Ktl-icon-tai-lieu

SINH LÝ HỌC TẾ BÀO

Được đăng lên bởi tuyet._.den
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1879 lần   |   Lượt tải: 6 lần
1

CHƯƠNG 1

SINH LÝ HỌC TẾ BÀO
I. Vận chuyển vật chất qua màng tế bào
1. Cấu tạo cơ bản của một tế bào động vật
Một tế bào động vật điển hình có thể chia làm 4 phần cơ bản
(1) Màng bào tương: màng ngăn cách thành phần nội bào với thành phần vật chất và
môi trường bên ngoài tế bào.
(2) Dịch tế bào (cytosol): là một dịch keo chứa nhiều loại protein, enzym, chất dinh
dưỡng, các ion và các phân tử nhỏ hòa tan khác nhau, tham gia vào các quá trình chuyển hóa
khác nhau của tế bào. Các bào quan và thể vùi nằm lơ lững trong dịch tế tương. Từ bào tương
(cytoplasm) dùng để bao hàm cả dịch tế bào, tất cả các bào quan (trừ nhân) và các thể vùi.
(3) Các bào quan: gồm các cấu trúc có hình dạng và chức năng đặc trưng, bao gồm cả
nhân.
(4) Các thể vùi (inclusions): Các cấu trúc có mặt không thường xuyên trong dịch bào
tương, chứa các sản phẩm bài tiết hoặc các chất dự trữ của tế bào.
2. Màng bào tương

Hình 1: Cấu trúc của màng bào tương
1: kênh; 2: lỗ; 3: cholesterol; 4: protein ngoại vi; 5: protein xuyên màng; 6: lớp kép phospholipid; 7: phần ưa
nước của phospholipid; 8: glycoprotein; 9: glycolipid; 10: protein ngoại vi; 11: dịch ngoại bào; 12: bào tương;
13: phần kỵ nước của phân tử phospholipid;

2.1. Cấu trúc
- Cấu trúc của màng bào tương (hình 1) là một cấu trúc dạng khảm lỏng (fluid mosaic
model) với các phân tử protein nằm xen kẻ trên một màng kép lipid.
- Màng bào tương của các tế bào động vật điển hình có tỉ lệ về mặt khối lượng giữa
protein và lipid xấp xỉ 1: 1 và tỉ lệ về mặt số lượng phân tử giữa chúng là 1 protein: 50 lipid.

2

- Thành phần lipid rất ít thay đổi giữa các loại màng bào tương khác nhau nhưng thành phần
protein có sự thay đổi rất lớn và đóng vai trò quyết định trong hoạt động chức năng của tế
bào.
2.1.1. Thành phần lipid của màng
- Phospholipid: Chiếm 75% thành phần lipid của màng. Các phân tử phospholidid với
đặc điểm cấu trúc một đầu phân cực (đầu ưa nước do có chứa phosphat) và một đầu không
phân cực (đầu kỵ nước do chứa 2 đuôi acid béo) tạo thành một lớp lipid kép với 2 đầu kỵ
nước quay vào nhau tạo thành bộ khung của màng bào tương. Các phân tử phospholipid có
thể di chuyển dễ dàng giữa 2 lớp và thay đổi chỗ cho nhau tạo nên tính linh hoạt cho lớp lipid
kép. Màng này có khả năng tự hàn gắn khi bị thủng.
- Glycolipid: Chiếm khoảng 5% thành phần lipid của màng, cũng có cấu trúc phân cực
nhưng chỉ có ở phần tiếp xúc với dịch ngoại bào của màng bào tương. Chức năng chưa rõ, có
lẽ liên quan đến việc ghi nhận và truyền đạt thông tin giữa các ...
1
CHƯƠNG 1
SINH LÝ HC T BÀO
I. Vn chuyn vt cht qua màng tế bào
1. Cu to cơ bn ca mt tế bào động vt
Mt tế bào động vt đin hình có th chia làm 4 phn cơ bn
(1) Màng bào tương: màng ngăn cách thành phn ni bào vi thành phn vt cht và
môi trường bên ngoài tế bào.
(2) Dch tế bào (cytosol): là mt dch keo cha nhiu loi protein, enzym, cht dinh
dưỡng, các ion và các phân t nh hòa tan khác nhau, tham gia vào các quá trình chuyn hóa
khác nhau ca tế bào. Các bào quan và th vùi nm lơ lng trong dch tế tương. T bào tương
(cytoplasm) dùng để bao hàm c dch tế bào, tt c các bào quan (tr nhân) và các th vùi.
(3) Các bào quan: gm các cu trúc có hình dng và chc năng đặc trưng, bao gm c
nhân.
(4) Các th vùi (inclusions): Các cu trúc có mt không thường xuyên trong dch bào
tương, cha các sn phm bài tiết hoc các cht d tr ca tế bào.
2. Màng bào tương
Hình 1: Cu trúc ca màng bào tương
1: kênh; 2: l; 3: cholesterol; 4: protein ngoi vi; 5: protein xuyên màng; 6: lp kép phospholipid; 7: phn ưa
nước ca phospholipid; 8: glycoprotein; 9: glycolipid; 10: protein ngoi vi; 11: dch ngoi bào; 12: bào tương;
13: phn k nước ca phân t phospholipid;
2.1. Cu trúc
- Cu trúc ca màng bào tương (hình 1) là mt cu trúc dng khm lng (fluid mosaic
model) vi các phân t protein nm xen k trên mt màng kép lipid.
- Màng bào tương ca các tế bào động vt đin hình có t l v mt khi lượng gia
protein và lipid xp x 1: 1 và t l v mt s lượng phân t gia chúng là 1 protein: 50 lipid.
SINH LÝ HỌC TẾ BÀO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SINH LÝ HỌC TẾ BÀO - Người đăng: tuyet._.den
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
SINH LÝ HỌC TẾ BÀO 9 10 43