10 778