Ktl-icon-tai-lieu

sinh lý máu

Được đăng lên bởi tuyet._.den
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 3864 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 9. Sinh lý máu
Trịnh Hữu Hằng
Đỗ Công Huỳnh
Sinh lý học người và dộng vật tập 2
NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2007.
Tr 65 – 93.
Từ khoá: Máu, hemoglobin, hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, nhóm máu.
Tài liệu trong Thư viện điện tử ĐH Khoa học Tự nhiên có thể được sử dụng cho mục
đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục
vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp thuận của nhà xuất bản và tác giả.

Mục lục
Chương 9 Sinh lý máu .............................................................................................3
9.1 Ý nghĩa sinh học và chức năng chung của máu ..............................................3
9.1.1
Ý nghĩa sinh học.....................................................................................3
9.2.1
Khối lượng máu......................................................................................4
9.2.2
Thành phần máu .....................................................................................4
9.2.3
Các tính chất lý, hoá học của máu...........................................................5
9.3.1
Protein huyết tương ................................................................................9
9.3.2
Các hợp chất hữu cơ không phải protein ...............................................10
9.3.3
Các thành phần vô cơ ...........................................................................11
9.4.1
Cấu tạo và thành phần ..........................................................................11
9.4.2
9.4.2. Số lượng hồng cầu ......................................................................12
9.4.3
Độ bền thẩm thấu của màng hồng cầu và tốc độ lắng hồng cầu.............13
9.4.4
Hemoglobin (Hb) .................................................................................13
9.4.5
Đời sống của hồng cầu .........................................................................15
9.5.1
Bạch cầu (Leucocytes)..........................................................................16
9.5.2
Tiểu cầu (Thrombocytes)......................................................................20
9.6.1
Khái niệm chung ..................................................................................21
9.6.2
Các yếu tố tham gia vào quá trình đông máu ........................................22
9.6.3
Các giai đoạn của quá trình đông máu ..................................................24

9.6.4
9.6.5
9.7.1
9.7.2
9.7.3

Sự chống đông máu trong cơ thể ............................................
Sinh lý hc người và dng vt tp 2
NXB Đại hc quc gia Hà Ni 2007.
Tr 65 – 93.
T khoá: Máu, hemoglobin, hng cu, bch cu, tiu cu, nhóm máu.
Tài liu trong Thư vin đin t ĐH Khoa hc T nhiên có th được s dng cho mc
đích hc tp và nghiên cu cá nhân. Nghiêm cm mi hình thc sao chép, in n phc
v các mc đích khác nếu không được s chp thun ca nhà xut bn và tác gi.
Mc lc
Chương 9 Sinh lý máu .............................................................................................3
9.1
Ý nghĩa sinh hc và chc năng chung ca máu..............................................3
9.1.1
Ý nghĩa sinh hc.....................................................................................3
9.2.1
Khi lượngu......................................................................................4
9.2.2
Thành phn máu.....................................................................................4
9.2.3
Các tính cht lý, hoá hc ca máu...........................................................5
9.3.1
Protein huyết tương ................................................................................9
9.3.2
Các hp cht hu cơ không phi protein...............................................10
9.3.3
Các thành phn vô cơ ...........................................................................11
9.4.1
Cu to và thành phn ..........................................................................11
9.4.2
9.4.2. S lượng hng cu ......................................................................12
9.4.3
Độ bn thm thu ca màng hng cu và tc độ lng hng cu.............13
9.4.4
Hemoglobin (Hb) .................................................................................13
9.4.5
Đời sng ca hng cu .........................................................................15
9.5.1
Bch cu (Leucocytes)..........................................................................16
9.5.2
Tiu cu (Thrombocytes)......................................................................20
9.6.1
Khái nim chung ..................................................................................21
9.6.2
Các yếu t tham gia vào quá tnh đông máu ........................................22
9.6.3
Các giai đon ca quá trình đông máu ..................................................24
Chương 9. Sinh l
ý
u
Trnh Hu Hng
Đỗ Công Hunh
sinh lý máu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sinh lý máu - Người đăng: tuyet._.den
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
sinh lý máu 9 10 858