Ktl-icon-tai-lieu

Sinh lý nội tiết

Được đăng lên bởi cuongnguyenboy
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 786 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cám ơn b n đư tải tài liệu từ fb.com/HoiMeSachY. Hãy cùng chia sẻ tài liệu có ích nhé!

SINH LÝ N I TI T
►Đ i c ơng về hệ n i ti t và hormon > Đ nh nghĩa về hormon
1. Hormon là m t chất hoá học do:
A. M t tuy n n i ti t bài ti t vào máu và có tác dụng ở phần xa c a cơ thể.
B. M t cơ quan bài ti t vào máu và có tác dụng ở phần xa c a cơ thể.
C. M t nhóm t bào bài ti t vào máu và có tác dụng các t bào khác c a cơ thể.
D. M t nhóm t bào hoặc m t tuy n n i ti t bài ti t vào máu và có tác dụng ở các t bào
khác c a cơ thể.
►Đ i c ơng về hệ n i ti t và hormon > Phân lo i hormon
2. Các hormon sau đây đều là hormon của tuy n n i ti t, trừ:
A. Calcitonin.
B. Estrogen.
C. Noradrenalin.
D. Aldosteron.
E. Secretin.
►Đ i c ơng về hệ n i ti t và hormon > Cơ ch tác dụng
3. Vị trí receptor ti p nhận hormon tại t bào đích là:
A. Trong bào t ơng, trong nhân t bào, màng trong t bào.
B. Màng ngoài t bào, bào t ơng, màng trong t bào.
C. Màng ngoài t bào, bào t ơng, trong nhân t bào.
D. Màng t bào, bào t ơng, trong nhân t bào.
4. Các chất sau đây đều là chất truyền tin thứ hai, trừ:
A. Leukotrien.
B. Inositol triphosphat.
C. AMP vòng.
D. Ion Ca++
E. Diacyl glycerol.
5. Chất truyền tin thứ hai là:
A. AMP vòng, ion Mg++, phospholipid.
B. AMP vòng, ion Ca++, mảnh phosholipid.
C. AMP vòng, ion Ca++, mảnh inositol triphosphat.
D. AMP vòng, ion Ca++ , mảnh phospholipid.
1

Cám ơn b n đư tải tài liệu từ fb.com/HoiMeSachY. Hãy cùng chia sẻ tài liệu có ích nhé!

6. Hormon có tác dụng tại t bào đích thông qua hoạt hoá hệ gen là:
A. Aldosteron.
B. Angiotensin.
C. Prostaglandin.
D. Histamin.
►Đ i c ơng về hệ n i ti t và hormon > Điều hoà bài ti t
7. Điều hoà ngược âm tính là kiểu điều hoà từ tuy n đích đ n tuy n chỉ huy nhằm:
A. Tăng n ng đ hormon tuy n ch huy m i khi n ng đ hormon tuy n đích giảm.
B. Giảm n ng đ hormon tuy n ch huy m i khi n ng đ hormon tuy n đích tăng.
C. Điều ch nh n ng đ hormon tuy n ch huy ở m c thích h p m i khi n ng đ hormon
tuy n đích thay đổi.
D. Điều ch nh n ng đ hormon tuy n đích trở về m c bình th ờng m i khi n ng đ c a
nó thay đổi.
8. Điều hoà ngược dương tính là kiểu điều hoà:
A. T o sự ổn đ nh cân bằng n i môi ở m c cao hơn trong quá trình bệnh lý.
B. T o sự mất ổn đ nh cân bằng n i môi d n đ n tình tr ng bệnh lý.
C. T o sự mất ổn đ nh cân bằng n i môi t m thời để bảo vệ cơ thể.
D. T o sự ổn đ nh cân bằng n i môi ở m c cao hơn để bảo vệ cơ thể.
9. Đặc điểm của cơ ch điều hoà ngược âm tính là:
A. Th ờng gặp trong điều hoà ch c năng hệ n i ti t.
B. Th ờng gặp ...
Cám ơn bn đư tải tài liu t fb.com/HoiMeSachY. Hãy cùng chia s tài liu có ích nhé!
1
SINH LÝ NI TIT
►Đi cơng về h ni tit và hormon > Đnh nghĩa về hormon
1. Hormon là mt cht hoá hc do:
A. Mt tuyn ni tit bài tit vào máu và có tác dng phn xa ca cơ th.
B. Mt cơ quan bài tit vào máu và có tác dng phn xa ca cơ thể.
C. Mt nhóm t bào bài tit vào máu và có tác dng các t bào khác ca cơ thể.
D. Mt nhóm t bào hoc mt tuyn ni tit bài tit vào máu tác dng các t bào
khác ca cơ thể.
►Đi cơng về h ni tit và hormon > Phân loi hormon
2. Các hormon sau đây đều là hormon ca tuyn ni tit, tr:
A. Calcitonin.
B. Estrogen.
C. Noradrenalin.
D. Aldosteron.
E. Secretin.
►Đi cơng về h ni tit và hormon > Cơ ch tác dng
3. V trí receptor tip nhn hormon ti t bào đích là:
A. Trong bào tơng, trong nhân t bào, màng trong t bào.
B. Màng ngoài t bào, bào tơng, màng trong t bào.
C. Màng ngoài t bào, bào tơng, trong nhân t bào.
D. Màng t bào, bào tơng, trong nhân t bào.
4. Các chất sau đây đều là cht truyn tin th hai, tr:
A. Leukotrien.
B. Inositol triphosphat.
C. AMP vòng.
D. Ion Ca++
E. Diacyl glycerol.
5. Cht truyn tin th hai là:
A. AMP vòng, ion Mg++, phospholipid.
B. AMP vòng, ion Ca++, mnh phosholipid.
C. AMP vòng, ion Ca++, mnh inositol triphosphat.
D. AMP vòng, ion Ca++ , mnh phospholipid.
Sinh lý nội tiết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sinh lý nội tiết - Người đăng: cuongnguyenboy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Sinh lý nội tiết 9 10 622